Мемлекеттік реттеу

Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің қызметін жетілдіру арқылы ауылды, селоны дамыту қажеттілігі жер реформалары арқылы жүзеге асырылды. Жер реформасының басты мақсаты жер учаскелерін тиімді пайдалануды қамтамасыз ету және жер учаскелерін кәсіпкерлік мақсаттарға пайдалану мүмкіндігін кеңейту еді. Осы тұрғыда, қазақстанда жер құқық қатынастары нарық заңдылықтарына бейімделе бастады. Қазақстан Республикасының 1995 жылы қабылданған Конституциясында жер мемлекеттік меншікте, сонымен қатар, жеке меншікте болады деп көрсетіліп, алғаш рет жерге меншік құқығы бекітілген болатын[1]. Жерге меншік құқығы жер қатынастарын реттейтін арнайы жер туралы Жарлықта, жер туралы Заңда баяндалып, Жер туралы кодекстің қабылдануына негіз болды.
2009

Жерінің кеңдігі жөнінен әлем елдерінің арасында 9-шы орынды алатын, ал халқының саны жөні- нен 57-ші орындағы Қазақстан ірі аграрлық-индустриялық мемлекеттердің қатарына кіреді. Жерінің жалпы аумағы 2,7 миллион шаршы шақырым, оның басым бөлігі ауыл шаруашылығына жарамды жерлер.
2010

Агроөндірістік кешенді мемлекеттік реттеудің қажеттілігі айқын, өйткені мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттарының бірі азық -түлік қауіпсіздігін сақтау жəне халықты азық түлікпен қамтамасыз етуді жақсарту. Аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің міндеттері агроөнеркəсіптік өндірісті дамыту жəне тұрақтандыру, ауыл шаруашылығы жəне өзге де салалар арасында байланысты сақтау, шаруашылықтарды керекті құралдармен қамтамасыз ету, ауылшаруашылық қызметкерлердің кірістерін кəсіпорын қызметкерлерінің кірістерімен теңестіру, отандық ауылшаруашылық тауар өндірушілерді қолдау жəне т.б.
2011

Сақтандыру қатынастары сақтандыру ісін ұйымдастыру жəне жүзеге асыру барысында пайда болатын қатынастар. Осыған байланысты сақтандыру қатынастары ұйымдастырушылық қатынастар жəне материалдық қатынастар деп екіге бөлінеді. Сақтандыру операцияларын жүзеге асыруға байланысты қатынастар – материалдық қатынастар болып табылады, ал сақтандыру ұйымының ашылуына рұқсат беру, сақтандыру операциясын жүзеге асыруға лицензия беру, сақтандыру ұйымының Əділет органында тіркелуі, мемлекетпен сақтандыру қызметінің пруденциялдық нормативтер белгіленіп, реттелуі, сақтандыру ұйымдарына жаза шараларын қолдану мəселеріне байланысты пайда болатын қатынастар болып  табылады. Ұйымдастырушылық қатынастар императивті, яғни бір жақты – өктем тəсілдермен реттеледі, ал материалдық қатынастар диспозитивті тəсілдің көмегімен реттеледі.
2011

Ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының негізгі салаларының бірі болып табылады. Ауыл шаруашылық саласының мемлекет дамуы үшін маңызын ҚР «Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» заңын қабылдаудан көруге болады. Осы заң актісінде бекітілген негізгі міндеттерді жүзеге асыру үшін агроөнеркəсіптік кешенді мемлекеттік қолдау мен дамуына мемлекеттің араласу əдістеріне назар аударып, осы саланы мемлекеттік реттеуді жетілдіру қажеттігін көрсетеді.
2011

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметті реформалау мəселесінің өзектілігі бірқатар объективті жəне субъективті сипаттағы факторлармен негізделген. Ең алдымен, елдегі жас мемлекеттің қалыптасуы мемлекеттік қызметшілердің жаңара түскен кадрлық құрамын құруды талап етеді. Екінші жағынан, Қазақстанның демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде дамуының стратегиялық бағыты мемлекеттік қызметшілердің сапалы құрамымен қамтамасыз етілуі тиіс. Осылардың барлығы бүгінгі таңдағы мемлекеттік қызметтің тиімді, əлеуметтік бағытталған болуы тиіс екендігін жəне қоғам мен мемлекеттің көп жақты байланыстарын қамтамасыз етуін куəландырады.
2011

Мемлекеттің ішкі саясатын тиісті деңгейде жүзеге асыруда заманауи бағыттарды кешенді түрде дамытуда ерекше саяси-құқықтық институт бұл мемлекеттік бақылау мен қадағалау бола отырып, мемлекеттік құрылымды, ең алдымен, оның əлеуметтік-экономикалық жəне саяси негізін қамтамасыз ететін тиісті фактор болып келеді. Елімізде жүргізіліп жатқан реформаларды жүзеге асыруды қамтамасыз етуде мемлекеттік бақылау мен қадағалау маңызды қызмет болып табылады.
2011

Мониторинг дегеніміз не? «Мониторинг – бұл қоршаған ортаны қадағалау мен бақылаудың жүйесі. Ол үш сатыдан тұрады: қоршаған табиғи орта жағдайының, адамзат қызметінің əсерінен болатын қоршаған табиғи орта жағдайын болжаудың, бағалау жəне қадағалау жүйесі [2].
2011

Ауылшаруашылығының дамуын мемлекеттiк реттеу деп осы саладағы коммерциялық ұйымдардың шаруашылық қызметiн ұйымдастыруға мемлекеттiң нормативтiк актiлердi шығаруы арқылы əсерi етуін айтуға болады. Мұндай реттеуiнiң ең маңызды құралдарының бірі болып сатып алу, салық, баға, несие, сақтандыру, сыртқыэкономикалық саясат болып табылады, яғни көбiнесе экономикалық əдiстер.
2011

Қазақстан Республикасының қазіргі жағдайында халықтың денсаулығына байланысты мәселелер маңызды орынға ие. Дені сау адамдар елдің әлауқатының қателеспейтін индикаторы және сенімді кепілі. Ұлт денсаулығы да ғалымдармен адам дамуының маңызды индикаторы мен мемлекеттің даму әлеуеті ретінде жанжақты талданылады. Сәйкесінше, ұлт денсаулығы ұлттық қауіпсіздік саясатының басым бағыты ретінде бекітілген.
2015