Қазақстанның ғылыми мақалалары


Соңғы қосылған материалдар

Лингвистикалық прагматиканың негізінде "әрекет" үғымы жатыр. Тіл білімінің бүгінгі даму жағдайында тілге оқшауланған, сейлесімгеқарсы қойылған, өзі-өзінен үйымдасатын, өз-өзінен қүрылатын таңбалар
2011

Адам организмінің қоршаған ортаның қолайсыз жағымсыз әсерлеріне сезімтал болатыны экологиялық генетиканың негізгі міндеттері болып табылады
2011

Қан сарысуындағы АЛТ, ACT, ЛАП ферменттерінің деңгейлері «Биотест» (Lachema, Чехословакия) жинағының реактивтерін қолдану арқылы анықталды. Бауыр жасушалары MT көрсеткішін зерттедік
2011

Соңғы жылдары гастроэнтерологиялық аурулардың арасында таралуы жағынан созылмалы іш қату бірінші кезекте т>р. (1,2) Созылмалы іш қатудың бірнеше себептері, органикалық және функционалдық болуы мүмкін
2011

Қорғасын ацетатының уытты әсерінен қанның қызыл түйіршіктерінде ауытқулар орын алып тәжірибелік егеуқүйрықтарда гипохромды анемия пайда болады
2011

Қазіргі кезде жанама әсерлері аз және белсенділігі жоғары, жаңа, өте тиімді, улылығы томен, қолдануы кең гепатопротекторлық дәрілік заттарды іздеу
2011

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы сарапшыларының мәліметі бойынша әлемдегі барлық аурулардың 80% ауыз су сапасының нашарлығымен және сумен қамтамасыз етудің санитарлық нормаларының бүзылуымен тікелей байланысты
2011

«Жалпы білім беретін жэне интернат мекемелерін жабдықтауға, пайдалануға жэне білім алу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесін бекіту туралы ҚР ДСМ 25.10.2010ж. № 834 бүйрығына сэйкес жалпы білім беретін
2011

Балалар мен жасөспірімдердің физикалық даму көрсеткіштері қоршаған өмір сүру ортасының өзгерістеріне жіті жауап қайтаратын денсаулық көрсеткіштерінің біріне жатады
2011

Күнделікті емхана жүмысында темір тапшылық анемия (ТТА) жиі анықталатын патология. Дүниежүзшк денсаулық сақтау үйымының (ДДҮ) мэлiметтер бойынша Жер
2011

Мақсаты. Сүрақнама көмегімен Оңтүстік Қазацстан обылысы түрғындары арасында буын синдромының кездесу жиілігін зерттеу.
2011

Ғылыми-техникалық прогрестің қарыштап дамуы барысында ірі өндірістік қалаларда автокөліктер санының өсуінен, атмосфера мен озон қабаттарына улы газдардың мол бөлінуінен, адам денсаулығына елеулі залал келіп жатқандығы әйгілі.
2011

Адам ағзасында макро жэне микроэлементтердің рөлі ерекше. Ағзадағы метаболикалық үрдістердің қалыпты жүруі үшін адам 80 - ге жуық элементті сырттан алуы керек, соның ішінде 12 - і алмастырылмайтын болып табылады, олардың қатарына селен жатады
2011

Халық арасында егде және қарт адамдардың көбеюі барлық экономикасы, элеуметтік жағдайы жоғары дамыған елдердің бэріне тэн қүбылыс.
2011

Жүктілік кезінде қасаға буыны созылып, жамбас буындары жүмсарып үрықтың жамбас қуысынан өтуіне жағдай жасайды. Бірақ бүл өзгеріс физиологиялық шегінен шығып, қасаға буыны тым босаңсып, ауырсыну синдромының
2012