Статьи, год 2019

Ұсынылған ғылыми мақалада аяқ-қолы жарақаттанған тұрғындарға көрсетілген медициналық көмектің сапасы мен қол жетімділігі қарастырылған. Осы патологияны емдеу сапасы еңбекке жарамды жастағы тұрғындардың уақытша және тұрақты еңбекке жарамсыздық оқиғаларының қалыптасуына әсерін тигізеді. 
2019
Аяқ-қолының сүйектері сынған пациенттерге медициналық көмекті ұйымдастыру жүйесінің технологиялық моделі

Қазіргі сәттегі Денсаулық сақтау жүйесінДегі басым мінДеттерДің бірі әртүрлі ДеңгейДегі меДициналық ұйымДарДы бюДжеттік қаржыландыруды оңтайландыру болып табылады
2019

Кеңес өкіметі жылдары мейірбикелер дербестілікті, жігерлікті, жұмысқа деген шығармашылық көзқарасты жоғалтты, мейірбикелердің кәсіптік біліктілік деңгейінің төмендеуі
2019

Ұлы шипагер Бекасыл Биболатұлының «ЖұлДызнама» атты ғылыми шығармасы клиникалық меДицина мен фармакология саласына қатысты үлкен меДициналық энциклопеДиялық еңбектің қатарына жатаДы
2019

Бұл мақалада авитаминоз кезінде қолданылатын дәрілік заттар нарығына шолу жасау жасалынған. Нәтижелер бойынша Қазақстанның фармацевтикалық нарығында аталған дәрілік препараттардың 76 атауы тіркелгені анықталды
2019
Авитаминоз кезінде қолданылатын дәрілік заттар нарығына шолу жасау

Мақала стерильдеу аппаратын тазалау валидациялық жұмысының мақсаты, хаттамасы, валидация туралы есептер сипатталған. Валидациялық құжаттарды ресімдеудің дұрыстығы
2019

Бұл мақалада каолин негізіндегі маскаларды қолдану арқылы қазіргі таңда кеңінен таралған бет терісінің қабыну мәселесін шешу мүмкіндігі қарастырылады.
2019

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы стероидты емес қабынуға қарсы препараттарына фармацевтикалық талдау жасалынған
2019
Қазақстан республикасы фармацевтикалық нарығындағы стероидты емес қабынуға қарсы препараттарына талдау жасау

Бұл мақалада «Жандану плюс»бальзамы мен антибиотиктердің әсері кезіндегі етті «Арбор» тұқымды 3 апталық бройлерлердің гематологиялық көрсеткіштерін (лейкоциттер саны, лейкоцитарлы формула) зерттеу нәтижелері көрсетілген
2019
«Жандану плюс» бальзамымен және антибиотиктер әсерлерінде бройлерлердің гематологиялық көрсеткіштерін зерттеу