Сақтандыру

Сақтандыру қатынастары сақтандыру ісін ұйымдастыру жəне жүзеге асыру барысында пайда болатын қатынастар. Осыған байланысты сақтандыру қатынастары ұйымдастырушылық қатынастар жəне материалдық қатынастар деп екіге бөлінеді. Сақтандыру операцияларын жүзеге асыруға байланысты қатынастар – материалдық қатынастар болып табылады, ал сақтандыру ұйымының ашылуына рұқсат беру, сақтандыру операциясын жүзеге асыруға лицензия беру, сақтандыру ұйымының Əділет органында тіркелуі, мемлекетпен сақтандыру қызметінің пруденциялдық нормативтер белгіленіп, реттелуі, сақтандыру ұйымдарына жаза шараларын қолдану мəселеріне байланысты пайда болатын қатынастар болып  табылады. Ұйымдастырушылық қатынастар императивті, яғни бір жақты – өктем тəсілдермен реттеледі, ал материалдық қатынастар диспозитивті тəсілдің көмегімен реттеледі.
2011

  Қазіргі таңда сақтандыру ісінің алатын орны ерекше зор болып отыр. Сақтандыру - ісі кең мағынада бір  нəрсенің  жағымсыз  салдарынан  қорғау  дегенді  білдіреді.  Бұл мағынада  сақтандыру қоғаммен, яғни мемлекетпен бірге пайда болып, оның табиғаттың ажырамас бір элементі болып табылады.
2011

Сақтандыру – қоғамның экономикалық қатынастарының айрықша сферасын бейнелейтін көне категорияларының бірі, сақтандыру сферасы адам өмірінің, өндірістік жəне əлеуметтік-экономикалық қызметтің барлық жағын қамтиды.
2011

Берілген мақалада табиғатты пайдаланудағы қауіпті басқарудың бір шарасы ретінде экологиялық сақтандырудың тиімділігі, табиғатты пайдалану қаупі, экологиялық сақтандырудың негізгі ерекшелігі қарастырылған,сақтандыру саласындағы тəжірибелік қызметтің қазігі кездегі əдістерін жетілдіруге арналған ұсыныстар берілген. Соның ішінде жер қойнауын пайдалану саласындағы экологиялық сақтандыруға назар аударылған.
2012

Сақтандыру көне дəуірден бері адамдар өркениеті арасындағы қоғамдық-экономикалық қатынастардан белгілі-бір қатерлі, қауіпті, шығын зардапты немесе пайдалы, көбінесе объектілі, кейбір кездерде субъектілі жағдайлардың туындауына байланысты орын алатын өте қажетті категория, əрі сол өндірістік қатынастардың мызғымас бөлігі болып табылады. Алғашқы кезде сақтандырудың мағынасы «қауіп», «қорқыныш» деген сөздермен байланысты болса, кейіннен көмектесу, жақтасу, кепілдендіру, қорғау, ұстап тұру, тонаудан сақтандыру жəне т.б. мағынада да айтылған [1, 9 б.].
2012

Ғылыми жұмыстың мақсатына сəйкес сақтандыру құқықтық қатынастарының түсінігі жəне де сақтандыру құқықтық қатынастарының пайда болуы, өзгеру мəселелері қарастырылған. Сондай-ақ оған қатысушылардың құқықтық жағдайлары талданған.
2013

Ғылыми жұмыстың мақсатына сəйкес сақтандыру қызметінің түсінігі талданылған. Жəне де сақтандыру қызметінің өзекті мəселелері қарастырылған. Сондай-ақ сақтандыру қатынастарына қатысушылардың құқықтық жағдайлары қарастырылған.
2013

Ғылыми жұмыстың мақсатына сəйкес сақтандыру нарығын дамыту жолдары талданылған. Жəне де сақтандыру нарығы түсінігі,өзекті мəселелері, сондай-ақ аталған проблемаларды шешу жөнінде ұсыныстар қарастырылған.
2013

Ғылыми жұмыстың мақсатына сәйкес сақтандыру қызметі түсінігі талданылған. Сақтандыру қызметі ұғымын анықтаудағы құқықтық-экономикалық көзқарастарға салыстырмалы талдау жасалған. Сондай-ақ осы саладағы ғалымдардың көзқарастары қарастырылған. Сақтандыру қызметі ұғымын анықтаудағы даулы мәселелер қарастырылған.
2013

Мақалада жәбірленушілер турал ыілім ретіндегі виктимологияның түсінігі беріліп, виктимологиялық сақтандыру мәселелері талданылған. Виктимологиялық сақтандыру мәселелері жан-жақты түрде қарастырылған. Автор виктимологиялық сақтандырудың деңгейлеріне тоқтала отырып, қылмыстылықтың деңгейінің азаюына және оны бейтараптандыруға  байланысты ұсыныстар жасауға тырысқан.
2014

Мақалада ауылшаруашылық өндірісін сақтандыру саласында құқықтық қатынастардың теориялық негіздері, сонымен қатар сақтандырудың алғашқы түрлері, даму кезеңдері қарастырылған. Сақтандыру жүйесінің республиканың экономикасының сенімді және тұрақты дамуына, халықтың әлеуметтік қорғалуын, азаматтардың және шаруашылық субъектілердің мүліктерін сақтандыруды жоғарылатуға жағдай жасау керек екендігі қарастырылған.
2014