Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік қазақстан облысының сау балаларындағы селен микроэлементінщ көрсеткіштері

Адам организмі үшін макро- жэне микроэлементердің маңызы өте зор. Адам организмінде метаболикалық процесстердің қалыпты жүруі үшін сырттан шамамен 80 элемент алу керек, оның ішінде 12 ауыстырылмайтын элементтер қатарына, антиоксидантты жэне иммундық моделдеуші қасиеті бар селен де жатады [1]. Соңғы 20 жыл ішінде жүргізілген көптеген зерттеулерге қарамастан, бала организміндегі селеннің рөлі элі де толық анықталмаған. Селен токсиндердің ыдырауында бөлінетін залалды заттардан қорғайтын, иммунитетті жоғарылататын, организмнің өзін-өзі реттеуші үрдістерді күшейтетін, дэрмектердің эсерін күшейтетін жэне де олардың жанама эсерлерін жоятын, бос радикалдардың эсерінен жасушаларды қорғайтын глутадионпероксидаза ферментінің (феременттің кұрамына селеннің 4 атомы кіреді) компоненті болып табылады. Глутадионпероксидаза жасушаларда су тотыты мен органикалық тотықтардың жиналуынан қорғайтын негізгі элемент [1,2].

Адам организміне селен су жэне тагам арқылы түседі. Күн сайын Қазақстандағы геохимиялық жағдай туралы жаңа мэліметтер түсіп түрады. Ғалымдардың бірнеше жылдық зерттеулердің нэтижесінде адамда спецификалық эндемиялық процестің дамуына экелетін жэне басқа да инфекциялық жэне инфекциялық емес аурулардың үдеуіне келтіретін селен тапшылық аймақтар анықталған. Селеннің тапшылығы табиғи факторлардан басқа қоршаған ортаның залалсыздануына да байланысты. Селеннің жетіспеушілігі организмдегі көптеген молекулалар структурасының бүзылуына жэне түрлі аурулардың дамуы мен зат алмасудың бүзылуына алып келетін жасушалық мембраналардың өткізгіштігінің жоғарылауы мен оларды зақымдаушы эсерлерге түрақтылығын төмендетеді [3]. Жүмыстың мақсаты: сау балалардың қаны мен шаштарындағы микроэлемент селеннің концентрациясын анықтау. ерттеудің материалдары жэне эдістері: Адам организміндегі селеннің концентрациясы көбінесе оның геоорталықтаты концентрациясына байланысты, сондықтан Оңтүстік Қазақстан облысындағы қолайсыз жағдай туралы күмэнсіз айтуға болады. Селенді санды сипаттау үшін Se Se2+ дейін тотығуын зерттейтін жэне спектрофлуориметрде флуоресценция қарқынын анықтайтын флуориметриялық эдіс жэне 2,3- диаминонафтоламнмен реакция қолданды.

Гидроселенид - ион жэне органикалық қосылыстардаты селен азот жэне хлор қышқылдары арқылы өңдеп селенит-ионға айналдырады, ал су қүрамындағы селенаттарды селениттерге дейін қалпына келтіріп олардың флюоресценциясын спектрофлуориметрде анықтайды. Сау балалардың қаны мен шаштарындағы микроэлемент селеннің концентрациясы Н.А. Голубкина эдісі арқылы анықталды. Зерттеу нэтижелері: 30 (3 жэне 7 жас аралығындаты) сау балалардың қаны мен шаштарындағы микроэлемент селеннің концентрациясы анықталды.

Кесте 1 - Балалардаты селен концентрациясының салыстырмалы көрсеткіштер деңгейі

 

Бацылау тобы Сау балалар n = 30

Селен көрсеткіштері

 

Шаш, мг/кг

0,27 ± 0,05

Қан, мг/кг

0,058 ± 0,003

P

< 0,001

Ескерту: салыстырылып жатқан топтар арасындағы айырмашылығы (< 0,001). 1-ші кестедегі көрсеткіштер шаштағы селеннің деңгейі қандағыға қаратанда 4-5 есе жоғары екенін анықтап т?р. Селеннің деңгейі сау балаларда 0,17 ± 0,35 мг/кг аралығында болды, орташа көрсеткіштер 0,27 ± 0,05 мг/кг болды.

Кесте 2 - Жасына байланысты балалар қан сары суындағы селеннің деңгейі

Бацылау тобы n = 30

Қан сары суындағы селеннің деңгейі, мг/л

Жасы

M ± m

3

n = 7

0,056 ± 0,002

4

n = 7

0,058 ± 0,003

5

n = 6

0,057 ± 0,003

6

n = 5

0,058 ± 0,003

7

n = 5

0,063 ± 0,003

Ескерту: 3 және 7 жас арасындағы көрсеткіштер айырмашылығы (< 0,05). Кестедегі мәліметтер барлық топтардағы селеннің деңгейі жасы үлғайған сайын жоғарылауын көрсетіп т?р. 3 жастағы балаларда селеннің деңгейі 0,056 ± 0,002 болса, 7 жасқа б?л көрсеткіш 0,063 ± 0,003 дейін өсті. Жасы үлғайған сайын микроэлементтің организмде куммуляциясы болаты- ны анық. Б?л тыныс алу, ас қорыту жүйесі және тері арқылы селеннің үзак уақытта түсуінен болады. Қорыта отырып, мектеп жасына дейінгі балалардың қан сары суындағы селеннің деңгейі ерте жастағы балалармен салыстырғанда 1,5 есе жоғары. Селеннің концентрациясы бала жасы үлғайған сайын жоғарылайтындығы және де шаштағы селеннің деңгейі қан сары суындағы селеннің деңгейімен салыстырғанда 4,5 есе жоғары болатындығы анықталды. Осы мәліметтерді жасқа қарай үлестіргенде организмдегі селеннің деңгейі бала жасының үлғаюына байланысты жоғарылайтындығы анықталды. Селеннің организмде куммуляциялануы көптеген авторлармен де дәлелденген. Сонымен, Оңтүстік Қазақстан облысы сау балалар қан сары суындағы селен микроэлементінің көрсеткіштері 0,058 ± 0,003 және шаштағы көрсеткіштері 0,27 ± 0,05 деңгейін қүрады.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Тутельян В.А., Княжев В.А. Селен в организме человека. - M., 2002.
  2. Аникина Л.В., Никитина Л.П. Селен, экология, патология, коррекция. - Чита, 2002.
  3. Неменко Б.А., Арынова Г.А., Жумабаева З.А. К вопросу о дефиците селена в окружающей среде г. Алматы //Мат. междунар. конф. «Медицина и образование в 21 веке», посвященной 70-летию КазГМУ. - Алматы, 2001.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.