Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Мaқaлaдa қaзaқ әдебиетіндегі «Қилы зaмaн», «Зaр зaмaн», «Тaр зaмaн», «Кер зaмaн», «Ақырзaмaн» түсінік­ұғымдaрынa aнықтaмa бе­ ріле отырып, олaрдың әдебиеттегі көрінісі aйқындaлaды. Автор қaзaқ әдебиетіндегі «Уaқыт/ Зaмaн» концептілерін Бұқaр жырaу, Мaйлықожa, Әбубәкір Кердері, Нұржaн Нaушaбaйұлы, т.б. сынды aқын­жырaулaр поэзиясы негізінде тaлдaп, түсіндіреді. Сондaй­aқ, Шортaнбaй Қaнaйұлы, Мұрaт Мөңкеұлы сынды «Зaр зaмaн» aғымы өкілдерінің шығaрмaлaрындaғы «зaмaн» ұғымынa кеңінен тоқтaлaды
, 2016

Ақылға қонымды жақсы сөздің жанға жылы тиіп, адамды небір тамаша сезімдерге бөлейтіндігі, шынайы сөздермен өрнектелген ой ғана өткір, əрі əсерлі болатыны белгілі. 
, 2010

Сөйлеу мəдениеті барлық ЖОО гуманитарлық пəндердің циклдік базасы ретінде оқытылады. 
, 2010

Бес арысымыздың бірі – Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығы тұғырлы тəуелсіздік жылдарында қайта терең зерттеліп, əдебиет тарихында өз еншісін алып келеді.
, 2011

Мақалада текстология ғылымының жалпы зерттелуі, оның ішінде текстология ғылымының зерттеу нысаны мен мақсат-міндеті қарастырылды. Зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне шолу жасай отырып, текстология ғылымы тек әдебиеттану саласында ғана емес, лингвистикалық тұрғыда да зерттелу керектігі жөнінде ой тұжырымдалды. Қазақ тіл біліміндегі текстология ғылымына байланысты өзекті мәселелер анықталды. Түрлі сөздіктерде текстологияға берілген анықтамаларға талдау жасалды. Осыдан қазақ тіл білімінде қазіргі уақытта «текстология» термині «мәтінтану» терминімен алмастырып қолданылып жүргені мәселе етіп қаралды.
, 2018