Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Орталықтандырылған су жүйесін экологиялық бағалау

Кіріспе. Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету біздің ел үшін де маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Бүгінгі таңдағы басты экологиялық мәселелердің бірі - Ақтөбе қаласы түрғындарын сапалы ауыз сумен жеткілікті дәрежеде қамтамасыз ету. Біздің қалада табиғи су көздері жеткілікті болғанымен, түрғындар түтынатын ауыз су сапасы - қай уақытта да назардан тыс қалмайтын мәселе.

Су қүрамының сапалығы түрғындардың санитарлық ахуалының негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Қазіргі уақытта елді мекендердің өлшемдеріне, халықтың саны, әлеуметтік - экономикалық жағдайларына және санитарлық - техникалық жабдықтануына байланысты түрғындарды орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілуде. Орталықтанған ауыз сумен қамтамасыздандырудың бірқатар артықшылықтары бар (суды үздіксіз беруі, суды көп мөлшерде беруі, күзетілуі)[1].

Зерттеу мақсаты. Ақтөбе қаласының орталықтандырылған су жүйесінің сапасын талдай отырып, ауыз судың сапасын анықтау арқылы түрғындардың сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілу деңгейін экологиялық бағалау.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында статистика, талдау, салыстыру және жүйелеу әдістері қолданылды.

Нәтижелер мен талқылаулар. Ақтөбе қаласында көптеген мөлтек аудандар болғандықтан, бес су қүбырларымен жабдықталған: Електің оң жағалау су қүбыры; Електің сол жағалау су қүбыры; Қүндақтақыр су қүбыры; Тамды су қүбыры; Жоғары Қарғалы су қүбыры.

Зерттеуге Електің оң жағалау су қүбыры (№13 скв., №16 скв., №17 скв., №18скв., №19 скв., №20 скв.) Електің сол жағалау су қүбыры(№9 скв., №8 скв., №7 скв., №6 скв., №5 скв., №4 скв., №2 скв.), Қүндақтақыр су қүбыры (№9скв., №9а скв., №11 скв., насос станциясы), Тамды су қүбыры (№14 скв., №6 скв., №7 скв., №8 скв., №12 скв.), Төменгі Қарғалы су қүбырларындағы (№15 скв., №9 скв., №21скв., №13 скв., №14 скв.) скважиналардан алынған судан жалпы кермектілік, сілтілік, рН, түсі, қышқылдығы, бор, мыс, фтор, қорғасын, қүрғақ қалдық, темір мөлшері анықталды. Ақтөбе қаласындағы орталықтандырылған бес су қүбырындағы су жүйесінің қүрамындағы хлорид пен сульфаттың мөлшеріне талдау жасалып, рүқсат етілген шекті мөлшерден жоғары еместігі анықталды.Қорытынды. Ауыз су сапасының нашарлауы жергілікті аймақтағы экологиялық қауіпсіздікті төмендетеді. Қалалардағы, елді-мекендердегі қүбырлар жүйесінің ескіруі, көнерген қүбырларды жөндеу және қалпына келтіру жүмыстарының жеткіліксіздігі, тазартылмаған ағынды сулардың су қоймаларына қүйылуы, тазартушы қүрылғылардың істен шығуы және дер кезінде жөнделмеуі секілді себептерге байланысты ауыз су сапасын қатаң қадағалау қажеттігі туындайды. Сондықтан түрғындар түтынатын ауыз су эпидемиологиялық және радиациялық жағынан қауіпсіз, химиялық қүрамы бойынша зиянсыз және органолептикалық қасиеттері бойынша жағымды болуы керек.

 

Әдебиеттер

  1. Шардарбаева М.С., Омаров С.Қ. Коммуналдық гигиена. - Қ., 2011.
  2. Гурова А.И., Горлова О.Е. Практикум по общей гигиене. - М.: Изд-во Университета дружбы народов. - 1991.
  3. Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования М.: ДеЛипринт, 2004.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина