Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Кардиомагнилдің жүректің ишемиялық сырқатындағы фармакоэкономикалық көрсеткішінің жағдайы

Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА) осы заманғы медициналық ғылымның және қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі күрделі мәселесінің бірі болып табылады. [1]. Фармакоэпидемио- логиялық зерттеулер- емдеу тәсілдерін негіздеп, қолданатын дәрілердің жағымсыз әсерлерін зерттеп және олардың экономикалық түрғыдан қарағанда оңтайлы емдеу тәсілдерін өмірге алып келеді [2].

Бірақ, жүректің қыспасын емдеудегі фармакоэпидемиологиялық және фармакоэкономика- лық зерттеулер Қазақстан Республикасында, оның ішінде Оңтүстік Қазақстанда әлі орын алған жоқ.

Жүмысгың мақсаты: Жүректің ишемиялық науқастардаға кадиомагнилдің әсерінен қанның куыттану индексіне байланысты фармакоэкономикалық көрсеткіштерін зертеу.

Зерттелген топтар және зерттеу әдістері. Жүмыстың міндеттеріне сәйкес 20 дені сау адам және жүректің ишемиялық аурының ІІ дәрежесімен ауыратын 40 науқас зерттеуге алынды.Олар фармакотерапиялық кешендермен емдеуге байланысты екі топқа бөлінді. 1-топтағы сырқаттар: фозикард (10мг), тромбокард (100мг), метопролол (50мг), ультрокс (10мг); 2-топ: фозикард (10мг), кардиомагнил (100мг), метопролол (50мг), ультрокс(10мг);. Емдеу - бақылау мерзімі 6 ай.

Фармакотерапиялық кешендердің фармакоэкономикалық жағдайын зерттеу үшін дәрілік заттардың бағаларын «Еврофарма» фирмасының күны арқылы зерттедік. Есептеу стандарттық әдіс бойынша зерттеліп, науқастың толық бағасы арқылы «шығын-пайда» тиімділігін есептеу үшін қандағы орта уытты молекулалардың деңгейін анықтадық [2]. Бүл зерттеулер емге дейін және 6 айдан кейін қолданылды.

Зерттеу нәтижелері. ЖИА ІІ дәрежелі науқастардың қанының эритроциттеріндегі (ЭОУМ) және сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің фармакотерапиялық кешендердің әсеріне байланысты өзгеруі 1 -кестеде көрсетілген.

ЖИА-ның артериалық гипертензиямен жүптасқан ІІ дәрежелі науқастардың қанының эритроциттеріндегі (ЭОУМ) және сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны және денгейлерінің мөлшері дені сау адамдардың көрсеткіштеріне қарағанда біршарым еседен көп артық (188,9%) өседі, ал орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны 76%-ға ,осы жағдайға байланысты АТЖ/ЛАТ үрдісінің қуаттануының себебінен бүл сыррқаттарда, «эндоуыттану» үрдісі орын алды, оған дәлел уыттану индексінің дені сау адамдармен салыстырғанда 1,82 есе өсуі нақтылайды.

Кесте 1 - ЖИА артериалық гипертензиямен жүптасқан ІІ дәрежелі науқастардың

қанының эритроциттеріндегі(ЭОУМ), сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) және уыттанудың индекс (УИ) деңгейінің фармакотерапиялық кешендердің әсеріне байланысты өзгеруі

Топтар

ЭОУМ (ш.б./мл)

ОУМ(ш.б./мл)

УИ (ш.б)

Дені сау адамдар

0,09±0,01

0,250±0,005

1,0±0,06

Емге дейін

0,17±0,008*

0,44±0,02*

1,82±0,01*

ФТК-1

n = 20

0,14±0,005*#

0,38±0,01*#

1,55±0,09*#

ФТК-2 n = 20

0,10±0,006*#

0,28±0,01*#

1,11±0,08*#

Ескерту

1- * р<0,05 - дені сау адамдармен салыстырғандағы дәлдік көрсеткіші;

2-# р<0,05 - емге дейінгі топпен салыстырғандағы дәлдік көрсеткіші.

ФТК-1 әсерінен қанының эритроциттеріндегі (ЭОУМ) және сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны көрсеткіші 0,17±0,008 шб-ден 0,14 ±0,005 шб-ге дейін төмендеді, азаю денгеиі 17,7% -ға тең болды, бірақ бақылау тобына қарағанда 11%-ға жоғары деңгейде орын алды. ФТК-1 кешеннің әсерінен қан сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануы 0,44±0,22 шб-ден 0,38±0,01 шб-ге дейін азайды, яғни 17,7%-ға төмендеді, осы жағдайға байланысты «эндоуыттану» үрдісі уыттанудың индексінің интегральды көрсеткіші 1,82±0,01*шб-ден 1,55±0,09* шб-ге дейін дейін азайды, яғни төмендеу денгейі 14,8%- ға тең болды, яғни антиоксидты жүйенің қуаты жоғарылай бастап, проксидант жүйенің нышандары төмендей бастайды осы жағдайға байланысты «эндоуыттанудың» көтсеткіштері шамалы төмендейді (кесте-2).

ФТК-2 әсерінен қанының эритроциттеріндегі (ЭОУМ) және сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны көрсеткіші 0,17±0,008 шб-ден 0,10 ±0,006 шб-ге дейін төмендеді, азаю денгеиі 41,2% -ға тең болды, бірақ бақылау тобына қарағанда 11%-ға жоғары деңгейде орын алды, кешеннің әсерінен қан сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны 0,44±0,02 шб-ден 0,28±0,01 шб-ге дейін азайды, яғни 36,4%-ға төмендеді, осы жағдайға байланысты «эндоуыттану» үрдісі уыттанудың индексінің интегральды көрсеткіші 1,82±0,01*шб-ден 1,11±0,08* шб-ге дейін дейін азайды, яғни төмендеу денгейі 39,1%-ға тең болды, яғни антиоксидты жүйенің қуаты жоғарылай бастап, проксидант жүйенің нышандары төммендей бастайды осы жағдайға байланысты « эндоуыттанудың» көтсеткіштері жоғары деңгейде төмендейді, бірақ қан сарысуындағы орта уытты молекулардың қорлануы мен әндоуыттанудың» уытты көрсеткіші бақылау тобына қарағанда 12-11%-ға жоғары деңгейде орын алды. ЖИА артериалық гипертензиямен жүптасқан ІІ дәрежелі науқастардың «Шығын - пайда» көрсеткішінің «эндоуыттанудың» уыттану индексінің (УИ) интегральды коэффициентінің нышандарына байланысты фармакотерапиялық кешендердің әсерінен өзгеруі 2-кестеде көрсетілген.

ФТК-1 фармакотерапиялық кешенінің әсерінен науқастардың қанының «эндоуыттану- дың» уыттану индексінің (УИ) интегральды коэффициентінің 1,82±0,01 шб 1,55±0,09 шб төмендейді, яғни емге дейінгі деңгейіне қарағанда меншікті тиімділік 17,4%-ға жоғарылайды; 24 апта ішіндегі жиынтық шығыны тенгемен есептегенде 75911,0 теңгеге тең болды, шығын-пайда» коэффициент! тенгемен есептегенде 4362,7 теңгені қүрайды.

ФТК-2 кешенінің науқастардың қанының «эндоуыттанудың» уыттану индексінің (УИ) интегральды коэффициентінің 1,82±0,01 шб 1,11±0,08 шб төмендейді, яғни емге дейінгі деңгейіне қарағанда меншікті тиімділік 63,9%-ға жоғарылайды; 24 апта ішіндегі жиынтық шығыны тенгемен есептегенде 63368,9 тенгеге тең болды, шығын-пайда» коэффициенті тенгемен есептегенде 991,6 тенгені қүрайды.

Кесте 2 - ЖИА артериалық гипертензиямен жүптасқан ІІ дәрежелі науқастардың

«Шығын - пайда» көрсеткішінің «эндоуыттану» үрдісінің интегральды коэффициентінің нышандарына байланысты фармакотерапиялық кешендердің әсерінен өзгеруі

Топтар

«тиімді» мәні (балл)

Меншікті тиімділігі %

24 апта ішіндегі жынтық шығыны (тенгемен)

«шығын-пайда» коэффициенті (тенгемен)

ФТК-1

n = 30

1.1,82±0,01*

2.1,55±0,09*#

17,4±0,32

75911,0

4362,7

ФТК-2 n = 30

1.1,82±0,01*

2.1,11±0,08*#

63,9±3,1*

63368,9

991,6

Ескерту.І-емге дейінгі кеөрсеткіші.2- емнен кейінгі көрсеткіші

Сонымен науқастардың қанының «эндоуыттанудың» уыттану индексінің (УИ) интегральды коэффициенті арқылы анықталған «Шығын - пайда» көрсеткішінің мөлшері екінші топта (фозикард-10мг, кардиомагнил-100мг, метопролол-50мг, ультрокс -10мг) ең төменгі мәнге ие болды, соған байланысты ең тиімді және арзан фармакотерапиялық кешен деген мәнге ие болды.

 

Әдебиеттер

  1. 1. Оганов, Р.Г., Масленникова, Г.Я. Сердечно-сосудистые заболевания в РФ во второй половине ХХ столетия, тенденция, возможные принципы, перспективы // Кардиология. - 2000. -№6. - С. 4-9. 2.Орманов Н.Ж., Сарсенбаев Н.Т.Садырханова Ү.Ж. Жүректің ишемиялық ауруының артериалық гипертензиямен жүпгасқан науқастардың фармакоэкономикалық нышанының антитотықтырғыш жүйе мен липидтердің еркін радикалды тотығуының интегралды коэффициенттінің жағдайына байланысты өзгеруі. Вестник ЮКГФА, 2012г. №4(61).С.216-222.
  2. 3. Орманов Н.Ж., Казбекова М.Ж..Изменение фармакоэкономических показа-телей под влиянием фармакотерапевтических комплексов у больных артериальной гипертонией 2-ой степени.// Вестник ЮКГФА.-2012.- -№4. - С. 221-225.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.