Ауыр металдардың адам денсаулығына әсері

Кіріспе. Қазіргі кезде ауыр металдардың қоршаған ортаға таралуы тек табиғи жағдайда ғана емес, сонымен қатар антропогенді жолмен де қарқынды түрде жүруде. Олардың қатарына өндіріс қалдықтары, тау-кен өндірісі, транспорт, түсті және қара металл өндіру, құрамында ауыр металдар кездесетін тыңайтқыштарды ретсіз пайдалану, жылу-электр орталықтары (ЖЭО) немесе жалпы урбанизацияны жатқызуға болады.

Зерттеу мақсаты. Қоршаған ортада орын алған ауыр металдардың адам денсаулығына әсерін талдау.

Материалдар мен әдістер.

ауыр металдардың қоршаған ортада таралу түрлерін талдау;

қорғасын мен сынап металдарының шығу көздері мен әсер ету жолдарын талдау;

ауыр металдардан туындайтын аурулар түрлерін айқындау;

ауыр металдардан сақтанудың тиімді шараларын анықтау.

Ғалымдардың мәліметтері бойынша жоғарыда келтірілген түсті металл балқыту зауыттарынан жыл сайын қоршаған ортаға - 154650 т. мыс, 121500 т. мырыш, 89000 т. қорғасын, 12000 т. никель, 765 т. кобальт, 1500 т. молибден, 30,5 т. сынап, ал көмір және мұнай өнімдерін жағудан 1600 т. сынап, 3600 т. қорғасын, 2100 т. мыс, 700 т. мырыш, 3700 т. никель және автокөлік газынан 260000 тонна қорғасын бөлінеді. Ал Қазақстанда Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметі бойынша ауаның ластануының 70%-дан көбі автокөліктердің, 11%-дайы жылу-электр орталықтарының үлесіне тиеді.

Ал енді осы машиналардан тексеру барысында төмендегідей қорғасын шығады - 35,51 г.,

Атмосфераға транспорттардан бөлінген газдардың құрамында 25-27% қорғасын болатыны анық.

Ал жылдары ескі автокөліктерге ешқандай іс-шара қолданылмайды. Өйткені оларға қарсы ешқандай заң әлі шыққан жоқ.

Нәтижелермен талқылаулар.

 1. Жанармайға мүмкіндігінше қорғасын қосылыстарын қосуды азайту. Жанармайдың балама түрлерін (биожанармай, этил, метил спирттері) қолдану.
 2. Негізгі автокөлік көп жүретін күре жолдарды елді мекендердің ішінен өткізбеу керек. Жанармай бекеттерін елді мекендердің ішіне салуға тыйым салу.
 3. Қорғасын зауытының қалдығынан өлкемізді тазарту керек.
 4. Электр үнемдеуші лампаларды қолдану туралы үгіт-насихат жұмыстарын көбірек жүргізу қажет.

Құрамында сынабы бар металдар мен аспаптарды қолдану аясын төмендету.

Қорытынды.

 1. Экологиялық сауаттылықты арттыру жолдарын алға қою керек оның ішінде: үгіт-насихатты ақпараттық түрде камтамасыз ету
 2. .Ауыр металдардын орнын қауіптілігі төмен металлдармен алмастыру
 3. . Люминицинді шамдардан өзімізде шығарылатын диотты қауіпсіз шамдарға ауысу керек 4.Жанармаймен жүретін көліктерді эко-көліктермен алмастыру.
 4. .Сынапты термометрдің орнына электронды термометрді қолдану, тағы сол секілді адам денсаулығына қауіпсіз және де қоршаған ортаға зияны тимейтін немесе залалы аз заттарды қолдану

Қорыта келгенде, ғылыми жоба бойынша алған қойған міндеттер негізінде ауыр металдар, оның ішінде қорғасын бойынша Тараз қаласында орын алған мемлекеттік автоинспекциядан, ал сынап бойынша қалалық ауруханадан және «Тараз-Энерджи» мекемелерінен арнайы сұқбат алып, олардың ауыр металдарға қарсы қолданып жатқан жұмыс барысымен танысып, қазіргі жағдайларына талдау жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ үнемдеуші лампаларды өзіміз білім алып отырған мектепте де қолданатыны туралы мектептің шаруашылық ісіне жауапты қызметкерлермен де ақпарат алмастық. Сонымен қатар олардан туындайтын ауру түрлерімен танысып, сақтанудың тиімді шараларымен таныстық. Бұл тақырып қазіргі уақытта Қазақстан халқын ғана алаңдатып отырған мәселе емес, дүниежүзін толғандыратын шешімді дұрыс шешуді қажет ететін өзекті де күрделі мәселе болып саналады. Сондықтан да тақырып бойынша іздену жұмыстарын ары қарай жалғастырылады деген сенімдеміз.

Әдебиеттер

 1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. - Л., 1989. 8-204 с.
 2. Вонский Е.В.,Жаворонков Н.М. и др. Химический энциклопедический словарь, Москва, «Советская энциклопедия», 1983.
 3. Гринвуд Н., Эрншо А. Химия элементов, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008
 4. Изомеров И. Ф. К проблеме воздействия свинца на организм человека.// Мед.труда и пром. экология. 1998, № 2
 5. Корбанова А. И., Сорокина Н. С., Молодкина Н. Н. и соавт. Свинец и его действие на организм. //Мед.труда и пром. экология. 2001, № 5
 6. Намазбаева З.И., Мукашева М.А., Пудов А.М. и коллектив авторов. Определение содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды ибиоматериалов на атомно-абсорбционном спектрометре МГА- 915. - Астана, 2007.
 7. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельмитопогического анализ.Станадартинформ, 2008.
 8. Рощина В.В. Загрязнение окружающей среды металлами //Сб. тр. "Металлы, гигиенические аспекты оценки и оздоровления окружающей среды". -М., 1983. - С.7-14.
 9. Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии, Москва «Мир», 2002 г.
 10. интернет желісі:akjunis.kz/?p=1065
 11. интернет желісі: aif.ru/health/life/46037
 12. интернет желісі : dental-revue.ru/index.psp?page=03&subpage=02&artId=21
 13. интернет желісі: polismed.com/articles-mikroehlementy-v-organizme-cheloveka-jjod-ftor-mysh-jak-litiijj- khrom-kremnijj-vanadijj-rtut.html#anchor_7
 14. интернет желісі: massaget.kz/kyizdarga/shayra/13495/
 15. Экология.Под ред.проф.В.В.Денисова.Ростов-н/Д.:ИКЦ «МарТ»,2006.-768с
Другие статьи

В условиях интенсификации современного производства вопросы совершенствования профилактических основ здравоохранения, в частности, в плане сохранения трудовых ресурсов, приобретают особое значение
2010

Материалы и методы. В настоящей работе использованы материалы оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости и данные из историй болезни.
2011

Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) на территории Казахстана занимает ведущее место среди природно-очаговых клещевых инфекций
2011

Высокая заболеваемость и безудержный рост сердечно-сосудистых заболеваний сокращают среднюю продолжительность жизни населения.
2011

Пациентов, которым проводят не кардиохирургические оперативные вмешательства, относят к группе высокого риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности
2011

Отогенные абсцессы мозга встречаются чаще абсцессов мозга любой другой этиологии. Они наиболее часто локализуются в височной доле, вблизи от крыши барабанной полости и крыши сосцевидной пещеры
2011

Цель работы: Изучение эффективности немедикаментозных легкодоступных методов (Су Джок, фитотерапии) лечения у больных артериальной гипертензией.
2011

Важнейшей проблемой, входящей в клиническую деятельность врачей всех специальностей и представляющей непосредственную угрозу для жизни пациентов, является тромбоэмболия легочной артерии
2011

Инородные тела сердца наблюдаются относительно редко, как правило, в результате слепых огнестрельных и колотых ранений грудной клетки
2011

Тромбоз мезентеральных сосудов (ТМС) исключительно редкое сосудистое осложнение, наблюдающееся, главным образом, у людей пожилого возраста
2011

Известно, что илеоцекальный отдел служит узловым пунктом желудочно-кишечного тракта, при выключении которого возникают расстройства в виде поносов и нарушения обмена веществ
2011

Цель: сравнение эффективности первичной ангиопластики, фармакоинвазивного метода реперфузии и ТЛТ у больных с острым ИМ с подъемом ST в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
2011