Статьи, год 2019

Мақалада қауіп-қатер тұжырымдамасының эпидемиологиядағы маңыздылығы сипатталған, сонымен қатар «эпидемиологиялық қауіп-қатер», «қауіп-қатер факторы», «қауіп-қатер тобы», «қауіп-қатер аймағы» және «қауіп-қатер уақыты» санаттарына анықтама берілген
2019
Менингокок жұқпасындағы эпидемиологиялық қауіп-қатер факторлар

Берілген мақалаДа термодинамика әДістері мен заңДарын тірі жүйелер ағзасынДағы физиологиялық, биохимиялық процестерге қолДану мүмкінДігі қарастырылаДы
2019
Бүйрек үсті безі гормондарының қалыпты және стрестік жағдайдағы тәуліктік динамикасының энтропиялық көрсеткіштерін зерттеу

Анемия туындауының негізгі себептерінің бірі дұрыс тамақтанбаудың нәтижесі болып табылады, әлемдік мәселенің бірі болып саналады және ең көп таралған түрі темір-жетіспеушілікті анемия
2019