Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тәж1рибелі миокардит кезінде >ызғылт семізот фитопрепаратының кардиопротекторлы дәреметтілігі

Жүрек-тамыр аурулары әлемнің дамыған елдеріндегі түрғындардың өлімі мен мүгедектіліктің ең маңызды себебі болып табылады, соның ішінде сары фосфорды өндіргенде зақымдалатын мүшелердің полисиндромдылығымен және политроптылығымен ерекшеленетін кәсіби патология-фосфор қосылыстарымен созылмалы улану (ФҚСУ) пайда болатыны анықталған Алайда, ФҚСУ кезінде миокардтың зақымдалуы негізгі орын алады [1]. Адреномиметиктердің, соның ішінде изадриннің жоғары деңгейлерімен уыттанғанда, миокардтың оттегіне деген қажеттілігі жоғарылап, жүректе түрпайы өзгерістер пайда болады. Қазіргі уақытта миокардиттерді емдеу үшін әсері осы ауыр аурулардың күрделі патогенезінің белгілі бір үзбелеріне бағытталған кешенді түрде дәрілердің әртүрлі топтарының түрлері қолданады [2]. Б?л кезде миокардиттер фармакотерапиясының сүрақтары миокард инфарктысымен салыстырғанда аз өңделген болып саналады . Алайда, б?л препараттарды қолдану қажетті емдік эффектіні әр уацытта бере бермейді, ал кейде жанама әсерлер мен асқынулар байқалады [4].

Осыған байланысты жоғарыда көрсетілген патологияларды емдеу және алдын-алудың жаңа әдістерін ғылыми негізде өңдеу және жетілдірудің міндетті түрде, маңызды тәжірибелік мәні бар. Осы жағдайларды ескере отырып, жаңа жоғары тиімді, уыттылығы және жанама әсері аз кардиопротекторлық дәрілерді іздестіру, игеру және денсаулық сақтаудың практикасына енгізу қазіргі кардиологияның ең келелі мәселелерінің бірі болып саналады. Қызғылт семізот фитопрепаратының биологиялық белсенділігін, оның химиялық қүрамында полифенолды кешенінің болуын ескере отырып, фосфорлық және изадринді генездегі

миокардтың уытты зақымдалуы кезінде қызғылт семізот фитопрепаратының тиімділігін зерттеу өзекті мәселе болып отыр.

Жұмыстың мақсаты. Тәжрибелі фосфорлы және изадринді миокардит кезінде қызғылт семізот фитопрепаратының кардиопротекторлы дәреметтілігін зерттеу.

Зерттеу эдістері:Жүмыстың мақсатын шешуге көзделген келесі зерттеу әдістері қолданылды: қызғылт семізот фитопрепратының антирадикалды белсенділігін (АРБ) хемилюминесцентті әдіспен [5] ХЛМЦ-01 аспабында анықтадық. Жүректің фосформен және изадринмен зацымдануы кезіндегі еркінрадикалды тотығу үрдістерінің дәреметтілігін хемилюминесценттік әдіспен [5] ХЛМЦ-01 аспабында анықтадық. ЛАТ үрдістерін зерттеу үшін: диенді коньюгаттарды (ДК) және триенді кетондарды (ТК) телавторлармен И.А. Волчегорский (7) әдісімен, малонды диальдегидті (МДА) анықтау телавтор-лармен Л.И. Андреева (8) модифицирленген әдісімен, шифф негіздері (ШН) телавторлармен Е.И. Львовская (8) әдісімен анықталынды. Антитотықтырғыш жүйе белсенділігін бағалау үшін: жалпы антитотықтырғыш белсенділікті (АТБ) Е.Б. Спектор (9) әдісімен, супероксиддисмутаза (СОД) белсенділігі В.Н. Чумаков жэне Л.Ф. Осинская (11) әдісімен анықталынды. Ағзада ЛЕРТ үрдісі жэне АТЖ жағдайы тепе-теңдік жағдайда болатын динамикалық жүйені қүрайды. Осыған байланысты биообъектілердегі ЛЕРТ-АТЖ жүйе жағдайын бағалау жэне дэрілік препараттардың фармакологиялық антитотықтырғыш дэреметтілігін анықтау үшін жоғарыдағы көрсетілген жүйе балансының интегралды коэффициента (К) өңделді. К-ны есептеу үшін еркінрадикалды үрдіс параметрлерімен ағзаның антитотықтырғыш жүйесінің көрсеткіштерін қолдандық. Коэффициентті есептеу үшін келесі (4) формула VCKTWktttttkt •

Мүндағы, К-ЛЕРТ-АТЖ жүйесіндегі дисбаланстың интегралды коэффициенті; ХЛ-

хемилюминесценция; ДК-диенді коньюгат; ТК-триенді кетондар; ШН-шифф негіздері; МДА-малонды диальдегид; АРБ-антирадикалды белсенділік; АТБ-антитотықтырғыш белсенділік; СОД-супероксиддисмутаза; т-тэжірибелі; б-бақылау.

Зерттеу нэтижелері. Сары фосфордың сулы суспензиясының эсер етуінен кейін ФЖУ кезінде 10 тэулік бойы миокард гомогенатының элсіз жарқырауының белсенуі анықталынды. Миокард гомогенатындағы еркінрадикалды үрдіс параметрлерінің максималды өзгеруі 3-ші тэулікте анықталды. Спонтанды жэне иницирленген элсіз жарқырауы 3,8 есе өсті. Бір уақытта миокард гомогенатында ЛАТ өнімдерінің жиналуы жоғарылады. Мысалы, фосформен жедел уыттану кезінде миокард гомогенатындағы ДК қүрамы 4,6 есе жоғарылады, ЛАТ-ың екіншілік өнімдері МДА, ТК қүрамдары 3-ші тэулікте бақылау тобына қарағанда 335%-ға жэне 321,2%-ға жоғарылады, ЛАТ-ның соңғы өнімі ШН қүрамы бақылау тобына қарағанда 330%-ға жоғарылады. Миокард гомогенатының ХЛ, ЛАТ өнімдерінің параметрлері 10-шы тэулікке таман біртіндеп төмендеді. Мүндай өзгерістер ФСУ жэне МИЗ кезінде де байқалды.

ФСУ жэне МИЗ кезінде 10 тэулік бойы бойы миокард гомогенатының элсіз жарқырауының белсенуі хемилюминесцентті эдіспен анықталынды. Миокард гомогенатындағы еркінрадикалды үрдіс параметрлерінің максималды өзгеруі 3-ші тэулікте анықталды. Спонтанды жэне иницирленген элсіз жарқырауы 4 жэне 5 есе өсті. Бір уақытта миокард гомогенатында ЛАТ өнімдерінің жиналуы жоғарылады. Мысалы, ФСУ жэне МИЗ кезінде миокард гомогенатындағы ДК қүрамы 3,2 жэне 1,16 есе жоғарылады, ЛАТ-ың екіншілік өнімдері МДА 3-ші тэулікте 350%-ға жэне 455%-ға, ТК қүрамы 3-ші тэулікте бақылау тобына қарағанда 261,5%-ға жэне 46,4%-ға жоғарылады, ЛАТ-ның соңғы өнімі ШН қүрамы бақылау тобына қарағанда 210%-ға жэне 132%-ға жоғарылады. Миокард гомогенатының ХЛ, ЛАТ өнімдерінің параметрлері 10-шы тэулікке таман біртіндеп төмендеді.

Демек, біздің тэжірибедегі зерттеулер нэтижелері ФЖУ, ФСУ жэне МИЗ кезінде кардиомиоциттерде ЛАТ өнімдері жиналатынын негіздейді. Липидтердің еркінрадикалды тотығу реакциясы қорғаныстың антитотық-тырғыш механизмінің бақылауында болатыны белгілі. Фосфор қосылыстарымен жэне изадринмен уыттану үрдісі еркін радикалдарының түзілуімен жүреді. Б?л жөнінде бізбенен алынған миокард гомогенатындағы хемилюминесцентті параметрлерінің күшеюі жөніндегі тэжірибедегі мэліметтер дэлелдейді. Осыған байланысты б?л еркін радикалдарды тежеу үшін антитотықтырғыш фермент СОД анықталды. ФЖУ, ФСУ жэне МИЗ кезінде бацылау тобымен салыстырғанда СОД қүрамы ФЖУ кезінде 3-ші жэне 10-шы тэулікте 48,6%-ға жэне 11,4%-ға, ФСУ кезінде 50%-ға жэне 40,4%-ға, МИЗ кезінде 42,2%-ға жэне 31,7%-ға төмендеді. Антирадикалды белсенділіктің төмендуі барлық тэжірибедегі топтарда байқалды. Мысалы, ФЖУ кезінде 3-ші жэне 10-шы тэуліктерде АРБ қүрамы сэйкес 70,8%-ға жэне 13,9%-ға, ФСУ кезінде 38,3%-ға жэне 27,9%-ға, МИЗ кезінде сэйкес 36,6%-ға жэне 22,3%-ға азайды. Жарыспалы түрде антитотықтырғыш белсенділіктің тежелуі байқалды. ФЖУ кезінде 3-ші жэне 10-шы тэуліктерде АТБ мөлшері бақылау тобына қарағанда сэйкес 50,5%-ға жэне 42,9%-ға, ФСУ кезінде 48%-ға жэне 36,5%-ға, МИЗ кезінде 32,8%-ға жэне 17,6%-ға төмендеді.

20.08.97 жылғы №3621 “Қазақстан Республикасының фармацевтикалық жэне медициналық өнеркэсібінің дамуындағы мемлекеттік бағдарлама туралы” ҚР-ың Президентінің Өкімін енгізу мақсатында,

11

бізбенен әртүрлі патологияларды емдеу үшін фитопрепарат алынды. Б?л мақсатпен уыттылығының, жанама әсерлерінің аздығына, кең түрде қолдануына байланысты [3] фармацевтикалық өндірісімен шығарылған қызғылт семізоттың дайын дәрілік сүйық экстрактысы алынды. Фитопрепараттың антирадикалды белсенділігін зерттеу үшін қызғылт семізот экстрактысының тікелей әсерін анықтау бойынша тәжірибелер сериялары жүргізілді. Зерттеулер нәтижелері көрсеткендей, сары фосформен іп ұііго иницирленген хемилюминесцентті параметрлерінің өшірудің ең жоғары белсенділігі 3,5 мл/кг деңгейінде байқалды. Препараттың антирадикалды белсенді деңгейлерінің тәжрибелі мәліметтерін салыстыра отырып, қызғылт семізот фитопрепараты айқын антирадикалды қасиеттер көрсететіні жайлы қорытындылауға емдік мақсатта қолдану үшін қызғылт семізот фитопрепаратының 3,5 мл/кг деңгейі тандалынды.

Берілген коэффициент K ағзанын динамикалық жүйе жағдайын анықтау үшін, сонымен бірге әртүрлі патология кезінде антитотықтырғыш ем дәреметтілігін бағалау үшін қолданылады (сурет 1). 1 суреттен көрінгендей, ЛЕРТ-АТЖ жүйе балансынын интегралды коэффициентінін ен жоғары мәні миокард гомогенатында 3-ші тәулікте байқалды. Кардиомиоциттердін ЛАТ-АТЖ жүйесіндегі ен жоғары дисбалансы жөнінде алынған мәліметтер липидтердін еркінрадикалды тотьнудын белсену жағына баланстын ауытқуы жөнінде куәландырады. Б?л ЛАТ көрсеткіштерінін өсуімен, сол секілді кардиомиоциттердін АТЖ көрсеткіш- терінін төмендеуімен негізделген. а-Т және ҚСЭ әсерінен ЛЕРТ-АТЖ интегралды коэффициенті жоғарыдағы формулаға байланысты 3-ші және 10-шы тәуліктерде ФЖУ кезінде 62,4%-ға, 77,7%-ға және 63,2%-ға, 74,2%-ға, фСу кезінде 54,7%-ға, 65%-ға және 47,4%-ға, 77,5%-ға, МИЗ кезінде 46,8%-ға, 56,2%-ға және 46,3%-ға, 63,8%- ға төмендеді. Біздін зерттеулер K коэффициенті ЛАТ жэне АТЖ жүйесінін жекеленген көрсеткіштерін анықтаумен салыстырғанда ен сезімтал көрсеткіш болып табылады жэне эртүрлі патологиялық жағдайларда зерттелетін препараттардын дэреметті-лігін терен бағалауға мүмкіндік береді.

Сурет - Уытты миокардит кезіндегі миокард гомогенатындағы ЛЕРТ-АТЖ жүйесіндегі тепе-тендіктін интегралды коэффициенттін препаратардын эсерінен өзгеруі

Қызғылт семізот фитопрепаратынын антитотықтырғыш фармакодинамикалық эсерін анықтау үшін жоғарыдағы көрсетілген (1) формуланы қолданып, жүректін фосформен жэне изадринмен зақымдануы кезіндегі қызғылт семізот жэне токоферол ацетатынын фармакодинамикалық дэреметтілігін зерттедік.

Алынған мэліметтер кестеде көрсетілген (кесте 2).Сары фосформен уыттану кезінде интегралды көрсеткіштін мэні 3-ші тэуліктен сон 9,9±0,69 шартты белгіге (ТТТБ) тен болса, изадринді миокардитте б?л көрсеткіш 5,08±0,41 ШБ тен болды. Б?л жағдай, яғни фосфорлық миокардиттін эсері изадринді миокардитке қарағанда 2 еседен (194,8%) жоғары денгейде болатынын көрсетеді, ал 10-шы тэуліктен сон 148,9% жоғары денгейде болды.

Зерттеу мерзімі

Фосфорлы миокардит

Изадринді миокардит

Дэреметтілігі (ШБ)

ЛЕРТ-АТЖ интегралды көрсеткіші (ШБ)

Фосфор

Изадрин

3 тэулікте

1. 9,9±0,69

1. 5,08±0,41

1,0±0,01

1,0±0,01

2. 3,72±0,26

Р<0,001

2. 2,70±0,16

Р<0,001

2,66±0,15

Р<0,001

1,88±0,13

Р<0,001

Кесте - Қызғылт семізот фитопрепаратынын токоферол ацетатымен салыстырғандағы дэреметтілігі

12

 

3. 2,20±0,22

Р<0,001

Р1<0,01

3. 2,22±0,15

Р<0,001

Р1<0,05

4,50±0,31

Р<0,001

Р1<0,01

2,29±0,16

Р<0,001

Р1<0,05

10 тэулікте

1. 4,08±0,25

1. 2,74±0,16

1,0±0,05

1,0±0,05

2. 1,50±0,10

Р<0,001

2. 1,47±0,10

Р<0,001

2,38±0,17

Р<0,001

1,86±0,09

Р<0,001

3. 1,05±0,06

Р<0,001

Р1<0,01

3. 0,99±0,06

Р<0,001

Р1<0,01

3,40±0,27

Р<0,001

Р1<0,01

2,76±0,19

Р<0,001

Р1<0,01

Е с к е р т у:

1 1) фондық көрсеткіш; 2) а-токоферол; 3) ҚСЭ;

2 Р-фонмен салыстырғандағы дэлдік коэффициент;

3 Р1-токоферол ацетатымен салыстырғандағы дэлдік коэффициент.

 

Фосфорлы және изадринді миокардитті 10 тэулік бойы токоферол ацетаты жэне ҚСЭ емдегенде жүректің зацымдану генезіне байланысты препараттардың дэреметтілігі эртүрлі деңгейде болып келді, негізінен екі препаратта фосфорлы миокардиттің фармакодинамикалық дэреметтілігі изадринді миокардитке қарағанда жоғары деңгейде болды. Сонымен, ЛЕРТ-АТЖ қатынасының интегралды коэффициенті дэрілік препараттардың антитотықтырғыш фармакодинамикалық эсерін көрсететін мэн. Б?л интегралды көрсеткішті миокардиттің эртүрлі зақымдану үрдісінің деңгейін жэне динамикасын зерттеуге қолдануға қолайлы көрсеткіш.

Демек, айқын антирадикалды, антитотықтырғыш жэне кардиопротекторлы қасиеттерге ие қызғылт семізот фитопрепаратының жағымсыз жанама нэтижелерінің жоқтығы жэне аз уыттылығы жөнінде эдеби мэліметтерін ескере отырып, ары қарай терең фармакологиялық клиникаға дейінгі сынамаларды жүргізу үнемді болып табылады, ал ол өз кезегінде клиникада, соның ішінде кардиологияда қолдану үшін қолайлы болып табылады. Зерттеу нэтижелері қызғылт семізот фитопрепаратының кардиопротекторлы белсенділігінің бар екендігін негіздейді, ал б?л уытты миокардит кезінде оны алдын-алу жэне емдеу мақсатында қолдану мүмкіндігін береді.

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Орманов Н.Ж., Орманов Т.Н. Жумашев С.Н., Динамика интегрального коэффициента свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантных систем в лимфоцитах у больных хронической интоксикацией соединениями фосфора под влиянием кобавита и иммуномодулина Вестник ЮКГМА №4 (24) Шымкент, 2005. С. 220-223.
 2. Орманов Н.Ж., Пернебекова Р.К. Кэсіби ауруларды емдеуге тиімді дэрілік өсімдіктерді іздестіру //Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы еңбек гигиенасының өзекті мэселелері: Қазақстан Республикасының тэуелсіздігінің 10 жылдығына арналған Республикалық ғылыми конференцияның материалдары. - Қарағанды, 2001. - Б. 273-276.
 3. Орманов Н.Ж., Пернебекова Р.К. Влияние фитопрепарата родиолы розовой на состояние антиоксидантной системы кардиомиоцитов при воздействии желтого фосфора. Тезисы докл. IX Российского национального конгресса IX “Человек и лекарство”. - Москва, 2002. - Б. 674.
 4. Орманов Н.Ж. Применение интегрального коэффициента соотношения параметров свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантных систем ликвора для диагностики поражения нервной системы при хронической интоксикации соединениями фосфора. Шымкент 2002 с. 10.
 5. Орманов Н.Ж.., Ибраев С.А. Способ диагностики миокардиодистрофии фосфорного генеза А.С. СССР № 1631427БИ, n 8, 1991.
 6. Гаврилова В.В., Мишкорудная М.И. Спектрофотометрическое опре-деление содержания гидроперекисей липидов в плазме крови // Лаб. дело. -1983. - №3. - С. 33-36.
 7. Мирончук В.В. Авт. свид. №1084681 А. Способ определения содержания гидроперекисей липидов в биологических тканях. - Бюлл. 13.04.84. Белорусский НИИ кардиологии.
 8. Андреева Л.И., Кожемякин Л. А., Кишкун А.А. Модификация метода определений перекисей липидов в тусту с тиобарбитуровой кислотой // Лаб. дело. - 1988. - №11. - С. 41-43.
 9. Спектор Е.Б., Аноненко А.А., Политова Л.Р. Определение общей АОА плазмы крови и ликвора // Лаб. дело. -1984. - №1. - С. 26-28.
 10. Рудакова-Шилина Н.К., Матюхова Н.П. Оценка антиоксидантной системы организма // Лаб. дело. - 1982. - №1. - С. 19-21.
 11. Чумакова В.Н., Осинская Л.Ф. Количественный метод определения активности цинк-медь зависимой супероксиддисмутазы в биологическом материале // Вопр. мед. химии. - 1977. - №5. - С. 712-716.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.