Құндылықтар

Бүгін де оқушыларға әлемдік деңгейде өркениетті негізде білім мен тәрбие беру, ұлттық құндылықтарды жас ұрпақ бойына сіңіру ғаламдық мәні бар проблемаға айналып отыр
2012

90-шы жылдардағы қазақ өнерінің жалпы ауқымын көру үшін, сонымен қатар, сол өнердің көркемсуреттік процестерге әсерін А. Қастеев пен А. Исмаиловтардың шығармашылығындағы алғашқы қадамдармен бірге келіп
2015

Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасы әлемдегі өркениетті елдермен терезесі тең мемлекет ретінде халықаралық ықпалдастыққа бет бұрып, саяси-экономикалық мәселелерді ұлттық мүддеге орайластыра отырып, тиімді дамудың жолдарымен жүріп келеді
2018

Аталмыш мақала қазіргі күнде өзекті және заманауи болып табылады. Кәсіпорындарға есептік және салықтық есеп саясаты, есепті пайдаланатын әр түрлі топтың баланстық мүддесін, ең аз салық салуды және басқада міндеттерді қажет етеді
2015
Кәсіпорын есептік және салықтық есеп саясатының хқес 8 "есеп саясаты, есептік бухгалтерлік бағалаулардағы өзгерістер және қателіктер" сәйкес құрылу негіздері

Учаскелік мейірбике мамандығының бүгінгі қоғамдағы статусының ұстанымдық сипаттарын анықтап, оны жоғарылату әрі персоналды әлеуметтік-экономикалық қолдау ғылыми негізделген шараларды
2014

Қазіргі күрделі əрі өзгермелі заманда құндылықтар жүйесінің алатын орны  ерекше. Жаңа қоғамдық-экономикалық жағдайдағы құндылықтарға бағдарлануы мен жастардың өзіндік сезімінің қалыптасуы жəне қоғамның дамуындағы жаңа тенденциялары мен өмірдің барлық жақтары сапалы өзгерістерге ұшырады. Адамның əлеуметтік ортаға қатынас жүйесінің негізгі элементі құндылықтарға бағдарлану болып табылады. Олар адамдардың əлеуметтік өзара əрекеттестігін, олардың қызығушылықтарының келісуі мен күресуі жəне адамның мінез-құлқы мен тұлғаның əлеуметтік өмірінің стратегиясын реттеп отырады.
2011

Қазір жаңа Қазақстан өндіріс сферасы, рухани даму сферасы болсын өркендеудің жаңа кезеңдерін бастан кешіруде. Қазақстандық қоғам нарыққа бағдарланған. Нарық ол тек басқа экономика ғана емес, əрі басқа идеология, басқа құндылықтар, басқаша айтсақ, «əлеуметтік мінездер», яғни басқа мəдениет. Оның негізгі сипаты мынада, ол индивидуализм мен бəсекелеуші сипатқа ие, сондықтан да білімдер мен ғылым сферасында  осы құндылықтарға сəйкес бағыттылық болады. Қазіргі жаңа уақыт жағдайында жаңа этнопсихологиялық білімдер аса қажет болып саналады, нарыққа дейін біздердің менталитетіміз процеске бағдарланды, ал нарықта нəтижеге бағытталу негізгі жағдай болып табылады.
2011

Мақалада этностардың күрделі мəселелері қаралады. Этностардың өмірі қоғам өмірінің барлық салаларын қамтиды. Этникалық қауымдастық мəні қазіргі заманғы түрлі өте ерекше өздерінің психологияларымен, ой-түйіндерімен, ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Тəжірибе көрсеткендей, ұлттық қадір-қасиет, теңдік, əділеттілік сияқты əлеуметтік психологиялық категориялар молшылық, байлық, қасиеттермен салыстырғанда құндылығы аса жоғары. Сонымен, ұлттық психология əр инди- видте күрделі феномен болып табылатын, этникалық қасиеттердің психологиялық құрылымын теріске шығармайды. Ұлттықпсихологиякатегориясыменқатарұлттықөзіндіксана-сезім маңызды беделгеие. Сонымен, ұлттық өзіндік сана-сезім – бұл ұлттар мен ұлттылықтардың оларды қоршаған басқа ұлттарға енжар еліктеу емес, бұл өз ұлты, оның қоғамдағы рөлі жайлы білімге негізделген саналы сезім.
2012

Мақалада Қазақстан қоғамының жаһандану үдерісіндегі құндылық бағдарлары мен социомəдени даму тенденциялары қарастырылған. Жаһанданудың көп қырлы феномен екендігі аталып өтеді. Əлемді жаһандану үдерісі қамтығанын, тəуелсіздік алған елдердің əлемдік қауымдастықта интеграцияға ұмтылуларын атайды. Жаһанданудың біздің  қоғам  үшін  жаңа  саяси  стратегия-  сын тауып, Қазақстан халықтарының дəстүрлі мəдениетінің құндылықтарын батыс қоғамының құндылықтарымен қоса алып жүретін, бəсекеге қабілетті халықтың мəдениетін жаһандану контексінде қалыптастыру керектігі қарастырылады.
2012

Мақалада Алматы қаласының жастарының еңбек құндылықтарын зерттеу барысында 7 ауданда жүргізілген сауалнама нәтижелері ұсынылады. Жастардың кәсіби еңбек жолында басымдыққа ие болған жоғары жалақы, жұмыстың қызықты болуы, жұмыс орнының сақталу кепілдігі құндылықтарының жастардың өмірі мен еңбек етуіне ықпалын айқындай келе, оған әсер ететін факторларды қарастырады. Еңбек жолында кездесетін тәуекелдер мен мүмкіндіктерге қатысты жастардың көзқарасы, еңбек сапасының маңыздылығы сөз болады. Жастардың еңбексүйгіштігі, еңбекке төзімділігі мен талабы сипатталған. Жастар арасында кәсіпкерлікке қатысты көзқарасты сараптай келе, оның қоғамға алып келетін пайдасы туралы дәйекті пікірлерін ұсынады. Жастардың кәсіпке бет бұруына кедергі болатын факторлардың маңыздылығы бойынша бағалайды. Жастардың өз кәсібін аша алмау себептері аталып, кәсіби мобильділік пен кәсіби тәжірибенің олқы тұстары көрсетілген. Авторлар жастарды еңбекке ынталандырудың тиімді жолдарын да жастардың көзқарасы бойынша бөліп көрсеткен. Жастарды жетістікке жету жолындағы еңбекке берер басымдылығы зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып сарапталған. Жастар санасындағы еңбек пен ақшаның арақатынасын анықтауға тырысқан. Авторлар еңбек мәселелерін ерте бастан реттеу үшін жасалуы тиіс әрекеттерге қатысты өз тұжырымдарын ұсынады.
2014
Жастардың кейбір еңбек құндылықтарының құрылымы мен мазмұнына социологиялық талдау

Бұл мақалада қазіргі өзгермелі процестер жағдайындағы жастардың құндылықты бағдарларының динамикасы талқыланады. Қала жағдайында бұл үрдістер өзекті мәселеге айналады. Бүгінде жастардың қазіргі замандағы құндылықты бағдарларын зерттеу ерекше маңыздылыққа ие. Себебі, өтіп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестер құндылықтарға әсер етпей қоймайды. Бұл жағдай әлемдік глобализация процестерінің әсерінен күшейе түседі. Мұнда сол глобализация процесінің көрінісі ретінде ірі қалалар маңызды объектіге айналады. Осы тұста, қала жағдайындағы үрдістердің қала тұрғындарына, әсіресе, жастарға әсер етуіне әлеуметтік талдау жасалынып, кемшілігі мен артықшылығы анықталады. Жастардың құндылықтарын зерттеуде ұсыныстар беріледі.
2014