Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Гипоксия XXI ғасыр індеті

Кіріспе. Қазіргі заманғы ғаламдық экологиялық мәселелер адам денсаулығына елеулі қатер төндіретіні белгілі. Солардың арасында ағзаға оттегі тапшылығына ықпал ететін себепкерлер бар.[1]. Медицинаның өзекті міндеттерінің бірі-гипоксия дамуы тетіктерін зерттеу, осы бүзушылықтарды түзету мақсатында ағза тіршілік әрекетінің өзгеру патогенезін типтік патологиялық үдеріс жағдайында дамыту.

Зерттеу мақсаты. Біздің зерттеу мақсатымыз осы типтік патологиялық үдерістің дамуындағы тыныс алу функциясының бүзылуы және гемиялық гипоксия тәжірибелік моделін алу болып табылады.

Материалдар мен әдістер. Тәжірибе жасауға керектісі: Вистар түқымды егеу қүйрық (180гр), тақтайша,кимограф,натрий ритрит ерітіндісі(КаЫО2).

Нәтижелері және талқылаулар. Егеутқүйрықты ішімен жоғары тақтайшаға байлау. Тынысын зерттеу үшін, төменгі жақ терісіне рычагты қостық.Кимограф барабанында бастапқы тынысын жаздық. Содан кейін гемоглобин[2] өзгерісін туғызатын 1-1,5 мл 20%-тік натрий нитрит ерітіндісін (NaNO2) қарын ішіне енгіздік. Кимограф таспасында болып жатқан тыныс алу өзгерісін байқап, тіркедік. Атап айтқанда,тыныс алу тереңдігі,жиілігі және ырғағы (тыныс алу қозғалысы 85-тен 125-ке дейін). Бастапқы тынысы мен патологиялық тынысы тіркелген таспаны кесіп,протокол кітапшасына жапсырдық. Егеу қүйрық өлгеннен кейін,ішін кесіп, қан тамшыларына сүзгі қағазын қолдандық. Қан түсі қара-шоколадты болды.

Қорытынды. Зерттеу кезіндегі қорытынды шешімі:

1. Натрий нитриті (NaNO2) күшті қышқыл бола түра,эритроцитте Екі валентті темірді (Fe2+) Үш валентті темірге(Ғе3+) айналдырады және гемоглобиннің патологиялық түрі- метгемоглобиннің қалыптасуына ықпал етеді. Қанда метгемоглобин болуына тән белгісі -қан түсінің өзгеруі болып табылады: ал қызыл қаннан қара-шоколад туске ауысады. Метгемогло- биннің оттегі молекуласын үлпаға бере алмауы (O2) гемиялық гипоксия патогенезінде шешуші рөл атқарады.

2.Тыныс алу тереңдігінің, жиілігінің, ырғағының үлгаюы ағзаныңішін арақысымының (pO2) азаюымен гемиялық гипоксия дамуындағы ағзаның жедел компенсаторлы реакциялары-мен байланысты.

 

Әдебиеттер

  1. 1. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Нитраттар мен нитриттермен қоршаған ортаны ластау проблемаларының экологиялық және медицина -биологиялық аспектілері// Адам физиологиясы. 1990. Т. 16. № 3. С. 131150. [1]
  2. 2. Малкова Я.Г.,Кальченко Г.П.Эксперименттік фармакологияда гипоксияның түрлі үлгілерін пайдалану. // Жас ғалым. — 2010. — №3. — С. 318-319.[2]
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина