Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ақтөбе қаласындағы ағызынды сулардың экологиялық жағдайы

Биосфера мен адамның тіршілігі әр уақытта суды пайдалануға негізделген. Адамзат үнемі гидросфераға көптеген қысым көрсетіп, суды көптеп пайдалануға үмтылған.

Ағызынды су дегеніміз - түрмыстық, өнеркәсіп және тағы басқа қажеттерге пайдаланып, әртүрлі қоспалармен ластанып өзінің алғашқы химиялық қүрамы мен физикалық қасиеттерін өзгерткен суларды және елді мекендер мен өнеркәсіпорындарының көлемінде пайда болған жаңбыр суы мен көшелерде жуған сулар[1].

Су қоймаларға олар өндіріс орындарынан және түрғындар пунктінен сарқынды сулардың тасталуы нәтижесінде түседі. Ағызынды сулардың тасталуы нәтижесінде судың физикалық қасиеті өзгереді (температура көтеріледі, мөлдірлігі төмендейді, бояу, дәм, иіс пайда болады), беттік суларда жүзіп жүретін заттар пайда болады, ал түбінде түнба түзіледі, сондай - ақ судың химиялық қүрамы өзгереді (органикалық және бейорганикалық заттар қүрамы жоғарылайды, улы заттар пайда болады, оттегі қүрамы азаяды, ортаның белсенді реакциясы өзгереді және т.б.), бактерияның сандық және сапалық қүрамы өзгереді, ауру тудырғыш бактериялыр пайда болады[2].

Мақсаты. Ақтөбе қаласындағы ағызынды сулардың экологиялық жағдайына бақылау жүргізу.

Материалдар және әдістер. Органолептикалық зерттеулер, химиялық-зертханалық бақылаулар.

Нәтижелер және талқылаулар. Ағызынды су әртүрлі микроорганизмдердің, соның ішінде инфекциялық ауруларды қоздыратын және тарататын патогенді микроорганизмдердің өсіп - өнуіне қолайлы орта. Қоршаған ортаны ластай отырып, ағызынды су адамның әртүрлі аурулармен эпидемияларының пайда болуына жағдай жасайды. Сонымен қатар ағызынды судың қүрамында тірі организмдерді уландыратын және өсімдіктерді жойып жіберетін улы заттар болуы мүмкін. Сондықтан да ағызынды суды елді мекендерден, қалалар мен өнеркәсіп орындарынан алып кетуі керек. Оларды суатқа жіберу алдында тазалау қажет. Олай істемеген жағдайда жер үсті және жер асты су көздері ластанады, оларды сумен жабдықтау жүйесіне беріп, түрмыстық - шаруашылық мақсатта пайдалануға болмайды[3].

Ағызынды су қүрамындағы ауыр металдар улылығы жөнінен ластағыштардың арасында бірінші орын алады. Ауыр металдар биодеградацияға үшырамайды, экожүйелердің әртүрлі компоненттерінде біртіндеп жинақталып биоциклге қатысады.

Зерттелген нысан - Ақтөбе қаласындағы «Көлік жуу» автотранспорттарды жуу мекемесі.

Тәжірибеге қажетті су сынамасын сынама алу және суды анализге дайындау әдісі бойынша алынды. Осы алынған ағызынды су сынамаларынан қорғасын иондарын анықтау калий дихроматымен сандық анықтау және натрий родизонатымен сапалық анықтау әдістері бойынша жүргізілді[4].

Ағызынды су қүрамдағы ауыр металдарды анықтау нәтижелері келесідей:

1. Қорғасын натрий родизонатымен сапалық анықталды. Фильтр қағазына бірнеше тамшы зерттелетін ерітінді тамызып, оған 1 тамшы 0,2% натрий родизонатын қосқанда қағаз бетінде көк дақ түзілді. Оған 1 тамшы буферлі ерітінді қосқанда көк түс қызыл түске айналды. Бүл су қүрамында қорғасынның бар екенін көрсетеді. Оның мөлшерін әрі қарай сандық анықтау арқылы анықталды.

2. Анықтау көрсеткіштері мынадай болды: «Көлік жуу» автотранспорттарды жуу мекемесінің жол жиегінен алынған суда- 0,1 мг/л; «Көлік жуу» автотранспорттарды жуу мекемесінін жол жиегінен 2 м қашықтықтан алынған суда- 0,06 мг/л; «Көлік жуу» автотранспорттарды жуу мекемесінін жол жиегінен 5 м қашықтықтан алынған суда - 0,02 мг/л.

Қорытынды. Су көздерін сақтау үшін оны қорғаудың шараларын алдын-ала үйымдастырып, тіршілік етудің үнемді және тиімді жолдарына көшудің бағдарламасын жасау және т. б. жүмыс түрлерін жүргізу керек.

Су ресурстарын тиімді пайдалану, қорғау және олардың жойылуын азайту бойынша іс- шаралар қолдану қажет. Елді мекендерде ағызынды суларды тазарту жөнінде, сонымен қатар су қүбыры жүйесі мен жауындық канализациясын қайта өңдеу бойынша мәселелерді шешу қажет.

Әдебиеттер

  1. Алферова А.А., Нечаева А.П. «Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов» Москва: Стройиздат, 1987г. 23-58б.
  2. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. «Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде» Ленинград: Химия,1987г. 45-96б.
  3. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. Методы очистки производственных сточных вод.- М.: Химия, 1996.255-345с.
  4. Зигель Х., Зигель А., Некоторые вопросы токчисности ионов металлов,- Москва: Мир,1997г. 205- 285б.
  5. Мырзахметов М. «Ластанған суды әкету және тазалау» А.: ҚазМСКА 1996ж , 5-79 б
  6. «Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков» Под редакцией Соколова В.Н. - Москва: Стройиздат, 1992г. 98-125б.
  7. Рубин А.. Химия промышленных сточных вод. перевод с английского Расторгуев А.В., Субботина В.А, - Москва: Химия, 1983г. 152-231б.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.