Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Парасаттық көрсеткіш арқылы студенттердің саналық деңгейіне әсер ететін кейбір факторларды бағалау

Өзектілігі: Қазіргі таңда университет студенттері уақытының көп бөлігін сабақ оқумен өткізгендіктен олар дәстүрлі өмір салтының қағидаларын дүрыс сақтамайды. Ал бүл өз кезегінде студенттік логикалық ойлау қабілетіне, интеллектіне кері әсерін тигізеді.

Кілт сөздер: сана, парасаттық көрсеткіш, интеллект, логика, ойлау қабілеті

Маңызы: Парасаттық көрсеткіш (IQ) - адамның саналық деңгейінің сандық көрсеткіші.

Оның дамуына әсер ететін факторлар: түқым қуалаушылық, өмір салты, қоршаған орта, жасы. Бүның алдында бүл факторлардың әсері туралы 2011-2012 жылғы Токсанбаева А., Абдибекова Г., Аскарбекова А. ғылыми жүмыстарында көрсетілген.

Ғылыми жаңалығы: Студенттер ой-санасының дамуына ықпалдасатын іс-шаралардың (ғылыми жүмыстар, олимпиадалар), білім деңгейі көрсеткіштерінің маңызы IQ көрсеткіштеріне үлесі бүрын зерттелмеген.

Мақсаты: Студенттердің саналық деңгейі мен сабақ үлгерімінің байланысын анықтау;

Саналық деңгейіне әсер ететін негізгі факторлардың әсерін IQ тест арқылы бағалау.

Зерттеу қүралдары мен әдістері:

Зерттеу Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің жалпы медицина факультетінің 48 студентінде жүргізілді. Оларға визуальді-кеңістікті тест (50 сүрақ) берілді. Жауап беруге 30 минут берілді.

Сауалнамалық сүрақтар. Төрт бөлімнен түрады.

  1. Сабақ үлгерімі (мектептегі және университеттегі)
  2. Ғылыми үйірмелер, олимпиадалар және басқа да интеллектуалды олимпиадалар түрлері
  3. Тамақтану түрі
  4. Ой еңбегінен кейінгі демалыс

Нәтижелерді қорытындылау:

Сабақ үлгерімі:

Мектеп жылдарында сабақ үлгерімі жақсы болған студенттер мен өте жақсы болған студенттермен салыстырғанда IQ көрсеткіш- 9 пайызға жоғары болды;

Бірінші және екінші курс қорытындысы бойынша сабақ үлгерімі мен IQ көрсеткіштер арасында оң корреляциялық байланыс байқалады. Қанағаттанарлық-жақсы-өте жақсы 104,6-124,9-141

Яғни, сабақ үлгерімінің жақсы болуы студенттердің IQ деңгейіне жағымды әсер ететінін байқауға

болады.

IQ деңгейі

Төмен (80-95)

Норма (96-110)

Жоғары (111150)

Студенттер саны

16,6%

12,5%

70,9%

Ой еңбегімен айналысу уақыты

1 сағатқа дейін

1-3 сағат аралығы

3 сағаттан жоғары

Ой еңбегімен демалысын немен өткізеді

Компьютер, телевизор қарау Музыка тыңдау

Спортпен шүғылдану,

Таза ауада серуендеу

Музыка тыңдау, Таза ауада серуендеу

Демалыс қанша уақытқа созылады

4-5 сағат

2-3 сағат

2-3 сағат

Қорытынды:

Мектепте және университетте жақсы оқыған студенттердің, ғылыми үйірмелер, олимпиадалар және басқа интеллектуалды сайыстарға қатысқан студенттердің IQ көрсеткіші жоғары.

Тамақтану режимін сақтаған және балансты тамақтанған студенттердің IQ көрсеткіштері жоғары шықты.

Теңіз тағамдарын (балық, теңіз капустасы) жиі қолданатын студенттерде ой еңбегінен кейінгі демалыс саналық деңгейдің қалыптасуына оң әсерін тигізеді.

Пайдаланылған әдебиеттер:

І.Студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми жүмыстар жинағы 2011, 2012 ж.ж.(46-49, 28-29 беттер)

  1. .Немов Р.С. Психолгия : учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений : в 3 кн. / Р.С. немов. - 4-е изд. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. - Кн. 3. Психодиагностика.
  2. .Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. - 631 с.
  3. .Дружинин В.Н. Психология общих способностей. 3-е изд. СПб.: Питер, 2008.- 368 с.
  4. .Психологические тесты / сост. С. Касьянов. - М. : Эксмо, 2006. - 608 с. (c. 434-445)
  5. .Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 111-131.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.