Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қақталған сода өндірісіндегі үрдістерді экологиялық сараптау

Кіріспе.Сода зауыттарында аммиакты аммоний хлоридінен регенирлейді, содан соң өндіріске қайта қайтарылады. Осы мақсатта құрамында аммоний хлориді бар гидрокарбонат әк сүтімен өңделеді.

Зерттеу мақсаты: Жалпы алғанда «аммиакты сода» барынша арзанырақ және жоғары сапалы болып табылады. Біздің елімізде құрамында нефелині бар .SNbOJCO 4АҺ0з • 9SiO2 немесе Na2O^K2O^AhO3^2SiO2 табиғи рудаларды халық шаруашылығында комплексті түрде пайдалану үлкен маңызға ие [1].

Қазіргі кезде біршама зауыттарда глинеземді, цементті, соданы, поташты ала отырып, нефелинді қолдану әдісі өңделіп, комплексті түрде қолданылып жүр. Бұл әдістің құрамына бірнеше операциялар кіреді. Бастапқы нефелин рудасын 13000 арнайы бор немесе әктас қоспасымен пісіруге ұшыратады.

Алынған піспекті сілтілейді. Бұл кезде сілтілі металдардың алюминаты немесе кремнийдің көп мөлшері натрий сульфаты түрінде ерітіндіге өтіп кетеді, ал CaO^SiO2 және қоспалар тұнбада-шламда қалады,бұл шламды цемент дайындауда қолданады.

Тұнбаға түскен алюминий гидрооксиді 100 градуста қыздырылып, глинеземге жіберіледі, ал карбонизация процесінде көп мөлшерде гидрокарбонаттың құрамына өтіп кететін карбонаттарды содаға және поташқа дейін өңдейді.

Материалдар мен әдістер. Аммиакты сода процесінде NаНСОз- ті бөліп алғаннан кейін, қалған ерітінді СО2 - нің бөлінуіне және судың булануына байланысты вакуум астында (30-50 мм) суйды, әрі рН - 8 мәніне дейін ұлғаяды. Онан әрі ерітіндіге натрий хлоридін қосу арқылы аммоний хлоридін бөліп алады. Ерітіндіден бөлінген көмір қостотығы мен су буы аммоний ерітіндісімен жұтылады, жоғарыда айтылған вакуумды сақтай отырып. Мысалы: Натрий гидрокарбонатын бөліп алғаннан кейінгі рН-7,4 және сілтілігі 0,95 моль/л болатын ерітіндіні 20 0С-қа дейін суытады. Одан ары вакуумда (40 мм.сын.бағ.) ерітіндіден көмір қостотығы мен суды бөледі де, оны құрамында 1,8 моль/л аммиагі бар натрий хлориді және аммоний хлориді ерітінділерімен жұтылуы үшін жұт ылу колоннасына бағыттайды. Колоннадан шығарылған температура 10 0С - қа дейін төмендейді, ал рН - 8,5 дейін жоғарылайды [2].

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Тұнбаға түскен Мд(ОН)2 мен СаСОз сүзіліп алынады, тазартылған ерітіндіні сода өндірісіне жібереді. Демек, кальцилендірілген сода алу технологиясы өте күрделі және ол бірнеше сатылардан тұрады. 1. NnCl (тұзын) ерітіндісін жер астындағы тас тұзын сумен ерітіп, ажырату жолымен алады. 2.№С1 ерітіндісін ажырату. 3. СаСОз шикізатын өндіру. 4. Карбонат шикізатын күйдіру. 5. Аммиакты MiCl ерітіндісін қанықтыру. 6. Аммиакты еріті ндіні CO2 газымен қанықтыру. 7. NiHCO3 - ті сүзу. 8. Ерітіндіден аммиакты бөліп шығару. 9. Ылғалды NiHCO3 - ті қыздыру.

Қорытынды. Қорытындылай келе аммиакты әдіспен сода алу әдісінің ерекшелігі сапалы өнім алу процесінің үздіксіз жүргізілуі, еңбек жағдайының жақсартылуы және аз мөлшерде жұмысшы күшінің жұмсалуы, жылу шығынының төмендігі, отынның аз мөлшерде жұмсалуы және қолданылатын негізгі шикізат натрий хлоридінің арзандығында екендігін атап көрсетуге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. Амелин А.Г. Производство серной кислоты. -М.: Химия, 1976.
  2. Крашенинников C.A. Технология соды, М. Химия, 1988, 304с.
  3. Зайцев И.Д., Ткач Г. А., Отоев Н.Д. Производства соды, М. Химия, 1986, 311с.
  4. Ү.Б. Бестереков, Ш.М.Молдабеков, Қ.Т.Жантасов және т.б. Годз және азотты қосылыстар өндірістерінің технологиялық негіздері мен есептеулері. 2000. 157с
  5. Молдабеков Б.Ш., Кабылбекова Б.Н., Анарбаев А.А., Алмаханов Б.А. Исследование технологии переработки хлорсодержащего шлама содового производства // C6. научных трудов «Проблемы естественнно - технических наук на современном этапе», Бишкек 2002г, C.42.
  • Жыл: 2017
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина