Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік Қазақстан облысының науқастарына күтім көрсетуді жетілдіру

Өзектілігі. Ғылыми теория ретінде мейірбике існің заманауи моделінің мәні мейірбикелік көмек көрсетудің әртүрлі тәсілдерін негіздеу болып табылады. Соңғы жылдары мейірбике қызметі туралы ұғым өзгерді. Егер ол бұрын науқастың күтіміне бағытталған болса, қазір мейірбикенің басқа мамандармен бірге басты мақсаты денсаулықты сақтау [1,2,3]. ХХ ғасырдың 50 жылдары пайда болған “мейірбикелік үрдіс” бүгінгі күні емдеу, алдын алу мейірбикелердің күнделікті қызметінде өз орнын табуда.

Кілт сөздер: науқас, паллиативті көмек, мейірбике, күтім, хронометраж, инкурабельді науқастар.

Зерттеу мақсаты.Инкурабельді науқастарға көрсетілетін мейірбикелік күтім мәселелеріне және мейірбикелік күтім ұйымдастырылуына жан-жақты баға беру.

Материалдар мен әдістер.Зерттеу Шымкент қаласындағы Т. О. Орынбаев атындағы Облыстық жоғары қысымды оттегімен емдеу орталығы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның базасындағы Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінде жүргізілді.Зерттеу ерікті түрде, науқастардың және олардың туыстарының келісімдерімен, халықаралық этикалық талаптарға сай жүргізілді.

260 науқастың ішінде 80-90 жас аралығында 11(4,2%) науқас, ал 70-80 жас аралығында 39 (15%) науқас, 60-70 жас аралығында 68 (26,1%) науқас, 50-60 жас аралығында 60 (23%) науқас, 40-50 жас аралығында 17 (6,5%) науқас, 30-40 жас аралығында 35 (13,4%) науқас, 20-30 жас аралығында 27 (10,3%) науқас, 15-20 жас аралығында 3 (1,5%) науқас құрады. 260 науқастың ішінде 80-і (30,7%) зейнеткерлер, 20- сы (7,8%) жұмыспен қамтылған, 57-і (21,9%) жұмыссыз, ал қалған 65-і (25%) екінші топтағы мүгедектер, 38-і (14,6%) үшінші топтағы мүгедектер болып табылады.

Мейірбикелік күтім сапасы анықтау үшін паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінде жұмыс істейтін 13 мейірбике зерттеуге алынды. Мейірбикелердің міндеттеріне тәулік бойы науқасқа күтім, және олардың функционалдық жағдайын бақылау жатады. Бір мейірбикенің жүктемесі- 10 науқас.

Мейірбикенің лауазымдық міндеттері шеңберіне, күн сайын науқастардың функционалдық жағдайын бағалау, шағымдарының жиілігі мен сипаттамалары, психоэмоционалды жай-күйі, гемодинамикалық көрсеткіштер (жүректің жиырылу жиілігі, АҚҚ), тыныс алу жүйесі және емдік іс-шаралар кешені. Мейірбикелердің уақытын есепке алу үшін хронометраж қолданылды. Хронометраж- бұл уақыт шығындарын өлшеу, іс-әрекеттердің ұзақтығын есептеу үшін қолданылатын тәсіл. Хронометраж уақытты есепке алуға, түгелдеуге және аудит жүргізуге мүмкіндік береді. Жұмыс уақытының хронометражы жұмыс жүйесінің сипатын, әсіресе өндіріс технологияларын, еңбек әдісі мен жағдайын, салыстырмалы санын, уақытының нәтижелілігін және жұмыс барысының уақытын есптеуге мүмкіндік береді. Өзге әдістерге қарағанда хронометраж зерттелетін жұмыс тапсырмаларына және зерттеу мақсаттарына тәуелді.

Мейірбикелік көмек сапасын бағалау үшін науқастарға сауалнамалар таратылды. Сауалнаманың ішіне мейірбикелік көмекті бағалау үшін 10 сұрақ қойылады. Оның біріншісі бөлімшеге келіп түскенде науқасқа жеткілікті түрде ақпарат берілгені,екінші мәселелеррдің шешілуі, үшіншісі мейірбикелердің көрсетілген көмегі, төртіншіден көрсетілген көмектің сапасы, бесіншіден көрсетілген көмектің деңгейі, алтыншысы көрсетілген көмекті бағалау науқас тарапынан, жетіншісі науқас туыстарының ақапататтдырылуы, сегізіншісі отбасы мүшелеріне күтім көрсету техникасын үйрету, тоғызыншысы алған күтімге науқастың көңілі толғаны жайлы, оныншысы мейірбикелік көмек сапасын жақасрту жайлы науқастың тілектерімен ұсыныстары. Орысша, қазақша және ағылшын тіліндегі мейірбикелік күтім сапасын анықтауға қолданылыатын сауалнама.

Науқастардың ауырсыну сезімін бағалау үшін Мак-Гилл сауалнамасы қолданылды. Мак-Гилл сауалнамасы 1975 жылы, профессор Ronald Melzack, Канададағы McGill университетінде әзірленген. Сауалнама бірнеше тілдерге аударылған. Мак-Гилл сауалнамасы ауру сезімін көптеген факторлармен анықтайды. Ол сенсорлық, эмоционалдық және бағалау аспектілерін қамтиды. Мак-Гилл сауалнамасы ауру қарқындылығының сандық шкаласынан,дескрипторлы сөздер жинағынан және аурудың сипаттамаларынан тұрады. Науқастар ауру сезімін сипаттайтын, 20 топқа бөлінген сөздерден өзіне сәйкесін таңдайды. 1-10 топтағы сөздер сезімталдықты, ал 11-15 топтағы сөздер эмоционалды сөздер жинағынан тұрады. Сауалнама нәтижелері ауырсыну сезімін бағалау үшін ғана емес, науқастың психоэмоционалдық жай күйін бағалауға мүмкіндік береді. Алынған деректер параметірлік шамалар емес, бірақ статистикалық ұйымдарда өңделеді.

Мак-Гилл сауалнамасын алдымен ағылшын тілінен, орыс тіліне аударылды. Содан кейін орыс тілінен қазақша тілге аудардым. ПК және МК бөлімшесінде науқастардың ауру сезімін бағалау үшін Көрнекті аналогтық ауырсыну шкаласы(ВАШ, visualanalogscaleVAS) қолданылады.

Нәтижелерді талқылау.260 науқасқа Мак-Гилл сауалнамасы жүргізілді. Оның ішінде 135 (48%) еркек, 147 (52%) әйел адамдары. Еркек науқастардың 20 (15%) өздерінің ауырсыну сезімідерін өткір деп белгіледі. 15 (11,1%) науқас өзерінің ауырсынуын қысып аурады деп жауап берді. Науқастардың 7 (5,7%) ауырсынуын ысытатын деп жауап берді. 3 (2,4%) науқас өздерінің ауырсыну сезімдерін тартып аурады деп жауап берді. Еркек науқастардың 9 (4,5%) өздерінің ауырсыну сезімідерін мазалайтын деп белгіледі. Науқастардың 12 (9,2%) тұрақты ауырсыну деп жауап берді. Науқастардың 11 (9,1%) ауырсынуын өтпелі деп жауап берді. Еркек науқастардың 5 (3,7%) өздерінің ауырсыну сезімідерін төзуге болмайтын деп белгіледі. Науқастардың 22 (16,2%) ауырсынуын тітіркендіретін деп жауап берді. 16 (12%) науқас өзерінің ауырсынуын әлсірететін аурады деп жауап берді. Науқастардың 15 (11,1%) ауырсынуын қайталанатын деп жауап берді.

Әйел науқастардың 16 (11%) өздерінің ауырсыну сезімідерін өткір деп белгіледі. 24 (16,3%) науқас өзерінің ауырсынуын қысып аурады деп жауап берді. Науқастардың 13 (9%) ауырсынуын ысытатын деп жауап берді. 8 (5,4%) науқас өздерінің ауырсыну сезімдерін тартып аурады деп жауап берді. Әйел науқастардың 19 (13%) өздерінің ауырсыну сезімідерін мазалайтын деп белгіледі. Науқастардың 14 (9,5%) тұрақты ауырсыну деп жауап берді. Науқастардың 10 (6,8%) ауырсынуын өтпелі деп жауап берді. Әйел науқастардың 6 (4%) өздерінің ауырсыну сезімідерін төзуге болмайтын деп белгіледі. Науқастардың 26 (18%) ауырсынуын тітіркендіретін деп жауап берді. 11 (7%) науқас өзерінің ауырсынуын әлсірететін аурады деп жауап берді.

Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінің мейірбикелерінің хронометраждарының нәтижелері, мейірбикенің жұмыс уақытының 23,2% бөлігін құжаттарды толтырумен өткізеді. Ем-шараларды орындауға 24,5% бөлігін өткізеді. Таңғы конференцияларға қатысуға уақытының 8,3% өткізіледі. Науқастарды зерттеу әдістеріне дайындау уақытының 5,4% бөлігін өткізеді. Дәрі-дәрмектерді таратуға 8,7% бөлігін өткізеді. Науқастардың функциональдық жағдайын бақылауға 4,5% бөлігін өткізеді. Келген науқастарды қабылдау уақытының 7,4% бөлігін өткізеді. Тазарту жұмыстарына уақытының 8% бөлігін өткізеді. Науқастардың туыстарымен қарым-қатынасқа уақытының 10% бөлігін өткізеді. Қалған 8% уақыт бөлігі мейірбикенің жеке уақыты.

Мейірбикелердің науқастармен қарам-қатынас жасау қабілеттеріне 260 науқастың 110 (42,3%) толығымен қанағаттандырылған, 97(37,3%)орташа деңгейде қанағаттандырылған,53(20,4%) қанғаттандырыл маған.

Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінің мейірбикелерінің кәсіби дайындығына 260 науқастың 147 (56,5%) толығымен қанағаттандырылған, 73 (28%) орташа деңгейде қанағаттандырылған, 40 (15,5%) қанғаттандырылмаған.

Дәрігерлік тағайындалулардың орындалу деңгейі бойынша 87 (33,5%) толығымен қанағаттандырыл- ды, 108 (41,5%) орташа деңгейде қанағаттандырылды, 65 (25%) мүлдем қанғаттандырылмаған.

Санитарлық ағарту жұмыстарының орындалуына 260 науқастың 124 (47,6%) толығымен қанағаттандырылған, 75 (28,8%) орташа деңгейде қанағаттандырылды, 61 (23,6%) қанғаттандырылмаған.

Қорытындылар.Зерттеу нәтижелері көрсенткендей инкурабельді науқастарға көрсетілетін күтім мәселелері: мейірбикелердің жоғарғы жүктемемен жұмыс істеуі, уақытының 23,2%-ы құжаттар толтыруымен өтуі, мейірбикелік үрдістің алгоритімдерінің болмауы, кәсіби дайындықтарының төмендігі, мейірбикелік жұмыс сапасының нақты өлшемдерінің болмауы.

Мейірбикелердің жұмыс уақытының құрлымының үлкен бөлігін келесі жұмыс түрлері қамтиды: қызметтік сөйлесулер, мейірбикенің міндетіне кірмейтін жұмыстар, науқасты тасмалдау, жұмыс орнын дәрі- дәрмекпен жабдықтау, курьерлік міндеттер.

Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім бөлімшесінің науқастарының Мак-Гилл сауалнамасының ауырсыну қарқыны бойынша 0-10%, 1-44%, 2-31,5%, 3 - 11%, 4 - 41,2%, 5 - 27,6%.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Биманова А.Қ. Медбике ісінің дамуындағы жаңа үрдістер. «Қазақстан Республикасындағы мейіргерлік қызметтің әрі қарай дамуы. Мейіргер мамандығын даярлаудағы заманауи көзқарас» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. 35-38 бет. Астана, 2015.
  2. Байболина А.Т. Пациенттерге арналған жалпы күтім. 2008ж.
  3. Мухина С.А. Мейірбикелік істің теориялық негіздері 2014ж.
  • Жыл: 2017
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.