Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Балалар аурушаңдығын туғызатын себебі бар отбасылардың әлеуметтік - гигиеналық сипаттамасы

Амбулаторлық - емханалық мекемелердің жүмысын отбасылық шарт бойынша үйымдастыру және мекемелердің бас дәрігерлеріне аймақтық дәрігердің жекелей қызмет көрсету шараларын тағайындауға қүқығын артыру түрғындарға көрсетілетін емдеу және алдын-алу шараларын одан ары жетілдіруге жағдай туғызып отыр. Отбасылық дәрігерлердің қызмет көрсеуіндегі нормативтік көрсеткіштерін қалыптастыруда түрғындардың демографиялық ерекшеліктерін және балалардың денсаулығын есепке алу қажет. Б?л жағдайда отбасы мен дәрігерлердің арацатынасы бағалаудың маңызы өте үлкен. Осы мацсатта Шымкент қаласында еңбек ететін учаскелік педиатрлардың жүмысын олардың қызмет көрсететін балалары арасындағы денсаулық пен отбасындағы өмір сүру жағдайымен және ауру туғызатын себептермен байланыстыра отырып әлеуметтік - гигиеналық зерттеу жүргіздік. Зерттеу нысаны ретінде 2 педиатриялық дәрігерлік учаске аумағында түратын 14 жасқа дейінгі балалар алынады. Учаскелік педиатр мен медицина бикесінің отбасымен байланысын тексеру мацсатында 600 анаға сүрацнама жүргізілді. Балалрдың өмір сүру жағдайын зерттеу, олардың туылғаннан бері кезеңінде айтарлықтай өзгерістер болғандықтан байқатты. Зерттеуге тартылған отбасының әрбір үшіншісі түрғын ?й жағдайын жақсартса,әрбір бесінші отбасында керісінше нашарланған 42% -ында әрбір отбасы мүшелерінің саны үлғайған және 33,7% -нда әрбір отбасы мүшесіне тиесілі ай сайын табсы көлемі төмендеген. Керісінше 24,9% жоғары және арнайы білімі бар екендігі белгілі болады.

Біз сүрақнама жүргізген кезеңде балалардың 19,7% жайсыз түрып үй жағдайында өмір сүруде екендігі, ал әрбір 5-ші бала отбасында 1 бөлмеге 3- адам басына келетіндігі анықталынды. Ай сайынғы әрбір отбасы мүшесіне балап есептегендегі табыс мөлшері 3500 теңге болатындардың үлес салмағы жалпы сүрақнамаға тартылғандардың 43,7% қүрады. Балалардың түрған үймен қамтамасыз етілуін кешенді түрде бағалау. Олардың туылған мерзімінде әрбір үшінші бала жайсыз жағдайда өмір сүрсе, тексеру мерзімінде - әрбір төртінші балада осындай жағдай қалыптасқан болып шықты. Отбасы не ғүрлым аз болса, соғүрлым оның материалдық - түрмыстық жағдайы төмен екендігі байқалады. Біздің пайымдауымызға қарағанда, балалардың түрмыстық жағдайын анықтау барысында, олардың жайсыз жағдайда өмір сүру үзақтығына баса көңіл бөлген жөн. Социологиялық зерттеу нәтижелері балалардың 5,9% табысы төмен отбасларда 12,7% - түрған үй жағдайы нашар отбаслырында өмір сүріп жатқандығын көрсетті. Ал соңғылардың ішіндегі әрбір 2-ші бала осындай жайсыз түрғын үй жағдайында 5 жылдан астам өмір сүріп жатқан болып шықты. Отбасының сандақ және сапалац сипаттамасын сараптау, балалрдың 14,2% толық емес жанүяда, көбесе аналармен бірге (92,9%) өмір сүріп жатқандығын көрсетті.Жалпы толық емес отбасындағы ата-аналардың ажырасыуна алып келген 65,3% оқиға әкелерінің арацқа салынуы себеп болған.

Толық есес отбасында өмір сүріп жатқан балалардың 22,4% жеке отбасты аналар тәрбиелеп жатқан, ал олардың 12,3%-нда ата-анасының бірі қайтыс болған екендігі анықталды. Зерттелген отбасылардың орташа саны 4 + 0,03 адамнан түрады. Балалардың тек қана 27,1% үлкен отбасының мүшесі болып шықты. Б?л отбасылардағы жанүя мүшелерінің саны 5 адамнан астам екен. Тексеруге тартылған балалардың 59,2% отбасының алғашқысы, 1/3% екіншісі ал 4,5% - үшінші және одан кейінгі балалар. Отбасындағы аналардың білімі өте жоғары болыпшықты. Аналардың 7,3% -ында ғна ортадан төмен деңгейлі білімі бар. Отбасының өмір сүру салтын барысында балалардың денсаулығына кері әсерететін психологиялық себептердің бар екендігі анықталды. Балалардың жасы топтардағы үлес салмағы 17,6% жетеді. Зерттелген балалардың отбасында алкогоьдік ішімдікке саланушылардың үлес салмағы да (16,8%) айтарлықтай жоғары. Учаскелік педиатрдың балалар арасындағы сауықтыру шаралары және оларды сапалы етіп күту ата- аналарының б?л жүмыстарға араласу белсенділігіне тікелей байланысты. Учаскелік педиатр мен медбикенің жүмыстарын дүрыс үйымдастыру үшін балалар отбасының өмір сүру жағдайына кешенді баға беру қажет. Зерттеу нетижелері балалардың отбасылық жағдайын 3 топқа жіктеуге алып келді. Оның ішінде: отбасылық жағдайы жайлы, отбасында бір денсаулыққа жайсыз қатерлі себебі бар және отбасылық жағдайы нашар балалар тобы. Осының арқасында педиатриялық учаскелердегі балалардың 42,7% жағдайы жақсы отбасында өмір сүріп жатқандығын, ата-аналарында салауатсыз өмір сүру салтының, арацқа салыну, темекі тарту және балалрға жөнді көңіл бөлмеу оқиғаларының жоқ екендігі анықталды. Отбасында өмір сүрген керіағар себептері бар балалардың үлес салмағы 17,8% дейін жетеді.

Ал отбасының 29,5% -ында балалар денсаулығына қатер төндіретін 1 әлеуметтік себеп бар болып шықты. Балалардың аурушаңдығын кешенді түрде бағалау бақуатты отбасында өмір сүретін балаларда аурушаңдық оқиғаларының саны, жайсыз жағдайлы отбасында өмір сүретін балалардың аурушаңдығынан нақты төмен. Осылайша, бацуатты және жайлы отбасы балаларының аурушаңдық саны бір балаға балап есептегенде 2,24% әлеуметтік қатерлі себебі бар отбасының балаларында 2,64% ал жайсыз отбасы балаларында 2,87 оқиғаға тең болып шықты. Ал, 1 жасқа дейінгі балалр арасындағы аурушаңдық оқиғаларының саны ретіне қарай 2,89;3,78; 5,22 оқиғаға дейін жетеді. Отбасында жайлы жағдайы бар балалар арасында созылмалы аурулардың таралу деңгейі 5,0 % дейін жетсе, бір әлуметтік қатерлі себебі бар отбасының балаларында-13,1%, жайсыз отбасы балаларында-19,2% қүрады.(р<0,001). Үш жасқа дейінгі балалардың денсаулыңын бағалау қорыгындысы, отбасылық жағдайы жақсы түлғалар арасында денсаулық тобына жатқызылғандар саны 3 және 8 есе кем, 3 айға дейін ауруға шалдыққандардың үлес салмағы (47,1%) отбасында бір әлуметтік қатерлі себебі бар түлғалардан 1,7 есе (78,2%) есе төмен, ал жайсыз отбасылардың балаларнан (89,49%) 1,9 есе төмен болып шықты. Жайлы отбасының балаларында алғашқы жылы ауруға шалдығу оқиғалары, жайсыз отбасы балаларына қарағанда 18,1% төмен. Жайлы отбасындағы 3 айға дейінгі өмір сүру кезеңінде ауырғандар арасында, жайсыз отбасы балаларына қарағанда аурудың қайталану мүмкіндігі айтарлықтай төмен (19,2%). Жайсыз отбасында өмір сүріп жатқан балалар арасында 3 жасқа дейінгі аралықта аурулардың барлық түрлерімен ауырғанда үлес салмағы өте жоғары. Осындай отбасының 1 жасқа дейінгі балаларында жедел пневмониямен ауыру деңгейі, жайлы отбасы балаларына қарағанда 5 есе жоғары, ал емшектегі балаларда 2 есе артық болып шықты. Ауруының асқынуына байланысты ауруханаға жатқызылу оқиғаларыда жайсыз отбасы балалары арасында нақты жоғары болып отыр. Ал, госпитализациялауға келіспеген отбасылар ішінде де әлуметтік қатерлі себептері көп отбасылардың үлес салмағы жайлы отбасылардың үлес салмағынан нақты жоғары екен (р<0,001). Б?л жағдай, жайсыз отбасы мүшелерінің бала денсаулығына жауап кершілігінің төмендігін байқатады.

Бірінші жылдың аяғына қарай жайсыз отбасылардың балаларында қалыптасқан созылмалы аурулардың таралу жиілігі 7,8%, ал жайлы отбасыларда оның деңгейі 1,2% асқан жоқ (р<0,001). Зерттеу барысында емшектегі балалардың күтілу сапасына да ерекше көңіл бөлдік. Оған әр түрлі әлуметтік түрмыстық жағдайдағы отбасы балаларының аурушаңдық көрсеткіштерінің әр түрлі деңгейде қалыптасқандағы себеп болды. Балалрды жөндеп күтпеуден нәрестелік жастағы түлғалардың 41,2% ауруға шалдыққан, ал алғашқы өмір сүру жылында, осындай балалардың 2-ші жиі және ауыр түрде кеселдеген. Осы жағдайдай дүрыс күтілген балаларда 1,5 есе сирек кездесті. Балаларды жөнді күтпеу мен қатар жасанды қоректік заттармен тамақгандыру, олардың денсаулығын одан ары нашарлатады. Осы екі себептің қатарласа келуі анықталған балалардың арасында айға дейін ауруға шалдығу оқиғаларының деңгейі 72,4% жетсе, олардың 51,4% ауыр және қайталай кеселденген.

Балалардың күтімі жацсы және қоректенуі ананың сүтімен жүзеге асырылғандар арасындағы аурушандық оқиғалары 1,5-2 есеге дейін төмен толды. Учаскелік педиатрлері жиі ауысатын отбасы балаларының аурушаңдығы , үнемі бір учаскелік педиатр қызмет көрсеткен отбасы балаларының аурушаңдығы, үнемі бір учаскелік педиатр қызмет көрсеткен отбасы балаларының аурушаңдығынан 1,2 есе жоңары болып отыр. Сонымен, балалардың денсаулық жағдайына эсер ететін элуметтік гигиеналық себептері олардың аурушандық көрсеткіштерінің жэне кеселдердің жиі де қатаң жүру оқиғларына тікелей эсерін тигізетін көрсетті.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. 1. Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины- Москва 2002. №5. С. 26-29
  2. 2. Булешов М. А., Омарова Д.К., Кудабаева Ж.К. Проблемы профилактики заболевании и формирования здорового образа жизни Вестник ЮКГМА 2009. №3(44) С. 28-33.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.