Сессия кезіндегі студенттердің жүрек-тамыр жүйесінің функционалдық жағдайы

Бұл жұмыста С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ екінші курс студенттер арасында жүргізілген зерттеулердің нәтижесі көрсетілген. Бұл зерттеу адам ағзасының стресстік жағдайларға бейімделуін көрсетеді. Физикалық көрсеткіштердің өзгеруі адам ағзасының вегетативті функционалдық фонмен байланысты. Студенттердің адаптациялық қабілеттері емтихан уақытында төмендейтіні анықталған.

Кіріспе.

Студенттердің жоғарғы оқу орындарында білім алуы барысында эмоционалық ширығуы комплексті зерттеуді қажет ететін маңызды мәселе. Оқу орындарындағы білім алушылардың денсаулығының бұзылуына тек ақпараттық жүктемеге ғана емес, сонымен бірге тамақтау режимінің бұзылуы, ұйқының бұзылуы және гиподинамия да себепкер.

Сонымен қатар, білім алушылардың қанайналым мен тірек-қимыл аппаратының бұзылуына оқудың локальды ширығу басымдылығы да әсерін тигізеді. Білім алушылардың организмінде физиологиялық адаптациялық қайта құрылуды шақыратын маңызды фактор оқу үрдісі және тәжірибелік білімді меңгеру болып табылады. Әсіресе орта мектепте оқыған оқушының жоғарғы оқу орнының бірінші курс

Гемодинамика көрсеткіштерінің осындай жылжулары студенттердің күйзелістік жағдайларға деген бейімделу деңгейінің төмендігін көрсетеді.

Студенттердің емтихан күйзелісіне бейімделуі адаптациялық мүмкіндіктерінің төмендеуімен сипатталды, осыған байланысты болашақ медицина қызметкерлерінің жеке-профессионалдық тұлға ретінде дамулары үшін күйзелістік жағдайларды жеңіп, оларды меңгеру жолдары мен әдістерін оқып үйренгендері дұрыс.

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

  1. А.Р.Хайрулина Влияние экзаменационного стресса на адаптацию сердца к локальным нагрузкам у студентов ВУЗа // Физиология двигательной активности и спорта. - Челябинск: Вестник ЮурГУ, 2006. - №3. - С.137-138.
  2. Г.Г. Аракелов, В.В.Аршинова, В.В.Глебов Психосоциальная устойчивость // Материалы научно-практической конференции «Прикладная психология как ресурс социально-экономического развития современной России». - М.: МГУ, 2005. - С. 23-25.
  3. М.Ю.Питкевич. Уровень стрессоустойчивости и функционального состояния сердечно-сосудистой системы первокурсников в период экзаменационноц сессии.//Вестник РУДН, серия Экология и безопасность жизнидеятельности. - М.: МГУ, 2014. - С.92-100.
  4. Л.К.Токаева, С.С.Павленкович Влияние экзаменационного стресса на психоэмрциальный статус и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы первокурсников // Современные прблемы науки и образования, №2. - Саратов.: СГУ им.Чернышевского, 2012. - С. 48-54.
  5. К.В.Судаков Индивидуальная устойчивость к эмоциональнму стрессу. - М.: Горизонт, 1988. - 129 с.
  6. Р.М.Баевский, А.Н.Берсенова Оценка адаптивных возможностей и риск развития заболевании. - М.: Медицина, 1997. - 236 с.
  7. А.М.Вейн Заболевания вегетативной нервой системы. - М.: Медицина, 1991. - 622 с.
  8. В.И.Дубровский Валеология. Здоровый образ жизни. - М.: Retorica, 2011. - 560 с.
  9. Л.В.Косованова, М.М.Мельников, Р.И.Айзман Скрининг - диагностика здоровья школьников и студентов. Организация оздоровительной работы в общественных учереждениях. - Новосибирск.: Сиб.Унив. изд-во, 2003. - 240 с.
Год: 2017
Город: Алматы
Категория: Медицина