Каудальды шегініс белгісін пренатальды диагностикалау

ТУЙIH

Жүктіліктің 21 аптасының пренатальды диагностикасы кез¡нде каудальды шег¡н¡с белг¡с¡ қойылды. Диагноз ультрадыбыстық белг¡лер м¡нездемес¡ нег¡з¡нде қойылды: бел айналасындағы омыртқа және қиылыспалы бөліміндегі сүйек үзіндісінің болмауы, "тетіккұрылымы қүйылуы" қабырға үсті сүйектерімен жамбастың белгіленген жағдайында. (аяқгың табан бөлігінің қалыбы). Қолайсыз болжамға байланысты науқас жүктілікті үзу туралы шешімге келді. Жүктілікті үзудін Патоморфологиялық және гистологиялық зерттеулер пренатальды дәленденген эхографиялы өзгерістерді нақгылды.

Каудальды шегініс белгісі деп (КШБ), (каудальды дисплазия, сакральды агенезия) омырткдның төменгі бөлігі кдтары мен жам- бас жəне аяк, кдтарларының ауыткушылыгын айтады (1).

КШБ бірнеше түрі анықгалады:

І-түрі - бөлшекті немесе толық біржақгы сегізкөз агенезиясы.

ІІ-түрі - бөлшекті екі жақгы, симметрия- лы агенезиясы.

ІІІ-түрі - Омыртқаның арқа бөлігі мен мыкьін сүйектерінің әр түрлі ауыткуларының сегізкөз агенезиясымен толық жанамаласуы.

τγpi - Сегізкөздің толық агенезиясы омырткдның аркд бөлігінің ауытқуынсыз және мыкын сүйектері қырымен омырткдның арткы соңғы кдтысының крсылуы.

Каудальды шегініс белгісінің анықгалу жиілігі 1 ден 2,5 жағдайдан 100000 жүктілікке дейін. Каудальды шегініс белгісі ретиноидті кьішкьіл әсерінен тератогенді күрылу болуы мүмкін, диэтилпропиона, күйма, сульфаниламидтер, кадмия, охратоксинА, радиациялар, дене кьізуы көтерілген жағдайда, органикалық еріткіштер, 6-аминоникотинамида. Қант диабетінен зардап шегетін әйелдерде каудальды шегініс белгісі 200-250 есе жиі кездеседі, әсіресе гликемиялы кдлыпты бақыламау кезінде, оның тератогенді эсер етуі байланыстырады. Каудальды шегініс белгісі ұриакка тарау ауыткуіііы.іығыііа кдтыс- пайды, көпшілік жағдайда кездейсок, сол үшін де кдйталану әсері аз болады.

Каудальды шегініс белгісінің пренатальды диагностикасы патогономониалы белгілену не- гізінде бүл-синдром үшін белгілер: омырткд мен сегізкөз бөліктері күрылуының болмауы, "щи- токейіпті" жамбастың мықын сүйектерінің анықталуы, жамбастың орналасуының 500 бүрыш астына бекітіле кұрылуы. ("аяқ таба- нының орналасуы"). Копчикті теменді көлемі мөлшерінің азайуы және саруыз қапшығы түрінің ауыікуы 1-кезкңде каудальды шегініс белгісінің ерте кұрылуын бағалайды.

Дифференциалды диагностика. Каудальды шегініс белгісін дифференциалдау кджсııɪı ɪıɪс байланысты негізгі жағдай, сиреномелия, аяккд кұйылу болып табылатын типті белгілер, бүйрек шегінісі, агидрамнион.

Хромосомалық ауыі ку.іар кауıɪɪ. Томен.

Кемістіктердің байланысу қаупі.Жоғары.

Каудальды шегініс белгілері жүйкенің, кąцкą- бүлшықет, зəр-жыныстык, жүрек-тамырлык, демалу жəне аскдзаıɪ-ɪ ıɪɪск жолдары жүйелерінің

эр түрлі ауыткуларымен байланысты болуы мүмкін.

Кдйтара жүкті, кдйтара босанған наукдс М.

23 жаста, кдла түрғыны, мамандыгы кондитер, жүктіліктің 12 аптасынан бастап диспансерлíк тíзíмде түрған. Сыртатқы кезінде жіті босану 2011 жылы қыз бала үрығымен, салмағы 3200 гр, бойы 50 см, дені сау бала. Жүктіліктің ерте мерзімінде жіті тыныстық аурулар анық- талды. Жолдасы 27 жаста, дені сау. Кәсібінің зияндығы жоқ Скрининггі ультрадыбысты зерт- теулер жүктіліктің 2 кезеңінде орындалды, 20-апта, 6-күн.

Ультрадыбысты зерттеулер Алматы қала- сының Балалар хирургиясы және Перинатал- ды Орталығының клиника-диагностикалық бөлімінде MEDISON ACCUVIX 10. Сканері- мен орындалды. Патоморфологиялы және гис- тологиялы зерттеулер Алматы кд-∣асыıɪыц №1 Қалалық Балалар Клиникалық Ауруханасында жүргізілді.

Ультрадыбысты зерттеулерді орнату кезін- де үрықгың фетометриялы параметр! жүктілік мерзіміне сәйкес келмейді. Ультрадыбысты жүргізу кезінде үрық анатомиясында келесі өзгерістер анықгалды: омырі кд пішінінің озге- руі жəне бел аумағы мен сегізкөз бөлімінде сүйек кезеңдерінің болмауы, "щитокейіпті" жам- бастың мықын сүйектерінің анықгалуы. Сон- дай-ақ үрықга жамбас мөлшерінің бұрыш ас- тының 500 бекітілуі тіркелді.("аяқ табанының орналасуы"). Үрықта басқа да анатомиялы ерекшеліктер мен даму кемістіктері анықгал- мады.

Ультрадыбыстық зерттеулерді жүргізу кез- інде үрықга өзгерістер анықгалып, келесідей кррытынды жасауға мүмкіндік берді. Жүктілік 20-21 апта. Каудальды шегініс белгісі.

Үрықтың дамуында жағымсыз кемістік- тердің анықталғанына байланысты отбасы жүктілікті медициналық көрсеткіштермен үзу түралы шешім кдбылдады.

Патологоморфологиялы және гистологиялы зерттеулер Алматы кдласының №1 Кдлалык, Балалар Клиникалық Ауруханасы прозектура- сы базасыңда өткізілді.

Түсік салмағы 430rp, үзындығы 15 см, сыртқы мінездемелі белгілері ультрадыбыстық зерттеулер кезінде анықгалды.. Омырткдның сүйек кезеңдерін анықгау кезінде гипоплазия мен мык¡ын сүйектері орналасуының ауыткуы "щитокейіпті күйылумен" бекітілді. Баяндалған ауткушылықтар ультрадыбыстық зерттеулер кезінде аныкталды. Баска мушелер мен жуй- елерде патология аныкталмады.

Талқылау. Пренатальды ультрадыбысты диагностика КШБ сегізкөз бен бел аймағын- дағы омыр∣кı сүйектері кескіндерінің болмауы және "щитокейіпті" мықын сүйегінің қиысуы сияқгы патогономониалы белгілер негізі.Зама- науи ультрадыбысты сканерлерді крлдану болтан өзгерістерді дәлдікпен үқсастыруға мүмкіндік береді.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Медведев М. В. Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз: 3-е изд. - M.: Реал тайм, 2012. - С. 12.
  2. Медведев М. В. Трехмерная эхография в акушерстве. - M.: Реал тайм, 2007. - С. 23.
  3. Флейшнер А. и др. Эхография в акушерстве и гинекологии: пер. с англ./ под ред. Е. В. Федоровой, А. Д. Липмана: 6-е изд. - M., 2005. - Ч. 1. - 54 с.
Жыл: 2013
Қала: Алматы
Категория: Медицина