Валюталық қор

Бұл мақалада ГАТТ ДСҰ әмбебап халықаралық сауда ұйымы ретінде құрылуы және дамуы қарастырылады. Халықаралық сауданың реттеу сатыларына авторлар әртүрлі қөзқарастар ұсынады. Соның ішінде, мақалада негізгі мақсаттары антидемпингтік шектік келісімдер, тарифтік және тарифтік емес шараларды дамыту арқылы әлемдік сауданы реттеуді мақсат етіп қойған көпжақты сауда келісімдерінің жаңа Уругвайлық және Токиялық, Дилондық, Кеннеди, Уругвай механизмдерін ашуға ерекше назар аударылады. Авторлардың айтуынша, келісімдер жүргізу еркін нарық пен дискриминацияға шек қою ережелерінің ортақ негізінде өзге мемлекеттермен АҚШ тың сыртқы саудасын жүргізудің ресми позициясына байланысты бірқатар қиыншылықтарға тап болды. Осы ұйымның қызметінің алғашқы сатыларында әлемдік сауданың мәселелері зерттелген.
2013

Таяу жылдарда Қазақстанда ҚР Президентінің Қазақстан халқына арналған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Жолдауында белгіленген міндеттерді шешу ҚР Ұлттық қорынан қомақты қаражатты қолдануды талап етеді. Осыған байланысты бұл қорды құру кезінде белгіленген оның функцияларын жүзеге асыру және оның жинақтарын тиімді қолдану туралы сұрақ қайта өзекті болып келеді. Қазақстан Ұлттық қорының қалыптасу және қаражаттарды қолдану үлгісі, оның құрылымы елдің экономикалық дамуының әртүрлі кезеңдерінде өзгеріссіз қала алмайды. Бүгінгі таңда егеменді қорлар қызметін ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесіне және еліміздің экономикасының қазіргі мәселелеріне сүйене отырып оның қызмет етуіне біраз өзгерістер енгізу қажет. Бүгінге, ең алдымен, «Нұрлы жол» бағдарламасында белгіленген басым жобаларды қаржыландыруға бағытталған қор жинақтарын тиімді қолдануды қамтамасыз ету талап етіледі.
2015
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қазіргі жағдайы және тиімді қолдану мәселелері

Мақалада жаһандық реттеу жүйесіндегі Халықаралық Валюта­ лық Қордың рөлінің өзгерісі қарастырылады. Халықаралық қауым­ дастық жаһандық институттарды реформалау қажеттігін мойындап, жаңа қауіп­қатерлер алдында халықаралық ынтымақтастықты ны­ ғайту керектігіне көз жеткізді. Бреттон­Вудс конференциясынан бері жаһандық экономикада түрлі сипаттағы дағдарыстар болып өтті, жә­ не оларды реттеудегі Халықаралық Валюталық Қордың қызметі тиім­ ді бола бермеді. Ұйымның жүргізген саясаты үнемі сынға ұшырап, жасаған шаралары несиеленуші мемлекеттердің экономикалық мә­ селелерін керісінше күрделендіріп, халықаралық аренада Қорға де­ ген сенімділік төмендеп отырды. ХХІ ғасырда әлемдік экономиканың жаңа қауіп­қатерлері G20 тобы, Қаржылық Тұрақтылық Кеңесінің құрылуына себеп болды. Авторлар қаржылық реттеу мен тұрақты­ лықты қамтамасыз етуге жауапты халықаралық ұйымдардың қызме­ ті күшейтілген жағдайында жаңа қауіп­қатерлерді еңсеруде Қордың жаһандық реттеу жүйесіндегі жаңа рөлін анықтауға тырысады.
2016