Оқу бөлмелерінің микроклиматын зерттеу нәтижелері

Кіріспе. Адам өмірінің 2\3 бөлігін жабық бөлмеде өткізетіндігі туралы ғылыми зерттеулерден белгілі. Бөлме микроклиматы жағдайымен студенттердің денсаулық жағдайы тікелей байланысты болғандықтан бөлмедегі ауа температурасы мен ылғалдылығының гигиеналық маңызы ерекше. Бөлмедегі микроклиматтық көрсеткіштердің өзгерісінен студенттер- дің патологиялық ауытқулар байқалып, жүмысқа қабілеттілігі төмендейді.

ЖОО ғимаратындағы студенттердің денсаулығын сипаттайтын көрсеткіштер арасында оқу бөлмелерінің санитарлық-гигиеналық талаптарға сай болуы аса маңызды. Біздің осы мәселені қарастыру мақсатымыз студеттердің білім алу үдерісне оқу бөлмелерінің санитарлық талаптарға сай келмеуі,олардың жүмыс жасау қабілетін төмендеткенімен қоймай, денсаулығында патологиялық өзгерістерге алып келеді. Студенттердің денсаулығын жақсартуда және түрлі аурулардың алдын алуда дәріс және оқу бөлмелерінің микроклиматы, бөлме ауасының ылғалдылығы, ауа температурасы, ауа қозғалыс жылдамдылығы, ауа қысымы, желдетуі айтарлықтай әсер етеді[1,3].

Зерттеудің мақсаты. ОҚМФА оқу бөлмесі микроклиматының оқу үрдісі барысында өзгеруін зерттеу. Материалдар және әдістер: оқу бөлмелері мен мен дәріс залдарының микроклиматтың ылғалдылығын, температурасын анықтау .

Нәтижелермен талқылаулар. Қойылған мақсатты орындау үшін арнайы аспап қолданыдық. Термогигрометр. Дәріс және оқу бөлмелерінде ауа температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығын бақылап отыру гигеналық түрғыдан маңызды . Біз термогигрометр аспабын қолданып,ғимараттың 1 және 2- ші қабатында орналасқан «Әлеуметтік - гуманитарлық

пәндер» кафедрасының оқу және дәріс бөлмелерін, «Гигена -2» кафедрасының оқу бөлмелеріне зерттеу жүргіздік . Жүргізілген зерттеулер нәтижесі №1 кестеде көрсетілген.

Қорытынды. Зеттеу нәтижесінде сабақ басталғанға дейін ауа температурасының 0,2+0,4 0C артуы №101, №104, №105, №209 оқу бөлмерінде байқалса, үзіліс кезінде және сабақтан кейін ауа температурасының 0,5+20C артуын, ал №210 дәріс залында 2,10C төмендегенін, ал салыстыр- малы ылғалдылық 2,6 %-көрсеткіштерінің №101, №104, №105, №209 оқу №210 оку бөлмелерін- де жоғары екендігі байқалады. «Гигиена-2» кафедрасында оқу бөлмелері микроклиматы жоғары температураны көрсетті.

 

Әдебиеттер

  1. Оңтүстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы №4 (73)-2015ж. Тезисы, ТОМ V
  2. Бектүрғанов Р.С., Сералиева М.Ш., Жалпы гигиена пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған нүсқаулық. Шымкент 2010ж. 47-54
  3. ҚР. «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары: 30 желтоқсан 2011 жылғы. №1684/Қ¥азақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы.
Жыл: 2016
Қала: Шымкент
Категория: Медицина