Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Сүрлеу үдерісіне жарамды сүт қышқыл бактериялар дақылдарының қасиеттері

Түйін

Сүт қышқыл бактериялардың антагонистік белсенділігі агарга диффузиялау әдісі бойынша анықталды.

Алынған бактериялардың ішінде Lactobacillus plantarum-52 штаммыныңқышқыл түзу энергиясы 140°Т, ал қышқыл түзу белсенділігінің шегі жоғары - 160°Т болды. Lactobacillus casei сүт қышқыл бактериясының қышқыл түзу энергиясы 115°Т, қышқыл түзу шегі 146°Т аралығында, ал Lactobacillus acidophilus сүт қышқыл бактериясының қышқыл түзу энергиясы 115°Т, қышқыл түзу шегі 143°Т болатындығы анықталынды. Тәжірибе нәтижесінде аталған үш бвктериялардың ішінде Lactobacillus plantarum-52 штаммының қышқыл түзу энергиясы мен қышқыл түзу белсенділігінің шегі жоғары болды.

Сүт қышқыл бактериялардың антагонистік белсенділігін зерттеу нәтижесінде алынған үш сүт қышқыл бактериялары да Cladosporium elatum (8-9мм), Fusarium monoiliforma (10-12 мм) тест- дақылына жоғары, Mucor janssenii (4-3мм), Cl. tropicalis (6-7 мм) дақылына орташа, Cl. butyricum (0-2мм) дақылына төмен антагонистік белсенділік көрсетті.

Кілттік сөздер: Lactobacillus acidophilu, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum-52, Medicado L., Onobrychis viciifolia Scop, Melilotus L.

Кіріспе

Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған "Агробизнес-2020" бағдарламасына сәйкесҚазақстанның басым бағыттарының бірі малшаруашылық саласын дамыту[1].

Ауылшаруашылық малдарының өнімділігін арттыруда және олардың қоректік, минералдық заттар мен дәрумендерге деген қажеттілігін қамтамасыз ететін толық құрамды мал азығын жетілдіру үшін жоғары сапалы көлемді, шырынды және концентрленген азықтардың мөлшерін жеткілікті етіп дайындау қажет [2-3].

Біраз жылдар бүрын жоғары протеинді бұршақ тұқымдас шөптерден азық дайындаудың ең тиімді әдісі химиялық консервілеу болып келді. Бірақ заманауи экологиялық және экономикалық жағдайда химиялық препараттар қүнының қымбат болуы мен қоршаған ортаға кері әсер етуіне байланысты олар сирек немесе тіпті қолданылмайды. Химиялық консерванттарды алмастыру үшін сүтқышқыл бактериялардың түрлері жан-жақты зерттелініп, олардың кейбіреулері араластыра сүрленетін дақылдармен көмірсулар деңгейін жоғарлатса, нашар сүрленетін, бірақ құндылығы жоғары дақылдардыпайдалануға болатыны анықталынды. Пайдаланылып жатқан бактерияларды алу технологиясы мен қолдану жағдайында әлдеқайда арзанырақтығы және мал өнімдеріне кері әсерін тигізбейтіндігі дәлелденген [4-10].

Сондықтан да Оңтүстік өңіріндегі астық және бүршақ түқымдас шөптердің жасыл массасына биоүйыгқыларды қосып, энергетикалық қоректілігі мен протеиндік қүндылығы жоғары қүрама сүрлем алу технологиясын жасау өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Зерттеу әдістері

Сүт қышқыл бактериялардың антагонистік белсенділігі агарга диффузиялау әдісі бойынша анықталды. Диффузды преципитация реакциясын қояр алдында агарды ерітіп, Петри табақшасына 18-20 см3қүйып суытылды. Қатырылған агарға уытты микроорганизмдерді себінді жасадық. Арнаулы штаммның көмегімен диаметрі 8мм болатын етіп, бестік емесе жетілік үяшықтар жасалынды. Ұяшықтың астыңғы жағынан компоненттер ақпас үшін үстіне бір- екі тамшы ерітілген агар тамызамыз. Ұяшықтарға зерттелетін штаммды тамыздық. Петри табақшасының аузын жауып, ылғалдылығын жоғалтпайтын камераға салып, 370C бір тәулікке қою арқылы реакция жүргізілді, нәтижесінде тест- дақылдың өсуін тежеу аймағының диаметрін өлшеу арқылы анықталды.

Тест - дақылдар ретінде Mucor janssenii, Cladosporium elatum, Fusarium monoiliforma, Cl. tropicalis, Cl. butyricum микроорганизмдері алынды [11,12].

Зерттеу нәтижелері

Сүт қышқыл бактерияларды қоректік орталарда өсіріп, олардың қышқыл түзгіш белсенділігі мен антагонистік қасиеттері зерттелді.

Біз таңдаған сүт қышқыл бактериялардың негізгі ортасы болып - сүтті өсіру ортасы таңдалды. Бүл орта қүнарлы заттарға өте бай, бактериялардың өсуіне жақсы жағдай жасайды

Осы орталарда жүргізілген бақылаулық дақылдау ортаның 1мл-де 1±0,2 млрд. жасушаға дейін жақсы өсетіндігін көрсетті ( 1 сурет).

86

Алынған бактериялардың ішінде Lactobacillus plantarum-52 штаммыныңқышқыл түзу энергиясы 140°Т, ал қышқыл түзу белсенділігінің шегі жоғары - 160°Т болды. Lactobacillus casei сүт қышқыл бактериясының қышқыл түзу энергиясы 115°Т, қышқыл түзу шегі 146°Т аралығында, ал Lactobacillus acidophilus сүт қышқыл бактериясының қышқыл түзу энергиясы 115°Т, қышқыл түзу шегі 143°Т болатындығы анықталынды. Тәжірибе нәтижесінде аталған үш бвктериялардың ішінде Lactobacillus plantarum-52 штаммының қышқыл түзу энергиясы мен қышқыл түзу белсенділігінің шегі жоғары болды.

Сүт қышқыл бактериялардың антагонистік белсенділігі тест-дақылдың өсуін тежеу аймағының диаметрін өлшеу арқылы анықталынды.

Тест - дақылдар ретінде Mucor janssenii, Cladosporium elatum, Fusarium monoiliforma, Clostridium tropicalis, Clostridium butyricum микроорганизмдері алынды.

Сүт қышқыл бактериялардың антагонистік белсенділігін зерттеу нәтижесінде алынған үш сүт қышқыл бактериялары да Cladosporium elatum (8-9 мм), Fusarium monoiliforma (10-12 мм) тест- дақылына жоғары, Mucor janssenii (4-3 мм), Cl. tropicalis (6-7 мм) дақылына орташа, Cl. butyricum (02мм) дақылына төмен антагонистік белсенділік көрсетті (3 сурет).

Қорытындылай келе, Lactobacillus plantarum-52 штаммы Cladosporium elatum, Fusarium

monoiliforma тест-дақылдарына жоғары антагонистік белсенділік көрсетеді.

Осылайша, ашытқылар негізінде жасалған жетілдірілген ферментативті орта лактобактериялардың тірі биомассасын өсіруге жарамды және оны сүт қышқыл бактериялармен жүргізілетін әртүрлі жүмыстарға пайдалануға болады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 1. . Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасы
 2. . Мал азығының сапасы-мал шаруашылығын дамытудың басты шарты http://egemen.kz/2014/03/14/22328
 3. . Макаров В.И., Маркина А.Г. Питательная ценность бобово-злаковых смесей //Кормопроизводство. -2006. - №11. - С. 16-18.
 4. .Костин Д.Н. Мясная продуктивность бычков при использовании в рационах консервированного силоса из люцерны:автореф. ... канд. биол. наук. -М.:Белгород, 2008.-23с.
 5. . Аллабердин И.Л. Научные и практические основы применения химических, биологических и растительных консервантов при заготовке силоса и использования его в кормлении крупного рогатого скота: автореф док. с/х. наук. -М.:Оренбург, 1999. -46 с.
 6. .Клименко В.П. Научное обоснование и разработка эффективных способов повышения энергетической и протеиновой ценности силоса и сенажа из трав:автореф док. с/х.наук. - М.:Дубровицы, 2012. -54 с.
 7. .Бондарев В.А., Кричевский А.Н., Анисимов А.А. Силос по новой технологии//Животноводство России. - 2006. - № 3. - С. 58 - 60.
 8. .Макаров В.И., Маркина А.Г. Питательная ценность бобово-злаковых смесей //Кормопроизводство. -2006. - №11. - С. 16-18.
 9. .ПодольниковВ.Е. Научные и практические аспекты адаптации современных технологий приготовления и использования кормов для сельскохозяйственных животных:автореф док. с/х.наук. -М.:Брянск, 2010. -51 с.
 10. .Панов А.А. Разработка и совершенствование технологий силосования зеленой массы кормовых культур с использованием химических и биологических препаратов:автореф док. с/х. наук. - М.: 1998.-38 с.
 11. . Ивченко В.М, Бондаренко Н.П., Собко М.Г., Собко Н.А. Научно - практические рекомендации по заготовке кукурузного силоса. - Сад, 2009
 12. . Лукашик H.A., Тощилин В.А. Зоотехнический анализ кормов. М.: Колос, 1965.-223 с.
 • Жыл: 2017
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.