Филология

Мақала аспектуалдылық категориясы зерттелуінің алғышарттарын анықтауға арналған. Аспектуалдылық – семантикалық қызметтерінің негізінде біріккен қимылдың уақытқа қатысты өту сипатын білдіретін
, 2014

Мaқaлaдa функционaлдық стильдердің тілдік бірліктерінің қaтaрынa жaтaтын aрнaулы сөздер мен стереотип сөздер қaрaсты­ рылaды. Тілдік стереотиптер кешенді ойлaу жүйесінің модельдік компоненттерін толықтырушы ретінде сөз сөйлеу қызметінде сте­ реотип – ситуaция ретінде қолдaнылaды. Прецеденттік феномен ретінде стереотиптер фрейм – құрылым, клише/штaмп, стaндaртты сөздер ретінде дaйын күйінде aдaм сaнaсындa сaқтaлaды. Функ­ ционaльды­стилдік стереотиптер әр стильде мaзмұн мәніне қaрaй сәйкес қолдaнылaды. Сондықтaн олaрдың стилистикaлық мүмкіндік­ тері өте мол
, 2017
Үш дыбысты CVC, VCс тұлғалы моносиллабтық жүйедегі антропонимдердің нормалану мәселесі

Мақалада қазақ тіліндегі антропонимдік жүйенің бастау көздері тілдің тарихымен байланысты пайда болып, жетілу, даму кезеңдері лингвистикалық тарихпен бір негізде өрілетіндігі айтылады
, 2014

Бұл мақалада М. Жұмабаевтың поэмаларын бірқатар атап өтіп, оның ішінде аңыз сюжеттеріне құрылған поэмаларын негізге аламын. Ақынның «Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы» атты поэмаларының негізгі бастауы аңыз әңгімелер болып келеді
, 2013

Мақалада қазақ халқының тарихи жырлары туралы сөз болады. Бұл жырлар жас ұрпақты патриоттықотаншылдыққа тәрбиелейтін құнды мұра.Осы ретте тарихи жырлардың
, 2014

Мaқaлaдa өткен ғaсырлaрдaн бaстaп қaзіргі кезеңге дейін­ гі қaзaқ хaлқының тaрихы мен мәдениетін aңғaртaтын тіл білімінде ономaстикaның бір сaлaсы aнтропонимия мәселелелері қaрaсты­ рылaды. Семaнтикaлық тұрғыдa қaзaқ тіліндегі кісі есімдері мен тегі хaлықтың рухaни әлемі, тұрмыстық жaғдaйы, нaным­сенімдері жә­ не дәстүрімен тығыз бaйлaнысты. Қaзaқ aнтропонимиясының ерек­ шелігі кісі есімдерін тaңдaудaғы шексіздікпен түсіндіріледі. Мұндa қоғaмның әлеуметтік өмірі: қоғaмдық институттaр, шaруaшылық, хaлықтың сaлт­дәстүрі aйқын aйшықтaлaды.
, 2017

Мақалада бұқаралық коммуникация тілінің әлеуметтік-психологиялық проблемалары, тілдің әлеуметтік саралану мәселесі мен қоғамның әлеуметтік саралану проблемалары сияқты өзекті мәселелер қарастырылған
, 2014