Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Жедел ішек өтімсіздігінің қолайсыз аяқталуының себептері

Өзектілігі. Қазіргі заман хирургиясының жетістіктерін ескере отырып, ургенттік хирургиялық тәжірибеде ең қауіпті патологиясы жедел ішек өтімсіздігі болып табылады. өлімділік 13%-дан 26%-ға дейін қүрайды [1-5]. Б>л қолайсыз аяқталу себептерін зерттеуді және диагностиканың, хирургиялық емнің, қарқынды отау алды және отаудан кейінгі емнің, жаңа жетілдірілген әдістерін іздестіруді қажет етеді.

Зерттеудің мақсаты. Жедел ішек өтімсіздігінің (ЖІӨ) қолайсыз аяқталуының себептерін анықтау.

Материалдар мен эдістері. 20 жыл ішінде (1990-2010ж.ж) біздің бақылауымызда жедел ішек өтімсіздігімен 883 науқас болды. 12- ден -96 жас аралытындағы науқастардың 44,0%-ын еркектер, 56,0%-ын әйелдер қүрады. Негізгі зерттеу әдістері - қүрсақ қуысына шолу, рентгеноскопиялық көрсетпе бойынша аш ішекті контрастық зерттеуі (пассаж). Ю.Л.Шальков бойынша контрастық белгілерді қолдану, тоқ ішек өтімсіздігінде - ирригоскопия және графия.

Нэтижелер мен талқылаулар. Жабысқақтық ішек өтімсіздігінің жиілігі орта есеппен 72,0%-ын қүрады, әр жылдағы ауытқу 65%-дан 73%-ға дейін болды. Қатерлі ісік нәтижесіндегі тоқ ішек өтімсіздігінің көбеюі анықталды (1960-1964 ж.ж 1,8%-дан соңғы жылдары 10-14%-та дейін), жедел ішек өтімсіздігінің қалтан түрлерінің жиілігі түрақты деңгейде қалды. Сондай-ақ, жедел ішек өтімсіздігінің странгуляциялық түрі 1960- 1964ж.ж 6,5%-ын, соңғы жылдары 3,2-3,8%-ын қүрайды.

Жедел ішек өтімсіздігінің клиникалық көрінісі көп жағдайда өзіне тән: кезеңді немесе үстамалы түрдегі ауырсынулар, нәжістің және желдің шықпауы, іштің кебуі. Белгілердің айқындылыты аурудың түріне, ауырлытына, өтімсіздік деңгейіне және үзақтытына байланысты. Науқастардың 82,2%-ында айқын өзіне тән, 13,0%-ында жасырын, 4,8%-ында атипті клиникалық көрініс болған. Өзіне тән рентгенологиялық көрінісі (Клойбер тостағаншаларының анықталуы) 57,4% науқаста анықталтан, науқастың 17,7%-ы әртүрлі дәрежедегі метеоризм, 24,9%-ында рентгенологиялық белгілері айқын емес болтан. Странгуляциялық ішек өтімсіздігі кезінде 13,0% жатдайда іштің кебуі сияқты негізгі белгі болматанын, қарқынды атымды түрлерінің ерте кезеңінде (түйілу, ішектің 3600-қа және одан аса бүрылуы) науқастарда алташқы орында висцеральды шоктың белгілері анықталтанын ескерте кеткен жөн. Атипті және айқын емес клиникалық түрлері, жиі жабысқақтық ішек өтімсіздігі кезінде және обтурациялық (жиі ісіктер кезінде) тоқ ішектік өтімсіздікте байқалады. Науқастардың 34,5%-ы кеш келген, оның 72,0%-ы медициналық көмекке жүгінбеген, 28%-ы медициналық көмекке, ятни 9%-ы хирургиялық аурухана көмегіне жүгініп, тіпті 4,8%-ы ауруханата жатқызылып, 1-2 күн бацылауда болтан.

21,6% жатдайда отауды кеш немесе уақытынан өткізіп жасаудың себебі консервативті терапия нәтижесін асыра баталауы болып табылады. Егер сифонды клизмамен біріктіріліп жасалтан консервативті шаралардан кейін, көп мөлшерде нәжістің болуы және желдің шытуы, іштің басылып, босаңсуы, ауырсынудың толық басылуы байқалса, ішек өткізгіштігінің қалыптасқаны деп есептеледі. Б>л науқастар ауруханада кем дегенде 3 күн бақылауда болуы қажет. Динамикасын бацылау және 9,6% бацылаута алынтандарда байқалтандай, уақытылы ішек өтімсіздігінің қайталануын анықтау үшін, кез-келген күдікті жатдайда оларта бірнеше жұтым сүйық барий беріледі. 16,0%-ы жасырын клиникалық көрінісі бар науқас 28 сататтан 6 тәулікке дейінгі мерзімде, тыңтылықты бақылаудың жеткіліксіздігі мен динамикалық рентгенологиялық бақылаудың болмауынан, жиі ішек гангренасы себебінен отаута алынтан.

Айқын емес клиникалық көрінісі бар, жедел кезеңде ішекті рентгеноконтрастық зерттеуі үзақ бақылауды қажет етеді. Әсіресе жабысқақтық ішек өтімсіздігі кезінде 3-5 сататтан тәулікке дейін созылады, б>л отауды қажет етіп жатқан науқастарда өте үзац мерзім. Б>л жатдайда Ю.Л.Шальков және авторластары бойынша (1989) рентгеноконтрастық белгілер әдісі өте жотары нәтиже береді. Тоқішектік өтімсіздік кезінде ирригоскопия нәтижелі. Б>л әдіске мән бермеу отауының кешіктіріліп, ісік перфорациясы нәтижесінде дамытан, перитонит кезінде жасалуына әкеледі. Жедел ішек өтімсіздігінің асқынтан түрлері кезіндегі әрекет көлемі маңызды болып табылады. Отауды кеңейтпей, егер ішекті резекциялаута тән көрсетпе (гангрена) болмаса, өтімсіздік себебін жою қажет. Ашішектік өтімсіздікте Ю.Л.Шальковтың назоинтестинальды зондын қолдану нәтижелі. Аш ішектің бірден кеңейген, әкелуші ілмегін резекциялау кезінде екі реттік түтікшелеумен (назогастральды және энтеростома арқылы энтеральды) атқарылатын, ішектің әкелуші соңын стома түрінде шытарып қоятын, Майдль типті энтеро-энтероанастомоз салуды атқарамыз. Тоқ ішектік өтімсіздікте (сигма бүралуы кезіндегі гангрена, ісіктер) ішек өткізгіштігі II-кезеңде қалыпқа келтірілетін, Гартман типті отауын жасаймыз. Парез даму қаупі кезінде немесе дамытан жатдайда тері арқылы электростимуляция, емдік дене шынықтыру немесе электродтарын, ішектің жотарты және төменгі моторлық айматы түсына орналастыра отырып, екі қуыстық зонд арқылы ішекті электростимуляциялау (Қазақстан Республикасы патенті) қажет.

Ішек гангренасы кезінде резекция көлемін анықтау қиынға соғады. Резекция көлемі туралы нүсқаулықтар өте көп: - әкелуші ішектен 10 см-ге дейін және әкетуші ішектен 20 см-ге дейін, әкелуші ішекті 30 см-ге дейін және әкетуші ішекті 50 см-ге дейін [1, 5]. Осыған байланысты эксперимент және клиника жүзінде өмір сүруге бейім емес, ішекті резекциялау шекарасын анықтау тәсілі ойлап табылды. Тәсіл некроз аймағындағы шажырқайға 10-15 мл 1%-ды метилен көктің сулы ерітіндісін енгізуге негізделген. Эксперимент жүзінде және клиникада резекциялау шекарасы препарат таралған жерден 3 см арақашықтықта болатыны дәлелденген [6]. Сондықтан, әсіресе жабысқақтық және обтурациялық ішек өтімсіздігі кезінде хирургиялық әрекеттің уақытында жасалмау, себебі, науқастардың ауруханаға кеш түсуі, клиникалық белгілерінің көмескі немесе атипті болуы, консервативті емнің нәтижелілігін асыра бағалау және бақылауға жатқызылған науқастарда, ішек жағдайының динамикалық рентгеноконтрастық бақылауына көңіл бөлмеу болып табылады.

Ашішектік өтімсіздікте Ю.Л.Шальковтың назогастроэнтеральды зонды немесе отаудан кейін ішек моторикасын реттейтін аймақты электростимуляциялаумен жалғастырылатын, біз жасап шығарған, екі реттік түтікшелейтін назоинтестинальды зондтау қолданылады. Г ангренаға үшыраған ішекті резекциялау кезінде - екі реттік түтікшелеумен атқарылатын, әкелуші ішектің соңын стома түрінде шығарып қоятын, Майдль типті анастомоз салу атқарылады. Тоқішектік өтімсіздікте біріншілік анастомозсыз Гартман типті отау жасалады. Резекциялау шекарасын анықтау үшін, біз үсынған бояу сынамасын қолданған жөн.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Алиев М.А.., Шальков Ю.Л. Хирургия острой кишечной непроходимости. - Алматы: «Білім», 1996. - 256 б.
  2. Андреев Г.Н., Ибадильдин А.С. Результаты лечения острой кишечной непроходимости // Материалы конференции, посвященной 100 - летию профессора П.Л.Сельцовского. - М., 1998. - Б. 59-64.
  3. Курыгин А.А., Стийко Ю.М., Багенко С.С. Неотложная хирургическая гастроэнтерология. - СПб.: Питер, 2001. - 469 б.
  4. Кончев А.С. Экстренная хирургия желудочно - кишечного тракта. - Казань: Изд. Казанского университета, 1984. - 288 б.
  5. Петров В.П., Ерюхин И.Ф. Кишечная непроходимость. - М.: Медицина, 1989. - 287 б.
  6. Мадьяров В.М., Ташев И.А. Андреев Г.Н., Жанбырбай Б. Способ определения границ резекции тонкого кишечника при его некрозе. // РФ патенті. - 2279852, 20.07.2006.

Разделы знаний

Архитектура

Научные статьи по Архитектуре

Биология

Научные статьи по биологии 

Военное дело

Научные статьи по военному делу

Востоковедение

Научные статьи по востоковедению

География

Научные статьи по географии

Журналистика

Научные статьи по журналистике

Инженерное дело

Научные статьи по инженерному делу

Информатика

Научные статьи по информатике

История

Научные статьи по истории, историографии, источниковедению, международным отношениям и пр.

Культурология

Научные статьи по культурологии

Литература

Литература. Литературоведение. Анализ произведений русской, казахской и зарубежной литературы. В данном разделе вы можете найти анализ рассказов Мухтара Ауэзова, описание творческой деятельности Уильяма Шекспира, анализ взглядов исследователей детского фольклора.  

Математика

Научные статьи о математике

Медицина

Научные статьи о медицине Казахстана

Международные отношения

Научные статьи посвященные международным отношениям

Педагогика

Научные статьи по педагогике, воспитанию, образованию

Политика

Научные статьи посвященные политике

Политология

Научные статьи по дисциплине Политология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Психология

В разделе "Психология" вы найдете публикации, статьи и доклады по научной и практической психологии, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. В своих работах авторы делают обзоры теорий различных психологических направлений и школ, описывают результаты исследований, приводят примеры методик и техник диагностики, а также дают свои рекомендации в различных вопросах психологии человека. Этот раздел подойдет для тех, кто интересуется последними исследованиями в области научной психологии. Здесь вы найдете материалы по психологии личности, психологии разивития, социальной и возрастной психологии и другим отраслям психологии.  

Религиоведение

Научные статьи по дисциплине Религиоведение опубликованные в Казахстанских научных журналах

Сельское хозяйство

Научные статьи по дисциплине Сельское хозяйство опубликованные в Казахстанских научных журналах

Социология

Научные статьи по дисциплине Социология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Технические науки

Научные статьи по техническим наукам опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физика

Научные статьи по дисциплине Физика опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физическая культура

Научные статьи по дисциплине Физическая культура опубликованные в Казахстанских научных журналах

Филология

Научные статьи по дисциплине Филология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Философия

Научные статьи по дисциплине Философия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Химия

Научные статьи по дисциплине Химия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Экология

Данный раздел посвящен экологии человека. Здесь вы найдете статьи и доклады об экологических проблемах в Казахстане, охране природы и защите окружающей среды, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. Авторы рассматривают такие вопросы экологии, как последствия испытаний на Чернобыльском и Семипалатинском полигонах, "зеленая экономика", экологическая безопасность продуктов питания, питьевая вода и природные ресурсы Казахстана. Раздел будет полезен тем, кто интересуется современным состоянием экологии Казахстана, а также последними разработками ученых в данном направлении науки.  

Экономика

Научные статьи по экономике, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, аудиту, оценке недвижимости и пр.

Этнология

Научные статьи по Этнологии опубликованные в Казахстане

Юриспруденция

Раздел посвящен государству и праву, юридической науке, современным проблемам международного права, обзору действующих законов Республики Казахстан Здесь опубликованы статьи из научных журналов и сборников по следующим темам: международное право, государственное право, уголовное право, гражданское право, а также основные тенденции развития национальной правовой системы.