Рухани жаңғыру- ой сананың кемелденуі

Рухани жаңғыру-ой сананың кемелденуі. Жастардың жаңа ұғыммен ел дамуына белсенді түрде үлес қосады Рухани жаңғыру ұлттық болмыстың негізінде мемлекет өмірінде қалыптасатын интеллектуадық өріс. Бағдарлама жеке адамды, ұрпақты, ұлтты, халықты табиғаттан, өзінің төл болмысынан ажыратып алып кетпейді, керісінше өз болмысының әлеуметтік рухани негіздерін сақтай отырып оны нығайтуға, қорғауға, сақтап қалуға ықпал ететін ұғым, ұлттық деңгей, бір ұрпақтың мемлекеттің тархы мен болашағы алдында жасайтын, қол жеткізетін жетістігі.Әр заманның ұрпаққа қояр талабы,өз міндеттері,талаптары бар.Ұлттың тарихи санасын қалыптастыру уақыт талабына бейімдеу,мәдени ортаға рең беру бастапқы берілген идея деп санаймын.Қоғамда интеллектуалдық ой өріс болу үшін ұрпақ болмысы мінсіз ,білімпаз болуы керек. Елдің тұрмыс тіршілігімен тыныс алып, өмірімен етене байланысып өскен ұрпақ өмірге ширығып өседі,халықтың талаптарына сай жұмыс жасап,ел ертеңін ойлайды. Елге жаны ашитын зиялы адам өз заманының жетістігін білімге, өнерге, ғылымға жастарды бағыттау оның жетістігіне елдің қолын жеткізу деп түсінеді.Мемлекет халықтың отбасы, ортақ үйі, сол үйді күтіп баптайтын, рухын сақтайтын, қорғайтын адам мемлекеттен, қоғамнан бөлінбейді, мемлекетінің мүддесінен, төл мәдениетінің болмысынан қол үзбейді,бар болмысында қалады. Керісінше мемлекеті, халық үшін, ұрпақтың келешегі үшін заманның талабын зерделеп, одан өтудің жолын білімімен іздейді. Халықты бұндай дәрежеде ойлауға жетелейтін ұлттық сана.

Бүгінгі ұрпақ үшін рухани жаңғыру мәдениеттілікті, еңбек пен білімді иеленіп, кез-келген игілікті іске ынта мен жігерді танытып, қабілеттілікті көрсете білу, өмір жолында өз ісіне адалдық танытып, өзіне бағындырған құндылықтарды халықтың игілігіне айналдыра алатын деңгейге қол жеткізу, сол арқылы мемлекетінің мүддесіне, ұлтының болмысына күш беру. Менің ойымша Елбасы айтқандай, «Ұлт немесе жеке адам нақты бір межеге бет түзеп, соған мақсатты түрде ұмтылмаса, ертең іске аспақ түгілі, елді құрдымға бастайтын популистік идеологиялар пайда болады».Еліміздің келер ұрпақтың алдындағы ардың ісін арқалап жүрген зиялы қауым Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын ықыласпен түйсіне оқығаны анық. Олай дейтінім, мақалада «Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» деген жолдардың астарында үлкен мағына жатыр,рухты ояту үшін бүкіл жағдай жасауда. Шынында да рухы биік азаматтары мен азаматшылары бар елдің іргесі мәңгілік болары хақ.Н.Ә.Назарбаев бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытына жеке-жеке тоқталып өтті. «Сананы жаңғыртудың» мазмұнын негіздей отырып, жаңғырудың алты бағытын белгілейді: 1. Бәсекеге қабілеттілік;

Басқа ел дермен экономикалық,спорттық шараларда босын,ел тұрмысында,білім саласында босын бәсекелестікке сай болу.Яғни дамыған 30 ел қатарына кіру.Халық тұрмысын көтеру,бұның барлығы қазақ елінде сыбайластық,жемқорлық жойылмай жүзеге аспайды.

  1. Прагматизм;

Ел ертеңіне сай жоспар қабылдау.Тек тыйымды тұстарын алып ары қарай жұмыс жасау.Оны практика жүзінде іске асыру.Жоспарлы түрде басқа едердің жіберген қателігін жібермеу.

  1. Ұлттық бірегейлікті сақтау;

Сан ғасырлар бойы бізге жеткен мұраны сақтай отыра жаңғыру.Бірегей ел болып бір бағытта алға қарай нақты қадам жасау.

  1. Білімнің салтанат құруы;

Қазір күш емес білім жарыстыратын заман.Білектің күшімен ел басқару мүмкін емес.Білімнің салтанат құруы-ертеңіміздің кепілі.

  1. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы;
  2. Сананың ашықтығы.

Ойдағы бар пікірді дұрыс жеткізіп,өжет болу.Қазақстан Республикасының сана сезімі,ой санасы жетілген азаматтары болып қалыптасу.

Ұлттық жаңғыру дегеніміз – ұлттық санамен тығыз байланысты,тұтастықты білдіреді. Оның түпкі мақсаты – ұлттық бірегейлікті сақтап, ел ішінде бейбітшілік пен келісім үйлесе отырып, ұлттық береке, бірлік салтанат құрған бәсекеге қабілетті, табысты ел болып қалыптасу. «Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының өзі мейлінше көнерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді білдіреді» , -дейді Н.Ә.Назарбаев. Сондықтан рухани жаңғыру үдерісін дер кезінде қабылданған оң шешім деп танимын. Осы рухани жаңғырудың жүзеге асырылуын біз және сіз болып, «Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» бірлікте орындауымыз аса қажет. Бәсекеге қабілетті, әлемдік деңгейде танылған әрі дамыған рухани кемел ел болу.

Тәуелсіз, барлық жағынан дамыған ел,тұтас бір отбасы болу үшін болашақ жастарды дұрыс бағыт бере білуіміз қажет «Тәрбие – тал бесіктен» .«Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деген сөзі бар Мұхтар Әуезовтің."Рухани жаңғыру" жобасының тиімді тұстары,жастардың рухын оятатын бағдарға бағыттайды.

Әдебиеттер

Другие статьи

В условиях интенсификации современного производства вопросы совершенствования профилактических основ здравоохранения, в частности, в плане сохранения трудовых ресурсов, приобретают особое значение
2010

Материалы и методы. В настоящей работе использованы материалы оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости и данные из историй болезни.
2011

Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) на территории Казахстана занимает ведущее место среди природно-очаговых клещевых инфекций
2011

Высокая заболеваемость и безудержный рост сердечно-сосудистых заболеваний сокращают среднюю продолжительность жизни населения.
2011

Пациентов, которым проводят не кардиохирургические оперативные вмешательства, относят к группе высокого риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности
2011

Отогенные абсцессы мозга встречаются чаще абсцессов мозга любой другой этиологии. Они наиболее часто локализуются в височной доле, вблизи от крыши барабанной полости и крыши сосцевидной пещеры
2011

Цель работы: Изучение эффективности немедикаментозных легкодоступных методов (Су Джок, фитотерапии) лечения у больных артериальной гипертензией.
2011

Важнейшей проблемой, входящей в клиническую деятельность врачей всех специальностей и представляющей непосредственную угрозу для жизни пациентов, является тромбоэмболия легочной артерии
2011

Инородные тела сердца наблюдаются относительно редко, как правило, в результате слепых огнестрельных и колотых ранений грудной клетки
2011

Тромбоз мезентеральных сосудов (ТМС) исключительно редкое сосудистое осложнение, наблюдающееся, главным образом, у людей пожилого возраста
2011

Известно, что илеоцекальный отдел служит узловым пунктом желудочно-кишечного тракта, при выключении которого возникают расстройства в виде поносов и нарушения обмена веществ
2011

Цель: сравнение эффективности первичной ангиопластики, фармакоинвазивного метода реперфузии и ТЛТ у больных с острым ИМ с подъемом ST в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
2011