Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Хирургиялық науқастарға психологиялық қолдау көрсетудің маңыздылығы

Өзектілігі. Қазіргі таңда әрбір адамның әлеуметтік жағдайына, денсаулығына, отбасылық жағдайына байланысты себептерден уайымдау мен қайғыру салдарынан көптеген психологиялық ауытқулар мен ағзада түрлі аурулардың пайда болуы елеулі орын алып түр. Әрбір адам өзінің жеке денсаулығына, сонымен қатар шалдыққан сырқатына тікелей ықпал етеді. Біз көпшілігіміз өзіміздің денсаулығымыздың жақсаруына физикалық жаттығулар, белгілі бір тәртіппен тамақтану, сонымен қатар өзіндік түсінік, сезім, ем, өмірге деген көзқарас арқылы тікелей әсер етеміз. Біздің ғылыми зерттеу жүмысымыздың өзектілігі эмоцияналды науқастармен психологиялық жүмыстар жасау арқылы науқастың өзіне деген сенімділікті нығайтып ауруынан айығуға ықпал жасау, денсаулық жағдайының жақсаруына тікелей эсер ету болып табылады. Ал бүл психологиялық емге адам ағзасының жауабы, сол науқаста жүргізілген емнің эффектінің жоғарылығына, жасаған жаттығуларының әсеріне және дәрігерге деген сеніміне тікелей байланысты. ХХ ғасырдың басында, Франция елінде, осы психолгиялық қолдаудың негізін Эмил Куэ есімді ғалым қалаған болатын. Қазіргі кезде бүл психологиялық қолдау әдістері Ресей, Еуропа, Америка елдерінде қолданыста болғанымен, Қазақстан аумағында әлі қолданылмайды.

Мақсаты. Адамдардың ішкі ағзасында болып жатқан әрбір механизмді түсіндіріп, оны сезіну арқылы, сол жүйені басқару қабілетін арттыру.

Қолданылған әдістер. Зерттеу Түркістан қ. ХҚТУ-нің КДО-ның хирургия бөлімінде жүргізілді. Зерттеу жүмысына қатысқан науқас саны 32. 18 науқас негізгі зерттеу тобында, 14 науқас күнделікті хирургия бөліміндегі психологиялық қолдау көрсетілмеген науқастар. Негізгі зерттеу тобының науқастарына сырқаты мен сырқатының асқынулары жайында жалпақ әдеби тілмен түсіндіріп, ағзаның ауруға қарсы күресе алатындығы туралы мәлімет беру, ауруға қарсы түру үшін энергия жинау жаттығулары, сырқатынан айыққаны жайлы елестету, сырқаттан айығу үшін өзіне-өзі түжырым жасау[1],[2],[3]. Ем барысында болып жатқан өзгерістерді анықтау үшін,осы екі топтағы науқастардың гемодинамикасын, отадан кейінгі жараның сипаттамасын, көңіл күйін , ауруханада өткізген күндерін салыстырмалы түрде бақыладық[4],[5].

Нәтижесі.Психологиялық қолдау көрсетілген науқастарды бақылау тобымен салыстыр- ғанда келесі өзгерістер байқалды: науқастардың гемодинамикасы жылдамырақ қалпына келді, отадан кейінгі жараның біту уақыты кеміді, сырқаттарынан арыламын деген сенімі артты. Бүл көрсеткіштер психологиялық қолдау көрсетілген науқастардың 88,8%-да оң нәтиже көрсетті. Негізгі топтың ауруханада өткізген орташа күн саны-7. Бақылау тобындағы науқастарда бүл көрсеткіш 42,8%-ды көрсетті. Ауруханада өткізген орташа күн саны-9.

Қорытынды. Біздің ҒЗЖ-дағы қолданылған тәсілдер арқылы, негізгі топтағы науқастардың критериилері, бақылау тобындағы науқастардан әлдеқайда жоғары болды. Сонымен қатар науқас- тардың ауруханада жату күндерінің орташа көрсеткіші 2 күнге кеміді. Сондықтан хирургиялық стационарға түскен кез-келген, әсіресе психологиялық түрғыдан төзімсіз науқастарға міндетті түрде психологиялық қолдау жүргізу керектігін анықтап отыр. Қорыта келе біз қолданған тәсілді ота алдында және отадан кейінгі кезеңде қолдану, науқастардың өмір сапасын көтеруге ықпал ететін бірден-бір тәсіл болып табылады.

Әдебиеттер

  1. 1.Эмиль К. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой./К.Эмиль.-Берлин,1932.- 76 б. 2.Джон К. Подсознание может все. /К. Джон. - Москва: Попурри, 2015. - 160 б.
  2. СаймонтонК. Возвращение к здоровью; Новый взгляд на тяжелые болезни. /К.Саймонтон, С.Саймонтон.- Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2015. - 274 б.
  3. Петров С.В. Общая хирургия./ С.В. Петров, оформление обложки С.Л. Шапиро, А.А. Олексенко. - СПб.: Издательство «Лань», 1999. - 672 б.
  4. Покровский А. П. Клиническая ангиология./ А. П.ПОКРОВСКИЙ — Москва: Медицина, 1979. - 368 б.