Денсаулық

Қылмыстық іс-əрекетті жоққа шығаратын мəн-жайлардың жалпы ұғымын анықтау ғылыми жəне тəжірибелік маңызға ие. Аталған ұғымның негізгі мақсаты, осы мəн-жайларды сипаттайтын объективті шынайылықты көрсету. Басқаша айтқанда, аталған түсініктің негізінде қарастырып жатқан мəн-жайлардың қасиеттерінің елеулі, негізгі анықтамалары жатыр [1, 13-14 бб.]. Қолданылып жүрген қылмыстық заң бойынша бұларға қажетті қорғану, аса (мəжбүрлі) қажеттілік, қылмыскерді ұстау, орынды кəсіби тəуекел, күштеу немесе психикалық мəжбүрлеу, бұйрықты немесе өкімді орындау əрекеттері жатады. Осындай жағдайларда істелген əрекет немесе əрекетсіздік сырттай қылмыс белгілеріне ұқсағанымен, оларда қоғамға қауіптілік болмағандықтан қылмыс қатарына жатқызылмайды.
2011

Адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян жалпы негіздерде өтеледі. Тұлғаның өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген кезде мүліктік зиянның сипаты мен құрамына сүйену керек. Оның дəл осы ерекшелігі осындай зиянды өтеу мəселелерін бөлек қарастыру қажеттілігін туындатады.Азаматтың шарттық мiндеттемелердi, еңбек (қызмет) мiндеттерiн, əскери қызмет мiндеттерiн орындауы кезiнде өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянның өтелетіндігіне кепілдік беріледі [1].
2011

Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірудің субъективтік жағын сурыптау үлкен қиындықты туғызады. Бұл күрделілік денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірудің табиғатында жатыр. енсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіруді дұрыс саралау жəбірленушінің денсаулығына келтірілген зиянның мөл- шеріне қарағанда субъективтік жағына көбірек байланысты. Сот-тергеу тəжіребесі енсаулыққа касақана ауыр зиян келтіруді саралау кезінде көп қателіктер субъективтік жағын ұрыс анықтамау себебінен жіберілетіндігін көрсетіп отыр.
2012

Ғылыми жұмыста есірткі, жүйкеге əсер ететін зиянды заттармен күресу жəне алдын  алудың əдістері қарастырылды. Зерттеу барысында есірткі бизнесі бойынша қазақстандық жəне шет елдің ғалымдарының пікірлеріне сүйеніп анықтамалар берілді.
2013

Ғылыми жұмыстың негізгі мақсаты. Бүгінгі таңдағы денсаулық сақтау саласын жетілдіру үшін орасан зор қаржы бөлінуде, жеке меншік секторды қоса отырып, қаржыландыру мен басқарудың жаңа әдістері енгізілуде, дәрігерлерді оқыту мен олардың қызығушылығын арттыру бойынша жаңа кадр саясаты қалыптасуда, осының бәрі қолданыстағы заң аясында өзара үйлесімділікпен дамуда.
2013