Кардиомагнилдің жүректің ишемиялық сырқатындағы фармакоэкономикалық көрсеткішінің жағдайы

Жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА) осы заманғы медициналық ғылымның және қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі күрделі мәселесінің бірі болып табылады. [1]. Фармакоэпидемио- логиялық зерттеулер- емдеу тәсілдерін негіздеп, қолданатын дәрілердің жағымсыз әсерлерін зерттеп және олардың экономикалық түрғыдан қарағанда оңтайлы емдеу тәсілдерін өмірге алып келеді [2].

Бірақ, жүректің қыспасын емдеудегі фармакоэпидемиологиялық және фармакоэкономика- лық зерттеулер Қазақстан Республикасында, оның ішінде Оңтүстік Қазақстанда әлі орын алған жоқ.

Жүмысгың мақсаты: Жүректің ишемиялық науқастардаға кадиомагнилдің әсерінен қанның куыттану индексіне байланысты фармакоэкономикалық көрсеткіштерін зертеу.

Зерттелген топтар және зерттеу әдістері. Жүмыстың міндеттеріне сәйкес 20 дені сау адам және жүректің ишемиялық аурының ІІ дәрежесімен ауыратын 40 науқас зерттеуге алынды.Олар фармакотерапиялық кешендермен емдеуге байланысты екі топқа бөлінді. 1-топтағы сырқаттар: фозикард (10мг), тромбокард (100мг), метопролол (50мг), ультрокс (10мг); 2-топ: фозикард (10мг), кардиомагнил (100мг), метопролол (50мг), ультрокс(10мг);. Емдеу - бақылау мерзімі 6 ай.

Фармакотерапиялық кешендердің фармакоэкономикалық жағдайын зерттеу үшін дәрілік заттардың бағаларын «Еврофарма» фирмасының күны арқылы зерттедік. Есептеу стандарттық әдіс бойынша зерттеліп, науқастың толық бағасы арқылы «шығын-пайда» тиімділігін есептеу үшін қандағы орта уытты молекулалардың деңгейін анықтадық [2]. Бүл зерттеулер емге дейін және 6 айдан кейін қолданылды.

Зерттеу нәтижелері. ЖИА ІІ дәрежелі науқастардың қанының эритроциттеріндегі (ЭОУМ) және сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің фармакотерапиялық кешендердің әсеріне байланысты өзгеруі 1 -кестеде көрсетілген.

ЖИА-ның артериалық гипертензиямен жүптасқан ІІ дәрежелі науқастардың қанының эритроциттеріндегі (ЭОУМ) және сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны және денгейлерінің мөлшері дені сау адамдардың көрсеткіштеріне қарағанда біршарым еседен көп артық (188,9%) өседі, ал орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны 76%-ға ,осы жағдайға байланысты АТЖ/ЛАТ үрдісінің қуаттануының себебінен бүл сыррқаттарда, «эндоуыттану» үрдісі орын алды, оған дәлел уыттану индексінің дені сау адамдармен салыстырғанда 1,82 есе өсуі нақтылайды.

Кесте 1 - ЖИА артериалық гипертензиямен жүптасқан ІІ дәрежелі науқастардың

қанының эритроциттеріндегі(ЭОУМ), сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) және уыттанудың индекс (УИ) деңгейінің фармакотерапиялық кешендердің әсеріне байланысты өзгеруі

Топтар

ЭОУМ (ш.б./мл)

ОУМ(ш.б./мл)

УИ (ш.б)

Дені сау адамдар

0,09±0,01

0,250±0,005

1,0±0,06

Емге дейін

0,17±0,008*

0,44±0,02*

1,82±0,01*

ФТК-1

n = 20

0,14±0,005*#

0,38±0,01*#

1,55±0,09*#

ФТК-2 n = 20

0,10±0,006*#

0,28±0,01*#

1,11±0,08*#

Ескерту

1- * р<0,05 - дені сау адамдармен салыстырғандағы дәлдік көрсеткіші;

2-# р<0,05 - емге дейінгі топпен салыстырғандағы дәлдік көрсеткіші.

ФТК-1 әсерінен қанының эритроциттеріндегі (ЭОУМ) және сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны көрсеткіші 0,17±0,008 шб-ден 0,14 ±0,005 шб-ге дейін төмендеді, азаю денгеиі 17,7% -ға тең болды, бірақ бақылау тобына қарағанда 11%-ға жоғары деңгейде орын алды. ФТК-1 кешеннің әсерінен қан сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануы 0,44±0,22 шб-ден 0,38±0,01 шб-ге дейін азайды, яғни 17,7%-ға төмендеді, осы жағдайға байланысты «эндоуыттану» үрдісі уыттанудың индексінің интегральды көрсеткіші 1,82±0,01*шб-ден 1,55±0,09* шб-ге дейін дейін азайды, яғни төмендеу денгейі 14,8%- ға тең болды, яғни антиоксидты жүйенің қуаты жоғарылай бастап, проксидант жүйенің нышандары төмендей бастайды осы жағдайға байланысты «эндоуыттанудың» көтсеткіштері шамалы төмендейді (кесте-2).

ФТК-2 әсерінен қанының эритроциттеріндегі (ЭОУМ) және сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны көрсеткіші 0,17±0,008 шб-ден 0,10 ±0,006 шб-ге дейін төмендеді, азаю денгеиі 41,2% -ға тең болды, бірақ бақылау тобына қарағанда 11%-ға жоғары деңгейде орын алды, кешеннің әсерінен қан сары суындағы орта уытты молекулардың (ОУМ) деңгейінің қоюлануыны 0,44±0,02 шб-ден 0,28±0,01 шб-ге дейін азайды, яғни 36,4%-ға төмендеді, осы жағдайға байланысты «эндоуыттану» үрдісі уыттанудың индексінің интегральды көрсеткіші 1,82±0,01*шб-ден 1,11±0,08* шб-ге дейін дейін азайды, яғни төмендеу денгейі 39,1%-ға тең болды, яғни антиоксидты жүйенің қуаты жоғарылай бастап, проксидант жүйенің нышандары төммендей бастайды осы жағдайға байланысты « эндоуыттанудың» көтсеткіштері жоғары деңгейде төмендейді, бірақ қан сарысуындағы орта уытты молекулардың қорлануы мен әндоуыттанудың» уытты көрсеткіші бақылау тобына қарағанда 12-11%-ға жоғары деңгейде орын алды. ЖИА артериалық гипертензиямен жүптасқан ІІ дәрежелі науқастардың «Шығын - пайда» көрсеткішінің «эндоуыттанудың» уыттану индексінің (УИ) интегральды коэффициентінің нышандарына байланысты фармакотерапиялық кешендердің әсерінен өзгеруі 2-кестеде көрсетілген.

ФТК-1 фармакотерапиялық кешенінің әсерінен науқастардың қанының «эндоуыттану- дың» уыттану индексінің (УИ) интегральды коэффициентінің 1,82±0,01 шб 1,55±0,09 шб төмендейді, яғни емге дейінгі деңгейіне қарағанда меншікті тиімділік 17,4%-ға жоғарылайды; 24 апта ішіндегі жиынтық шығыны тенгемен есептегенде 75911,0 теңгеге тең болды, шығын-пайда» коэффициент! тенгемен есептегенде 4362,7 теңгені қүрайды.

ФТК-2 кешенінің науқастардың қанының «эндоуыттанудың» уыттану индексінің (УИ) интегральды коэффициентінің 1,82±0,01 шб 1,11±0,08 шб төмендейді, яғни емге дейінгі деңгейіне қарағанда меншікті тиімділік 63,9%-ға жоғарылайды; 24 апта ішіндегі жиынтық шығыны тенгемен есептегенде 63368,9 тенгеге тең болды, шығын-пайда» коэффициенті тенгемен есептегенде 991,6 тенгені қүрайды.

Кесте 2 - ЖИА артериалық гипертензиямен жүптасқан ІІ дәрежелі науқастардың

«Шығын - пайда» көрсеткішінің «эндоуыттану» үрдісінің интегральды коэффициентінің нышандарына байланысты фармакотерапиялық кешендердің әсерінен өзгеруі

Топтар

«тиімді» мәні (балл)

Меншікті тиімділігі %

24 апта ішіндегі жынтық шығыны (тенгемен)

«шығын-пайда» коэффициенті (тенгемен)

ФТК-1

n = 30

1.1,82±0,01*

2.1,55±0,09*#

17,4±0,32

75911,0

4362,7

ФТК-2 n = 30

1.1,82±0,01*

2.1,11±0,08*#

63,9±3,1*

63368,9

991,6

Ескерту.І-емге дейінгі кеөрсеткіші.2- емнен кейінгі көрсеткіші

Сонымен науқастардың қанының «эндоуыттанудың» уыттану индексінің (УИ) интегральды коэффициенті арқылы анықталған «Шығын - пайда» көрсеткішінің мөлшері екінші топта (фозикард-10мг, кардиомагнил-100мг, метопролол-50мг, ультрокс -10мг) ең төменгі мәнге ие болды, соған байланысты ең тиімді және арзан фармакотерапиялық кешен деген мәнге ие болды.

 

Әдебиеттер

  1. 1. Оганов, Р.Г., Масленникова, Г.Я. Сердечно-сосудистые заболевания в РФ во второй половине ХХ столетия, тенденция, возможные принципы, перспективы // Кардиология. - 2000. -№6. - С. 4-9. 2.Орманов Н.Ж., Сарсенбаев Н.Т.Садырханова Ү.Ж. Жүректің ишемиялық ауруының артериалық гипертензиямен жүпгасқан науқастардың фармакоэкономикалық нышанының антитотықтырғыш жүйе мен липидтердің еркін радикалды тотығуының интегралды коэффициенттінің жағдайына байланысты өзгеруі. Вестник ЮКГФА, 2012г. №4(61).С.216-222.
  2. 3. Орманов Н.Ж., Казбекова М.Ж..Изменение фармакоэкономических показа-телей под влиянием фармакотерапевтических комплексов у больных артериальной гипертонией 2-ой степени.// Вестник ЮКГФА.-2012.- -№4. - С. 221-225.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина
Другие статьи

В условиях интенсификации современного производства вопросы совершенствования профилактических основ здравоохранения, в частности, в плане сохранения трудовых ресурсов, приобретают особое значение
2010

Материалы и методы. В настоящей работе использованы материалы оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости и данные из историй болезни.
2011

Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) на территории Казахстана занимает ведущее место среди природно-очаговых клещевых инфекций
2011

Высокая заболеваемость и безудержный рост сердечно-сосудистых заболеваний сокращают среднюю продолжительность жизни населения.
2011

Пациентов, которым проводят не кардиохирургические оперативные вмешательства, относят к группе высокого риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности
2011

Отогенные абсцессы мозга встречаются чаще абсцессов мозга любой другой этиологии. Они наиболее часто локализуются в височной доле, вблизи от крыши барабанной полости и крыши сосцевидной пещеры
2011

Цель работы: Изучение эффективности немедикаментозных легкодоступных методов (Су Джок, фитотерапии) лечения у больных артериальной гипертензией.
2011

Важнейшей проблемой, входящей в клиническую деятельность врачей всех специальностей и представляющей непосредственную угрозу для жизни пациентов, является тромбоэмболия легочной артерии
2011

Инородные тела сердца наблюдаются относительно редко, как правило, в результате слепых огнестрельных и колотых ранений грудной клетки
2011

Тромбоз мезентеральных сосудов (ТМС) исключительно редкое сосудистое осложнение, наблюдающееся, главным образом, у людей пожилого возраста
2011

Известно, что илеоцекальный отдел служит узловым пунктом желудочно-кишечного тракта, при выключении которого возникают расстройства в виде поносов и нарушения обмена веществ
2011

Цель: сравнение эффективности первичной ангиопластики, фармакоинвазивного метода реперфузии и ТЛТ у больных с острым ИМ с подъемом ST в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
2011