Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Құмай өсімдігінен алынған қант диабетінде қолданылатын биологиялық белсенді заттар

Түйін

Зерттеу жүмысында Жамбыл облысының аридті аймақтарында өсірілген қүмай дақылының биологиялық ерекшеліктері мен өсірудің технологиясына байланысты Қүмай өсімдігі шикізатынан биологиялық белсенді заттарды бөліп алу және олардың негізінде шәрбат жасаудың жалпы медицинада маңызы зор.

Кілт сөздер: қүмай, галофитті өсімдіктер, аридті аймақ,қант диабеті, сорбит

Қазақстанның оңтүстік аймақтарың басым көпшілігі шөл және шөлейтті болып келуіне байланысты, жақын болашақта осы өңірлерде ауыз су тапшылығы байқалып, жерлерінің әрі қарай қүрғақшылыққа үшырауы және топырақтарының эррозия әсеріне үрынуы мүмкін. Бүл жағдайлар осы аймақтың жерлерін ауыл шаруашылығы қажеттілігіне игеріп егіс алқаптарын суғару мақсатына қажетті қосымша иррегациялық жүйелер салынуына, ал бүл ол жерлердің екіншілік түздануына және соның әсерінен егін шығымдылығының төмендеуі мен осы суармалы алқаптардың пайдалану айналымынан шығып қалуына әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан осындай жерлердің қүнарлығын арттырып түрақты түрде жоғары өнім алу үшін, өсімдік шаруашылығын диверсификациялау мақсатында түзды жерлерге төзімді өсімдіктерді пайдаланудың маңызы зор болып табылады.

Қүмай - (Sorhum) - біржылдық шөптектес астық түқымдас өсімдік. Оның 50 мәдени және бірнеше жабайы түрлері бар.Отаны Африка. Екінші шыққан жеріне Үндістан мен Қытайды жатқызады. Оның ішінде кең таралғандары: кәдімгі қүмай (S.vulgare), джугара (S. sernuum), дурра (S.durra), гаолян (S.japonium), кафрское (S. caffrorum), дақылдық (S.dochna), қантты (S.sacchartum), сыпырғы (S.technicum) және суданшөп (S.sudannense).

Шаруашылықта қолданылуына қарай қүмай 3 топқа біріктіреді: астық немесе пішендік, қантты, сыпырғы.

Мақсаты: адам ағзасындағы қант деңгейін қалыптастыратын жоғары өнімді, топырақ түздылығы мен су тапшылығына төзімді болып келетін галофитті өсімдік, қантты Қүмайдың, жаңа сорттары мен түрлерін инновациялық технологияларды пайдалана отырып Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде өсіруді жолға қою,одан алынған биологиялық белсенді заттарды қантты диабетпен ауыратын адамдарға қолданудың маңыздылығын қарастыру болып табылады.

Зерттеу әдістері: Қүмайдың көп мөлшерде қант жинау қабілеті бүл өсімдіктің өте керемет биологиялық қасиетінің бірі. Осы қасиеті арқылы жапырақ паясында биологиялық белсенді заттар мөлшері жоғары массаға жеткенде, Қүмай шикізатын жинап, СО2 сығындысын алдық. Тәжірибеде анықталғандай қүмай қүрамындағы қант мөлшері 13-20% аралығында өзгеріп түрады. Өзбек ғалымдары қант мөлшерінің 26%-ға жеткендігін анықтаған. Қүмайдың қүрамындағы қант мөлшерінің оның дән қасиетін және өсетін зонаның топырақ климатына байланысты. Осы белгілердің жария болу дәрежесі өсімдіктің өсу фазасын, өну мерзімін және үрықты таңдауға мүмкіндік береді. Бүл жағдайда үрықты тәттілігіне қарап іріктеуге болады. Ғалымдар қүмайдың ерте пісетін түрлері кеш пісетін түрлеріне қарағанда қантты болады деп үйғарды. Бүл температура өзгерісіне байланысты болуы мүмкін. [5].Қантты қүмай сабағының химиялық қүрамында: су-65,80; сахароза-11,25; басқа қан қосылыстары-2,75; жасүнық-7,32; крахмал-5,15; нәруыз-2,60; камеди-3,31; пектинды қосылыстар- 0,60; май-0,02 болады. Дән қүрамында: көмірсу-68-82%, нәруыз-8-15%,май-2-5%,жасүнық-1-3% болады.

Кесте - Қүмай қүрамындағы қант мөлшері

Қүмай түрлерінің

атаулары

Өсу фазасы

Көктеуі

Гүлденуі

Сүттеніп пісу

Шикі пісу

Толық пісу

Оранжевое-160

15,65

16,71

20,5

21,0

21,5

А - 385

12,5

12,0

14,6

15,95

13,3

Катты баш

15,0

18,6

18,1

19,4

18,55

Одесская - 25

16,11

15,2

15,7

15,9

16,9

Өзбекстан

Шырын жүгерісі

14,14

16,4

17,7

16,7

17,3

15,8

17,7

14,7

Өзбекстан гиганты

14,4

17,3

15,1

15,9

13,7

ВИР - 37

15,1

17,9

16,3

16,2

16,9

Жүгері - 7

12,3

14,91

16,3

16,2

18,2

Кубань -10

14,3

14,7

17,0

17,3

17,0

Ташкент -100

10,8

16,1

17,7

16,5

17,2

Отбор - 2

12,6

15,4

16,4

17,7

16,8

А - 470С

10,12

11,5

16,0

16,9

17,7

Черноморка

12,0

15,7

16,4

17,3

17,9

Қант диабеті-бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл аурумен жас та, кемел жастағылар да, кәрі де ауырады.Қант диабеті - көмірсутек, май, ақуыздың зат алмасуының созылмалы бүзылуы, яғни қанға көп мөлшерде қант түйіршегінің бөлінуі болып табылады. Диабет инсулиннің асқазан асты безінен жеткілікті мөлшерде бөлінбеуі салдарынан басталады. Инсулинсіз ағза қант түйіршегін өңдей алмайды, соның салдарынан қанның қүрамында қант мөлшері артады. Қант диабетін алдын алу үшін майлы тағамға шектеу қойып, тез сіңірілетін көмірсуларды, С,В витаминдерін тағайындау керек. Сол себепті зат алмасуды реттейтін өсімдіктер қатарына қантты қүмай сорты жатады.Қантты қүмай қантты деп аталғанымен, қүрамындағы қант (сорбит) өз қүрылымы бойынша кәдімгі қызылша қантынан асып түседі. Себебі қүмай қүрамында сахарозадан бөлек,фруктоза мен глюкоза,Са, P, Mg, K, Na, Cu, Zn, Co, Mn, Fe, S, 3% протеин, барлық алмастырылмайтын амин қышқылдары, В1, В2, РР, Е және С витаминдары бар. Қантты қүмайды қантты диабетімен ауыратын адамдарға сироп түрінде қолдануға болады.

Қорытынды: Адам ағзасындағы қант деңгейін қалыптастыратын қантты Қүмай өсімдігі жоғары өнімді, топырақ түздылығы мен су тапшылығына төзімді болып келетін галофитті өсімдіктердің қатарына жататындықтан бүл өсімдікті көптеп егу еліміздің экономикасына қосар үлесі өте зор. Ал соның ішінде қүмайдың қантты сортының маңыздылығы қүрамындағы сорбиттің қант диабетімен ауыратын адамдарға тигізер пайдасында. Біріншіден сорбит, ағзада қор болып жиналмай,тез сіңіп, зат алмасуды тездетеді. Екіншіден қантты алмастыратын зат болып табылғандықтан, қант диабетімен ауыратын науқастарға шипа болып табылады.

Әдебиеттер

  1. Әубәкіров Т.Ә., Жүмағүлов Ж.Ж. «Өсімдік шаруашылығы және селекция» Алматы, 1988
  2. Жанабаев Қ.Ш. және т.б. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» Алматы, 1994
  3. Әрінов Қ.Қ «Өсімдік шаруашылығы» Ақмола, 1996
  4. Әрінов Қ.Қ және т.б. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру, өңдеу, сақтау және стандарттау» Астана, 2001
  5. Б. Б Бектүрғанов, Қ. Ж Сейтбаев, «Жамбыл облысының аридті аймақтарында ақ жүгеріні интродукциялау және өсіру технологиясы» Тараз, 2011 ж.
  6. ШармановТ.Ш. Казахстан в контексте глобальных проблем питания -Алматы ТОО "Баспа", 2000 — 224 с
  7. Муминов Х. Өзбекстанның сор топырақты аймақтарында қүмайды өсіру технологиясы, Ташкент ФАН., 1986

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.