Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Токсикологиялық химияны оқытудағы инновациялық әдіс

Аннотация: Мақалада білім алуды қамтамасыз ететін фармацевтикалық пәндер кафедрасында токсикологиялық химияны оқытудағы дәрісті бірге оқу әдісін енгізу мәселелері қарастырылған.

Тірек сөздер: фармацевтикалық пәндер, токсикологиялық химия, дәрісті бірге оқу, дәстүрлі әдістер, инновациялық әдістер.

Өзектілігі: Қазіргі білім беру жүйесі айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды: оқытудың дәстүрлі әдістерінен инновациялық әдістерге көшу.

Әлемдік үрдістер мен білікті кәсіби медицина және фармацевтика кадрларын даярлауға қойылатын жаңа талаптарды ескере отырып, Еуропа, Америка, Ресей және Қазақстан елдерінің медициналық оқу орындары дәстүрлі оқытудан инновациялық білім беруге көшуде. Студенттермен оқу процесіне дайындық 24

кезінде оқытушыдан оқытушының өзінің шығармашылық тәсілі мен құзыреттілігі талап етіледі. Бұл өзгерістер студенттердің оқуға деген ынтасын арттыруға, клиникалық ойлауды дамытуға, қажетті ақпаратты өз бетінше іздестіруге, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын дамытуға және т.б. бағытталған. Жоғары медициналық білім беру жүйесінде болған және болып жатқан барлық реформалар, жоғары мектеп оқытушысына қойылатын талаптар құзыретті маманды даярлауға бағытталған. Практикалық денсаулық сақтау талаптарын ескере отырып, оқу процесін ұйымдастыруда өзгерістер болды. Практикалық сабақтарда проблемалық-бағытталған, командалық-бағытталған оқытуды, клиникалық жағдай әдісін жиі қолдана бастады. Практикалық сабақтарда қолданылатын оқытудың инновациялық әдістері студенттердің оқуға деген уәждемесін арттыруға, клиникалық ойлауды дамытуға, нақты жағдай мысалында өз бетінше шешім қабылдауға, командада жұмыс істей білуге, пікірталасты жүргізуге, өз көзқарасын қорғай білуге, коммуникативтік дағдыларды дамытуға, қажетті ақпаратты өз бетінше іздестіре білуге бағытталған. [3].

Фармацевтикалық пәндер кафедрасында оқытудың инновациялық әдістері енгізілуде. Дәрістік материалды баяндау кезінде бұрын дәстүрлі әдіс, сондай-ақ инновациялық әдіс қолданылды: проблемалық дәрістер. Соңғы жылдары Польшадан келген профессорлардың визитингіне байланысты Познань университетінің профессоры Murias Магек мырзамен токсикологиялық химия пәнінен 5 курс студенттері арасында "Дәрісті бірге оқу"әдісі бойынша дәріс өткізу шешілді. Мұндай дәрісті оқу әдістемесі келесі дайындық кезеңдерінен тұрады:

 1. тиісті тақырыпты таңдау
 2. ойлау стилі мен ойлау тәсілі тұрғысынан үйлесімді екі оқытушыларды таңдау
 3. дәріс оқу сценарийін әзірлеу (уақыт бойынша бөлінген мазмұн блоктары).

"Дәрісті бірге оқу" дайындау кезінде екі дәріскер келісілген сценарий жазады, онда дәрістің тақырыбы бойынша мәселелер көрсетіледі, дәріскерлердің уақыты мен рөлі бөлінеді және осы дәрісті студенттердің қабылдауы болжанады. Дәрісті "дәрісті бірге оқу" әдісімен оқыған кезде дәріскерлердің сөз сөйлеуі табиғи және еркін болды. Дәрісті уақытында оқу оқытушылар импровизацияны қолданды. "Дәрісті бірге оқу" студенттерге екі оқытушы арасындағы өзара қарым-қатынас диалогында проблемалық мазмұнның дәрістік материалы берілді. Диалог барысында оқытушылардың өзара диалогы мәселелерді бірлесіп шешу мәдениетін көрсетуге, студенттердің қарым-қатынасына тартыла отырып, өз позициясын білдіруге, талқыланатын дәріс материалына өз көзқарасын қалыптастыруға, лекцияда талқылау кезінде өз эмоцияларын білдіруге тырысты. [4].

Біз өзекті тақырыпты таңдадық: «Алькогольді мастықты сараптамасы. Этил спиртінің токсикокинетикасы». «Human drug metabolism-impact on mechanisms of drug toxicity».

Қорытынды: осылайша оқытудың инновациялық әдістерінің артықшылықтары туралы қорытынды жасауға болады.

Ол дәстүрлі оқыту формаларынан белсенді формаларға көшу тәсілі ретінде пайдаланылуы мүмкін. "Дәрісті бірге оқу" осы тақырыпқа дәстүрлі дәрістермен салыстырғанда:

 • тыңдаушыларды қабылдау, ойлау және қатыстыру белсенділігінің жоғары дәрежесімен ерекшеленеді; тыңдаушылардың ойлау процесін" іске қосуға " ықпал етеді;
 • материалды қайта құрастыру және тыңдаушылардың назарын аудару мен қызығушылығының жоғары деңгейін қолдау есебінен ақпараттың үлкен көлемін беруге мүмкіндік береді;
 • егер мазмұны осы пән немесе қызмет саласы үшін принципті болған жағдайда үлкен педагогикалық әсер береді; ойлау баламалылығын, басқаның көзқарасын құрметтеуді тұжырымдайды, педагогтердің осындай қасиеттерін көрсету және оған тыңдаушылардың өздерінің қатысуы есебінен пікірталас жүргізу мәдениетін арттырады.

Әдебиеттер

 1. Яворская С.Д., Николаева М.Г., Болгова Т.А., Горбачева Т.И. Инновационные методы обучения студентов медицинских вузов//Современные проблемы науки и образования. №4-2016.
 2. Байділдаева А.С., Сыдық А.Н., Махамбетова М.А., Абдримова З.М., Сарбасова Г.С. Оқытуда жаңа инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдану//Вестник КазНМУ.№5, 2014.-с.20-22.
 3. Каримсакова Б.К., Жумабекова Т.К. Неимитационный метод обучения- "Лекция вдвоем"./ мат Международной научно-практической конф. "Наука вчера, сегодня, завтра". Россия, г.Новосибирск,СибАК,2016 г.с,62-66.
 4. Дианкина М.С. Профессионализм преподавателя высшей медицинской школы (психолого-педагогический аспект) // Москва. – 2000.
 5. Ступина С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: Учебно-методическое пособие. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. - 52 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.