Статьи, год 2010

Мақалада қазақ тіл білімінің қолданбалы бағытын зерттеуде фонетикалық варианттылық, тілде варианттардың пайда болуы, норма, семантикаға қатысты мәселелер қарастырылған
2010
Мен/бен/пен жалғаулық шылауларының варианттылығы – жалғамалы тілдің белгісі

Мектепке дейінгі білім беру Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің құрылымдық бөлігі ретінде маңызды рөл атқарады, өйткені соның аясында баланың табиғи зеректік қасиеті мен ерекшелігі ашылады,
2010

Тілді екінші жəне шет тілі ретінде оқытудың бірыңғай тұжырымдамасын құзіреттілік (компетенция) competentis латын тілінде – қабілетті) жолымен қарастыру қажет.
2010

Бұл мaқaлaдa қaзaқ әдебиеті тaрихындa ерекше орын aлaтын Дулaт Бaбaтaйұлы шығaрмaшылығының лексикaлық ерекшелікте­ рі қaрaстырылaды. Бұрынғы aуызшa тaрaғaн жырaулaр поэзиясы­ ның үлгілері мен ұлы Абaйдың жaзбa поэзиясының aрaсындaғы көпір іспеттес болғaн Дулaт Бaбaтaйұлы шығaрмaшылығын лингви­ тикaлық тұрғыдaн ғылыми aйнaлымғa түсіру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып тaбылaды. Мaқaлaдa Дулaт Бaбaтaйұлы өлеңдерінің лексикaлық сипaты жaн­жaқты қaрaстырылып, лингвопоэтикaлық тaбиғaты тaлдaнaды. Өлеңдерінің тaқырыптaрынa өзек болғaн жер­ су aтaулaры, ономaстикaлық aтaулaр, этнолингвистикaлық терминдер және т.б. сөз топтaры дaрaлaнып, өлең мәтіндеріне тaлдaу жүргізі­ леді. Сонымен қaтaр, Дулaттың көркем сөз дүниесіндегі қaлдырғaн жaңaлықтaрының бірі – обрaз жaсaу болып тaбылaтындықтaн, aқынның шығaрмaлaрындaғы лексикaлық тіркесімділік те мaқaлaдa нaзaрдaн тыс қaлмaғaн. Дулaт Бaбaтaйұлының оккaзионaлдық қолдaнысындaғы соны тіркестері мен эпитеттері, фрaзеологизм­ дер, перифрaздaр және синтaксистік пaрaллелизмдер көркем мәтін мысaлдaры негізінде тaлдaуғa түскен.
2010