Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Шизофренияны емдеу кезіндегі с-реактивті ақуыз электроконвульсивті терапия

Кіріспе. ДДСҰ мәліметтерібойынша, шизофрения мүгедектіктіңжетекші он себептерінің бірі болып табылады.Мысалы,Ресейдешизофренияменауыратыннауқастардыұстаужәнеемдеуденсаулықсақтаубюджетін іңедәуірбөлігінжұмсайдысозылмалыағым мен мүгедектіктің, өмір сапасына әсеретудің және жиі ауруханаға жатқызудың салдарынан. Шығындарпсихикалықаурулардыемдеугебөлінгенбюджеттің 40% жетуімүмкін, шизофренияныңсалыстырмалытүрде аз ауырлығынақарамастан, барлықпсихикалықбұзылуларарасында 15% құрайды. Мұндайнауқастардыемдеу, өнімдісимптомдардытоқтатуөтемаңыздыміндетқоғам мен тұтастай мемлекет үшін. Дәрі-дәрмекпенемдеусаласындаүлкентабысқақарамастан, соңғы жылдары шизофрениямен ауыратын науқастарда 60% - ғажететінтерапиялыққарсылықтуралымәселетуындады. Электроконвуль сивтітерапияғақызығушылық(ЭКТ), еңтиімді, қауіпсізжәнеемдікрезистенттіліктіеңсерудіңең аз шығынды әдісісоңғыонжылдықтақайтаданөсті. Алайда, ЭКТ-да болуы мүмкін нейрондық зақымтуралы мәселе ашық күйін деқалады.

Зерттеумақсаты. Зертханалық маркерлердің диагностикалық және болжамдық рөлін анықтауС-реактивті протеин (CRP) және резистентті нысанды емдеудегінейронспецификалықэнолаза (NSE) параноидты шизофрения әдісі.

Материалдар менәдістер. Антипсихотикалық препараттар мен терапияға төзімді "параноидты шизофрения" диагнозы бар науқастың деректері талданды. Осы көрсеткіштеранықталды: 3 процедурадан бұрын және кейін NSE, 3 процедураданбұрынжәнекейінCRP ЭКТ. CRP өлшеу "Architect" автоматты биохимиялық анализаторындажүргізілдіс4000 "(Abbott, АҚШ), NSE — "Elecsys-2010" (Roche) Автоматтыиммунохимиялықанализаторында, Швейцария). Статистикалықөңдеу "STATISTICA 10" (Stat SoftInc, АҚШ) бағдарламасындажүргізілді.

Нәтижелері. ЭКТбіріншісеансынадейінпациенттердіңқансарысуындағы CRP деңгейі 1 мг/л-ден аз болды — 31%; 1-3 мг/л — 44%; >3 мг/л — пациенттердің 25%. Максималдымәні 13,65 мг/л, орташа 3,1±3,4 мг/л. 3 сеанстанкейінпациенттердіңқансарысуындағы CRP деңгейі: 1 мг/л — ден төмен-22%; 1-3 мг/л-34%; 3 мг/л- денастампациенттердің 44% - ында. Еңжоғарғымәні 28,85 мг/л, орта есеппен 4,2±5,4 мг/л. ЭКТ біріншісеансынадейін NSE келесімәліметтералынды: 17 нг/мл —ден аз-94%; 17 нг/мл-денастам Пациенттердің 6%. Еңжоғарғымәні 24,8 нг/мл, орташа 9,6±4,4 нг/мл. қансарысуындағы NSE деңгейі 3 сеанстанкейінпациенттер: 17 нг/мл — дентөмен — 97%; 17 нг/мл-денастам-пациенттердің 3% - ында. Максималдымәні 29,2 нг/мл, орташа 9,0±4,3 нг/мл. Вилкоксонкритерийінқолданаотырып,3 ЭКТсеансынадейінжәнеоданкейін CRP топтарында, ал 3 ЭКТсеансынадейінжәнеоданкейін NSE топтарында айырмашылықтаржоқекенінанықталды. Спирманәдісінқолданып, сеансқадейінгі NSE көрсеткіштері арасындағы орташакүштіңкорреляциясы (r=0.35) ЭКТ және CRP кейін 3 ЭКТ табылды. Басқакомбинация- ларүшін корреляция белгілерітабылғанжоқ.

Тұжырымдар. ЭКТкурсынжүргізукезінде NSE нейродеструкция және нейродегенерацияның негізгі биомаркерінің орташадеңгейіқалыптымәндерденаспағаныанықталды. ОрташадеңгейCRP өзгергенжоқ,

біраққалыптымәндерденжоғарыболды (3 мг/л), бұлжүрек-қантамыр ларыасқынуларының қаупін көрсетеді және шизофренияныңқабынугипотезасынрастайды. Сондай-ақ ЭКТ сеансынадейін NSE және 3 ЭКТпроцедурасынанкейін CRP көрсеткіштері арасындағы оңбайланыс табылды. Бұлбастапқыда NSE деңгейі жоғары пациенттер үшін ЭКТ процедурасымүмкіндепайтуғаболадыжүрек-қантамырлары асқынуларының жоғарықаупінеәкеледі. Алынған деректер терапевтік төзімді параноидты шизофрениясы 21 бар пациенттерде ЭКТ пайдалану кезінде мидың жүйкежасушаларыныңзақымдануыныңобъективтібелгілерініңжоқтығынкөрсетеді.

Әдебиеттер

  1. .Справочник по психиатрии/ Под редакцией А.В.Снежневского. – Москва «Медицина»,1985.
  2. .Руководство по психиатрии/Под редакцией Г.В.Морозова, Т 1. – Москва «Медицина»,1988.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.