Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Мектеп жасындағы балалар мен жасөспірімдер арасында туберкулез аурушаңдығының деңгейін салыстыру

Кіріспе. Туберкулез Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының ең өзекті мәселелерінің бірі болып қала беруде. Оның ең маңызды себебі, түрғындар арасындағы туберкулезбен аурушаңдық, одан туындайтын мүгедектік пен өлім оқиғалары аса жоғары деңгейде қала беруде. Мысалы, Америка қүрама штаттарындағы түрғын халықтарының туберкулезбен аурушаңдығы 2014 жылы 100000 адамға балап есептегенде балалар мен жасөспірімдер арасында 3,5 оқиғаны түзесе, Қазақстан Республикасында 56,5 оқиғаны қүрап отыр. Егер АҚШ-та осы аурудан өлім оқиғалары мүлдем тіркелмесе, біздің Республикамызда 15,2 оқиғаға жетті. Туберкулезбен сырқаттанған түрғындардың 90%-нан астамы өкпе туберкулезімен ауырады .

Зерттеу мақсаты. Балалар мен жасөспірімдер арасында туберкулездің алдын алу және ерте кезеңнен анықтау шараларын үйымдастыру.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу 2015-2016 ж көлемінде жүргізілді. Зерттеу нысанына ОҚО балалар мен жасөспірімдер арасында туберкулезге шалдығу көрсеткіші алынды. [1].

Нәтижелер мен талқылаулар.

  1. Туберкулез ауруларынан туындайтын аурушаңдық, мүгедектік және өлім оқиғаларын азайту үшін олардың ауруының бастапқы даму кезеңінде анықтаудың скринингтік әдісі жолға қойылуы тиіс.
  2. Аурулар туберкулез патологиясының даму кезеңіне сай диспансерлік бақылауға алынып, сапалы емдік-реабилитациялық шаралармен қамтамасыз ету қажет.
  3. Туберкулезге шалдыққандардың арасында салауатты өмір сүру салтын және санитарлық білімін жоғарлатуға бағытталған шаралардың белсенділігін арттыру қажет.[2].

1 Кесте - 2015-2016 жылдардағы балалар мен жасөспірімдердің аурушаңдығы, мүгедектігі және өлім-жітімі туралы мәлімет

Жас топтары

Аурушаңдық

Мүгедектік

Өлім-жітім

ОҚО

Шымкент

Аудандар

ОҚО

Шымкент

Аудандар

ОҚО

Шымкент

Аудандар

1-

жасқа дейін

9,68

8,92

10,04

-

-

-

6,88

6,43

6,97

1

5,42

5,11

5,89

-

-

-

2,48

2,34

2,59

2

4,87

4,52

5,02

-

-

-

1,80

1,72

1,94

3

3,61

3,49

3,74

-

-

-

0,48

0,43

0,55

4

1,83

1,72

1,94

-

 

-

0,24

0,21

0,26

5-9

14,83

13,62

15,16

-

-

-

0,36

0,32

0,39

10-14

21,29

20,04

22,62

1,42

1,38

1,47

4,08

4,00

4,11

15-19

49,18

49,16

49,22

2,38

2,19

2,62

5,62

5,42

5,76

2 Кесте - 2002-2003 жылдан 2014-2015 жылдар арасында туберкулезден туындайтын өлім көрсеткішінің төмендеуінен түрғындардың өмір сүру үзақтығының артуы

Жас ы жыл- мен есеп- теген -де

Болашақ өмір сүру үзақтығының орташа деңгейі

Белгілі жасқа дейін өмір сүруші

түрғындардың саны

2003

2004

Туберку-лезден туындай-тын өлімнің төмендеу деңгейі

Айырмашылығы

2015

2016

Туберкулезден туындайтын өлімнің төмен-

деу деңгейі

Айырмашыл ы-ғы

Абс. саны

%

Абс. саны

%

0

41,38

44,93

3,55

8,579

120000

120000

0

-

1

49,82

53,90

4,08

8,189

8905

89527

477

0,535

3

57,59

63,0

5,41

9,393

68415

69698

1283

1,875

5

59,23

63,20

3,97

6,702

64802

66283

1481

2,285

10

55,72

59,78

4,06

7,286

62972

64477

1505

2,389

15

51,33

55,11

3,72

7,238

62251

63048

1791

2,877

20

47,27

50,79

3,52

7,446

61119

63295

2176

3,560

Қорытыіды. Аурушаңдықтың жоғары деңгейі 45-49 жас тобында (166,43/0000), ал төменгі деңгейі 1-14 (166,43/0000) деңгейін көрсетеді. Жүмысқа қабілетті туберкулёзге шалдық-

қан мүгедектер 2,87-16,42/0000, жас өспірімдерде 1,96/0000 дейін, балаларда 0,95% қүрайды. Емдік профилактикалық іс шараларды деңгейі егде жасқа (50-59 жас) ауысты және 11,43%/0000 қүрады. Ерлердің өлім деңгейі 22% әйелдер көрсеткішінен басым түсті. 5 жастағы балалар үшін орташа өмір сүру үзақтығы ерте анықтау және туберкулёздің алдын лау үйымдастыруды жақсарту үшін алгоритмді пайдалану 5,41 жасқа (9,393%), 100000 туылған адамдардың 6021 адам (14,3%), 60 жасқа дейін өмір сүргендер көрсетілді. Жалпы жастағы адамдардың әрбір 100 туылған үшін 355 адам жүмысқа қабілетті жаста (20-59жас) 176 адамға шаққанда өсті. Осылайша туберкулёзбен табысты күресу облыстағы еңбек ресурстарын сақтады. Алайда, бізді туберкулёздің дәріге түрақгы формасымен сырқаттанушылық динамикасы алаңдатады. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздейік!!!

Әдебиеттер

  1. World Health Organization. Report: Basis for the development of an evidencebased casemanagement strategy for MDR ТВ within the WHO'sDOTS strategy. Geneva:World Health Organization, 1999c.WHO/TB/99.26Q.
  2. Абсадыкова Ф.Т. Распространение и особенности течения туберкулеза у детей / Ф.Т. Абсадыкова, Е.Б. Морозько, М.К. Айбекова // Проблемы туберкулеза. 2003.-№ 1.-С. 11-13.
  3. World Health Organization. Global Tuberculosis Control:WHO Report 1999.Geneva:WorldHealthOrganization, 1999b.WHO/CDS/CPC/TB/99.259.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.