Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ауыр металл тұздарымен созылмалы улану жағдайында асқазанның кілегей қабаты қурылымының морфологиялық сипаттамасы (кадмий мысалында)

Кіріспе. Ауыр металдардың зиянды заттарымен созылмалы интоксикациясы, қазіргі таңда кәсіби патологияның негізгі мәселесі болып табылады. Әсіресе, адам денсаулығына және қоршаған ортаға зиянды, әсерін тигізетін химиялық заттардың ішінде, кадмий қосындысын айтуға болады [1;2;3].

Зерттеу мақсаты. Зиянды факторлардың нәтижесінде асқазанның түрлі бөлімдеріндегі, қабатының қабырғаларындағы және жасушаларындағы түрлі компоненттерінің морфология-лық өзгерістерінің ерекшелігін анықтау.

Материал және зерттеу әдістері. Асқазанның морфофункционалды зерттеуіне азғана жұмыс арналған, оның өзінде шешімдер қарама қайшылық туғызады. Істелінген жұмысқа экспериментальды жануар ретінде ақ түсті тұқымы белгісіз егеуқуйрықтар қолданылды - еркек егеуқуйрықтар, салмағы 180-230 г, жалпы саны -70. Себебі, тек қана егеуқуйрықтарда кадмийдің көп түсуіне байланысты болатын реакциялар адам организімінде болатын реакцияларға уқсас болып келеді. Зерттеуге алынған жануарлар кадмийдің азотқышқылынының (Cd(NO3)2) токсикалық әсеріне ушырап, олардың ішіндегі 20-сы бақылауда болды. Созылмалы экспериментте зерттеуге алынған жануарларға кадмий нитратын 25, 35 және 45 күннің ішінде 0,5 мг/кг мөлшерде енгізілді.

Зерттеу нәтижелері және талқылау. Бақылауға алынған егеуқүйрықтардың асқазанының кілегей қабатының морфологиялық және морфометриялық зерттеу нәтижелері, бүл жануарлардың асқазаны екі бөліктен туратындығын көрсетті: біріншісі бастапқы бөлік немесе асқазан алды және асқазанның шынайы бездік қүрылымдары бар төменгі бөлігі [4].

Асқазан алды көп қабатты қыртысталынбайтын эпителиймен қапталған, ол шуңқырлар мен төмпешіктерге байланысты тегіс емес қалыңдыққа ие. Кілегей қабаттың түзақ аймағында эпителий өте жука, ал қатпарлар бетінде қалыңдау. Беттік эпителий негізінен жазық эпителийдің 4-5 қабатынан турады. Беткі қабаттары ашық түсті және ірі гиперхромды клеткалардан турады. Эпителиальды қабаттан соң міндетті түрде жумсақ дәнекер тінді негіз анықталады, оның негізгі бөлігі клеткалардан турады [5;6].

Микроскопиялық зерттеулердің нәтижесі егеуқуйрық асқазаны қабырғасының кілегейлі қабатына 3 апта бойы созылмалы улану әсерінде беттік эпителийде некрозды-деструкциялық өзгерістер болады, өз қабығында, кілегейлі және кілегей асты қабатында гемодинамикалық және ісінулі-геморрагиялық бузылулар жүреді [7].

Мунда кілегейлі қабаттың апикальді бөлігі нақты және қопсыған күйде, дистрофиялық- некрозды өзгерістердің есебінен беттік эпителий ісінеді, клеткалардың көпшілігі десквомацияланған, асқазан уяшықтары кеңейтілген және кілегейлі массамен толтырылған. Кілегейлі қабаттың бетінде некроздық-деструкциялық өзгерістер көп қабатты эпителийдің безді бөлікке өту аймағында анық байқалады, мунда беттік эпителий бездің беттік бөлігінің қурылымсыз массасына айналған.

Қорытынды. Кадмийдің созылмалы әсері кезінде паренхиматозды, сондай-ақ строма-қан тамырлық компаненттерінде эпителиалды компаненттің альтерациялық-некроздық өзгерістердің дамуы-мен, ал стромада өтімділіктің бузылуы байқалады; қосылысты клеткаларда иммундық қабынуға өткенде мукополисахаридтердің қайта орналасуы, мукоидті және фибриноидті ісіну жүреді. Бул өлшеулердің дурыстығы, асқазанның кілегей қабатының қурылымдық элементтерін морфометриялық зерттеу нәтижесі арқылы дәлелденеді.

Әдебиеттер

  1. Mutenko H.//«Accumulation of heavy metals by the cells of Desulfovibrio desulfuricans Ya- 11»//V International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, Ivan Franko LNU, May 12-15, 2009. Abstracts book, Lviv. — 2009. — V. 2. — р. 221-222.
  2. Vasyliv O.//«Effects of some heavy metals salts on glutathione content in the cells of Desulfuromonas acetooxidans»//V International Scientific Conference for Students and PhD Students «Youth and Progress of Biology», Lviv, Ivan Franko LNU, May 12-15, 2009. Abstracts book, Lviv. — 2009. — V. 2. — р. 224-225.
  3. Futianos K., Evgenidou E., Tchariadis G.//«Use of macroalgae as biological indicators of heavy metal pollution in Thermaikos guft»//Bull. Environ. Contam.And Toxicol. 1999. 62, 6, р. 630637.
  4. Gomot Annette//«Toxic effects of cadmium on reproduction, development, and hatching in the freshwater snail Lymnaea stagnalis for water guality monitoring»//Ecotoxicol. and Environ. Safety.: 1998. 41, №3, р. 288-297.
  5. Guhathakurta H., Kavira A.//«Heavy metal concentration in water, sediment, shrimp (Penaeus monodon) and mullet (Liza parsia) in some brackish water ponds of Sunderban»//Mar. Pollut. Bull. 2000. 40, № 11, р. 914-920.
  6. Kuramshina N.G. and etal.//«Ekotoxicological study of aguatic ecosys-tema pollution by heavy metals in the Republic of Bashkortostan»//Abstr.Submision from Seventh Anriual Meeting of SETAC-Europe. Amsterdam, The Netherlands, 1997, - p. 91.
  7. Mathew Philip, Menon N.R.//«Pesponses of Perna indica (bivalvia) exposed to realistic levels of heavy metals (Hg, Cu, Cd)»//Indian J. Mar. Sci. 2000. 29, №3, -р. 268-272.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.