Ш¥ғыл кардиологиядағы тамыр ішілік нитроглицерин

Жедел және шұғыл медициналық көмекте шартты түрде нитроглицеринді көк тамыр ішілік (0,1%-ші инфузия ерітіндісі изокет) қолдану зерттелген. Нитроглицеринді көк тамыр ішілік енгізу жоғарғы нәтижелі және шұғыл жағдайда қауіпсіз дәрілік зат болып табылады.

Кардиологияда шұғыл жаздаŚда емдеу үшін көктамыр ішілік инфузияға дэрілік зат нироглицеринді қолдану өте маңызды орын алады.

Этил спирті жэне пропиленгликольмен турақтандырылған нитроглицериннің инфузионды препараты халықаралық фармацевтикалық сатылымға 80 жылдардың басында шыға бастады. Зерттеу нэтижелерінде препарат эсерінен көптеген турақсыз стенокардиясы бар науқастардың ауру сезімінің туындау жиілігі азаśғандығын көрсетеді. Көктамырішілік инфузияда нитроглицеринді енгізу жүрек булшықеттерінің жергілікті қызметін жақсартады жэне миокард инфаркт ошағын азаŚтады.

Метаанализ мэліметтері боŚынша бақылау негізінде жүргізілген жіті миокард инфаркт сатысындағы 2042 науқасқа көктамыр ішілік инфузияға нитраттар енгізілген. Осы нэтиже боŚынша жіті миокард инфаркты бар науқастар арасында өлім де^еŚÍ 35% төмендеді.

Нитроглицериннің гемодинамикаға эсері (өкпе капиллярларының қысымын төмендетеді, систолалық АҚ төмендетеді, соғу көлемін жоғарлатады, жүрекке күштеменің түсуін азаŚтады) іркілістік жүректік жэне сол жақ қарынша қызметінің жеткіліксіздігінде ^лаŚлыı эсер етеді.

Көктамырішілік нитроглицерин гипертониялық кризді басу үшін, миокард инфаркты бар науқастарда, турақсыз стенокардияда, сол жақ қарынша жеткіліксіздігі жэне коронарлы шунттау жүргізілген науқастарда сэтті қолданылып келеді.

Жұмысгың мақсагы жедел жэне шұғыл медицналық көмекте көктамыр ішілік инфузияға нитроглицеринді (изокет инфузионды ерітінді 0,1%) қолдануды үśрену болып табылады.

Шұғыл жаздаŚларда нитроглицериннің инъекционды түрінің қауіпсіз болуы оның фармакокинетикалық ерекшеліктеріне баŚланысты: жылдам (в течение 2-3 мин) эсер етуі, қысқа уақытта шығарылуы (1—4 мин) жанама эсерлер паŚда болған жаздаŚда лезде тоқтатуға мүмкіндік береді, доза титрациясын жэне енгізу жылдамдығын өзгерту арқылы эсер ету күшін қадағалауға болады.

Көктамыр ішіне енгізгенде перифериялық қан тамырларды кеңеśту арқылы жүрекке деŚíнгí күштемені азаŚтады. Оң жақ жүрекшеге қанның ағып келуін азаŚтады, кіші қан аŚналым шеңберінде қысымды түсіреді жэне өкпе ісінуі кезіндегі симптомдарды азаŚтады, миокардтың оттегіге қажеттілігін (жүрекке деŚíнгí жэне кеŚíнгí жүктемелердің азаяы, жүректің кішірея салдарынан қарынша қабырғаларының керілу күшін төмендеу нэтижесінде) жэне жүректен кеŚíнгí жүктемені азаŚтады.

Қан аŚналым төмен аŚма∣Ķтарда коронарлы ағымды алдын ала бөлуге қатысады. Ауру синдромының түзілуін қан тамырлық компонентті баса отырып тоқтатады, қан тамырлардың симпатикалық тонусына орталық тежегішті эсер етеді.

Зерггеу нәгижелері нитроглицеринді көктамырға енгізу кезінде препаратты көтере алу, жанама эсерлерінің ауырлығы жэне жиілігі оны дурыс қолдануға баŚланысты.

Ауруханаға деŚíнгí кезеңде көктамыр ішілік енгізуге негізгі көрсеткіштер: жіті миокард инфракты, соның ішінде сол жақ қарыншалық жеткіліксіздікпен асқынғанда, басқа терапия түрлеріне бағынбаśтын стенокардияда, өкпе ісінуінде.

Препаратты енгізу барысында АҚ мен ТАЖ мониторингі бақылауда болды. Бастапқы енгізу жылдамдығы 5-10 мкг/мин, одан кеŚíнгí АҚ ба^ıлаŚ отырып енгізгенде гемодинамикалық жэне клиникалық нэтижесі жақсарғанша эр 5-10 мин саŚын 5-10 мкг/мин өсіп отырды. Нормотензиямен жэне 30% гипертензиясы бар науқастарда систолалық АҚ бастапқы де^еŚден 10% деŚíн ғана түсірді, ТАЖ 10 рет/мин деŚíн ғана өсті. Систолалық АҚ минимальды де^еŚÍ — 90 мм с.б.б., максимальды ТАЖ — 110 рет/мин.

Турақты терапиялық нэтиже көптеген науқастарда 50 ден 200 мкг/мин дозада баśқалды. Кеңінен жаŚы^ан инфаркт миокардында жэне жүрек жеткіліксіздігінде инфузияның узақтығы 24-48 сағатты қурады.

Талқылау және қорыгындылау:

Осы мэліметтер изокет инфузиялық ерітіндісінің жоғары нэтижелі жэне қауіпсіз екендігін дэлелдеŚдí.

Жүргізілген зерттеулер негізіне сүśене отырып, келесі қорыгындыға келуге болады: көктамыр ішілік енгізуге арналған нитроглицерин жоғары нэтиже көрсететін жэне қауіпсіз дэрілік зат болып табылады.

Препарат келесі шұғыл жаздаŚларда қолданылады: жіті миокард инфаркты, соның ішінде сол жақ қарыншалық жеткіліксіздікпен асқынғанда, басқа терапия түрлеріне бағынбаśтын стенокардияда, турақсыз стенокардияда.

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

  1. Дородных И.А., Сафронов Р.Г. Изучение особенностеŚ фармакотерапии неотложных состояниŚ у больных кардиологического профиля в структуре вызовов скороŚ медицинскоŚ помощи // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 11.
  2. Эффективность нитроглицерина при остром коронарном синдроме на догоспитальном этапе. // Кардиология.- 2003.-№2. – С.73-76. (СулеŚменова Б.А., Ковалев Н.Н., ТоцкиŚ А.Д., Дмитриенко И.А., Малышева В.В., Демьяненко В.П., Ковалев А.З., Буклов Т.Б., Корк А.Ю., Дьякова Т.Г., Солцева А.Г., Кирееева Т.С., Туберкулов К.К., Кумаргалиева М.И., Талибов О.Б., Полосьянц О.Б., Мальсагова М.А., Верткин М.А., Верткин А.Л).
Жыл: 2014
Қала: Алматы
Категория: Медицина