Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазақстанда мақта егілетін елді мекенінде өмір сүретін қыздар мен жасөспірімдерінің репродуктивті өміріне пестицидтердің әсері

ТҮЙІН

524 қыздар мен жасөспірімдер тексеруден өтті. Олардың 263 і мақта егілетін елді мекен тұрғындары. 271 зерттелуші мұндай елді мекенде тұрмаған топ. Хлорорганикалық пестицидтер ИЛ-1а және ИЛ-1в ныі жоғарылауына, ал ИФР-1 дің төмендеуіне алып келеді. Зерттеу барысында 1топ зерттелушілері жыныстық және физиологиялық даму көрсеткіштері 2 топ зеттелушілерден артта қалған. Бұл қыздардың репрадуктивті көрсеткіштерінің төмендегенін дәлелі болады.

Кілт сөздер: жасөспірім қыздар, жыныстық және физиологиялық даму, цитокиндер.

Репродуктивті дені сау әйелдің қалыптасуында балалық және жасөспірімдік кезеңнің маңызы бар екеніне ешқандай күмән тұдырмайды. Сыртқы отратаның жаман әсері зиянды әдеттер жасөспірімдік кезде әсер етіп әйелдің жетілген кезінде жыныстық жүйесіне бұзушы әсер көрсетеді.

Мақта өсіру - Оңтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығының маңызды саласы және соңғы 10 жылда жаңа белестерге көтерілуде. Көптеген ғылыми зерттеулерген қарамастан хлоорганикалық пестицид- тердің енді өсіп келе жатқан ұрпаққа шынайы зиянды әсерінің көлемі анықталмады. Пестицидтердің жағымсыз әсері сол аймақта тұрып жатқан қыздарғада және сол жерде жұмыс жасайтын әйелдерден туылған қыздардың репродуктивті даму кезінде жағымсыз әсер береді.

Жыныстық және физиологиялық даму көрсеткіштері сыртқы факторлармен жағымсыз әсерлердің көрінісінен, адам ағзасында болатын өзгерістердің, биологиялық индикаторы болып табылады.

Зерттеудің мақсаты. ҚР мақта егістіктері бар аймақтағы қыздармен мен жасөспірімдердің жыныстық және физиологиялық жетілуінің, сонымен қатар иммунды статусының ерекшеліктерін зерттеу.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Зерттеуге 10-17 жас аралығындағы 524 қыз бала қатысты. Қатысушы қыздардың барлығы ауылды аймақтарда тұрады. Негізгі топты мақта егістігі бар және хлорорганикалық пестицидтер кең қолданылатын ауылды аймақта тұратын 253 қыздар құрады. 271 қыз ҚР мақта егістігімен айланыспайтын аймақтарынан топталстырылған зерттеу тобы. Физикалық және жыныстық жетілуді бағалады.

1 Кесте - Қыздардың әр түрлі жастағы салмақтары, кг

Жасы

Негізгі топ

Бақылау тобы

P

10

34,1±0,2

35,6±0,3

<0.001

11

36,1±0,4

38,5±0,6

<0,001

12

40,2±0,3

43,8±0,3

<0,001

13

46,0±0,2

46,9±0,6

<0,05

14

51,1±0,5

50,3±0,7

<0,05

15

52,1±0,5

52,9±0,5

<0,05

16

53,1±0,5

55,0±0,6

<0,05

17

56,6±0,4

58,0±0,5

<0,05

Зерттелуші 87 қыз(47-негізгі топтан,40-зерттеу тобынан) бұл зерттеуде қан сарысуындағы цитокин- дертексеріліп:интерлейкин-1а,интерлейкин-1в, рецепторлы антогонист ИЛ-1 және инсулинтәріздіөсуі фактор-1 перифиялық жүйелі - тест Вектор-Бест әдісін қолдана отырып қаттыфазалы иммунофермент анықталады.

Қортынды және нәтижелерін талдау.Біздің зерттеулер хлорорганикалық пестицидтер қыздар мен жасөспірімдердің денсаулығымен жыныстық жетілуіне зиянды әсер көрсететінін анықтады. Сондай- ақ өз қатарластарымен салыстырғанда дене салмағын өсуінің төмендеуі 10 жаспен 13 дас аралағында (р<0.01) және 15 пен 18 жас аралығында (p <0.05).Негізгі топта зерттелуші қыздардың дене салмағының төмендеуіне, жасына байланыссыз хлорорганикалық пестицидтер тікелей әсер етеді. Қыздардың бойының тез өсуі екі топтада анықталды 11 мен 12 жас аралығында, бірақ бақылау тобындағы қыздарда ол 9,9 см жылына болды. Ал негізгі топтағы қыздар жылына 6,9 см жылына (<0,01)

2 Кесте - Әр түрлі жастағы қыздардың бойының өсуі, см

Жасы

Негізгі топ

Зерттелуші топ

Р

10

139,8±0,7

143,6±0,6

<0,001

11

142,8±0,7

148,3±0,8

<0,001

12

149,7±0,5

158,2±0,5

<0,001

13

157,7±0,5

160,5±0,6

<0,001

14

158,4±0,4

161,5±0,5

<0,001

15

160,6±0,7

162,9±0,5

<0,01

16

161,5±0,5

163,3±0,5

<0,05

17

162,0±0,4

163,7±0,6

<0,05

Кеуде торының өлшемін тексеру, негізгі топтың қыздарының өз қатарластарынан айтарлықтай артта қалатынын әсіресе 14 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерде бұл көрсеткіштер төмен (<0,01) Хлорорганикалық ауданда тұратын қыздар тек антропометриялық көрсеткіштері ғана емес жыныстық жетілу жағынанда артта қалуда. Мысалы бақылаушы топтарғы қыздардың алғашқы етеккірі 11,9±0,3 жаста басталса, негізгі зерттелуші топтың қыздарында ол орташа 13,8±0,5 жасты құрады.

Етеккір функциясын бақылау нәтижелері негізгі топтағы қыздардың 80 (31,6%) дисменорея бар деп дәлелдеді. Ал 51 (20%) қызда олигоопсоменорея, 42 (16,6%) қызда біріншілік аменорея.

3 Кесте - Кеуде торының өлшемінің көрсеткіші, см

Жасы

Негізгі топ

Зерттелуші топ

Р

10

70,8±0,5

71,5±0,6

<0,05

11

72,6±0,6

74,8±1,0

<0,05

12

75,5±0,5

77,6±0,4

<0,001

13

78,3±0,4

79,5±0,5

<0,05

14

81,5±0,6

83,2±0,4

<0,05

15

83,5±0,5

84,9±0,4

<0,05

16

83,8±0,5

86,4±0,6

<0,001

17

85,1±0,4

87,2±0,6

<0,01

Пестицидтер әсер ететін аймақтағы қыздардыі қан сарысуындағы цитокиндердің соның ішіндегі қабыну алды цитокиндері ИЛ-1а және ИЛ-1в жоғарылаған. ИЛ-ІРА мен басқа топтарының арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ(<0,05). Пестицидті аймақта өмір сүрген қыздардың қыздардың ИФР- 1 деңгейі (443,51±41,23пг\мл), бақылау тобындағы өз қатарластарынан төмен (778,05±30,02пг\мл) (<0,001).

4 Кесте - Қыздардың қанындағы цитокин деңгейі, пг\мл

Цитокин

Негізгі топ n=47

Зерттелуші топ n=40

Р

ИЛ-1а

1,91±0,07

1,53±0,09

р<0,001

ИЛ-1в

9,96±0,35

8,29±0,59

р<0,05

ИЛ-fRA

621,7±38,28

557,4±45,9

р<0,05

ИФР-1

443,51±41,23

778,05±30,02

р<0,001

Сонымен пестицидті хлорорганикалық заттың әсері бар аймақтағы қыздарға интерсексуальді морфотиптің қалыптасуы тән, яғни физикалық және жыныстық жетілужің артта қалуы. Соған сәйкес жыныстық жетілудің жалпы баллы негізгі топта 17 жаста 8,92±0,4, ал бақылау тобында 10,33±0,3 ге тең.

Біздің зерттеуіміз көрсеткендей ИЛ-1а және ИЛ-1в жоғарылағанда және ИФР-1 дің төмендеуі хлорорганикалық пестицидтердің әсерінен болады, ол өз кезегінде қыздармен жасөспірімдердің физикалық және жыныстық жетілуді кешеуілдетеді.

 

ӘДИБЕТТЕР

  1. Бапаева Г.Б, Кадырова Р.У.Состояние иммунологического статуса при воспалительных заболеваниях женских половых органов у работниц хлопкоперерабатывающих предприятий//Проблемы женского здоровья и пути их решения:Материалы 2-й Всерос.конф.- М,.2008.-С.7-8.
  2. Кетлинский С.А,Симбирцев А.С.Цитокины.-СПб:Фолиант,2008.-552с.
  3. Buck Louis G.M. ,Grey L.E.,Marcus M et al.Environmental factors and puberty timing: expert panel research needs // Pediatrics.-2008.-Vol.121(Suppl.3).-P.S192-207.
  4. Ferris J.S. Flom J.D. Tehranifar P. et al.Prenatal and childhood environmental tobacco smoke exposure and age at menarch //Pediatr.Perinat.Epidemiol.-2010.-Vol.24, №6.-P.515-523.
  5. Sabry D., Nouh O., Marzouk S.,Hassouna A.Pilot study on molecular quantitation and sequencing of endometrial cytokines gene expression and their effect on the outcome of in vitro fertilization (IVF)cycle//J.Advanc.Res.-2014.-Vol.5,№5.-P.595-600

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.