Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Өсімдік шикізатында салидрозидті анықтаудағы жоғары тиімді сұйықтық хроматография

Rhodiola Semenovii Boriss (Семенов семізоты) - жасаңшөптер түқымдасына жататын, тау бүлақтарының жағалауында өсетін көпжылдық шөптесін өсімдік, ол Шығыс Еуропа мен Азия елдерінің халық медицинасында кеңінен қолданысқа ие.

Берілген өсімдіктің кең спектрлі фарма-кологиялық әсері оның қүрамындағы фенолды гликозидтер, флавоноидтар, илік заттар, микро-элементтер, органикалық қышқылдар, эфир майлары, липидтер, терпеноидтар, көмірсулар және т.б. биологиялық белсенді қосылыстардың болуына байланысты [1-5].

Семенов семізотының негізгі биологиялық белсенді заттарының бірі тонусты жоғарылататын және антиоксидантты қасиетке ие фенолды гликозидтер. Семізоттағы фенолды гликозидтердің өкілі ретінде салигенин 2-O-в-D-глюкопирaнозидтің флавонды гликозиді болып табылатын салидрозид анықталған [6].

Зерттеу мақсаты - Rhodiola Semenovii Boriss тамырсабақтары мен тамырларындағы салидрозидтің сандық мөлшерін анықтау әдістемесін жасау.

Материалдар және әдістер. Зерттеу объектісі ретінде Қазақстанның оңтүстік аймағында жаппай гүлдену мен жемістену кезеңінде дайындалып, ауалы-қүрғақ жолмен кептіріліп, майдалан- ған Rhodiola Semenovii Boriss тамырсабақтары мен тамырлары қолданылды.

Зерттеулерде «Agilent 1100 Series» (АҚШ) маркалы жоғары тиімді сүйықтық хроматограф қолданылды. Хроматография-лық зерттеулер келесі жағдайларда жүргізілді: Zorbax Eclipse XDB (l=150 мм, d=4,6 мм, қатты фаза бөлшектерінің өлшемі 5 мкм) сорбенттерімен толтырылған аналитикалық әмбебап бағана - C18 (2 х 64 мм, шойын); қозғалмалы фаза қүрамы: 2 % мүзды сірке қышқылы қосылған 95 % этил спирті - су (2:8); УК-детектирлеу 252 нм толқын үзындығында; сезімталдық диапазоны - 0,8; қозғалмалы фаза жылдамдығы - 100 мкл/мин; бағана температурасы - 20 0С - 25 0С; айдалатын элюент көлемі - 2000 мкл. Еріткіштер ЖТСХ үшін «т.ү.т.» санатына жатады.

Нәтижелер және талқылаулар. Зерттелетін өсімдік шикізатындағы салидрозидтің сандық мөлшерін жоғары тиімді сүйықтық хроматография әдісімен анықтаудың әдістемесі жасалынды. Зерттелетін ерітіндінің хроматограммасында салидрозидтің шығу уақыты анықталынды және шыңдары идентификацияланды, ол 13,72±0,01 минут аралығын қүрады.

Метрологиялық сипаттамалар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Фармакопеясы үсынған әдістемеге сәйкес p=0,95 тең ықтималдылықта шикізаттағы салидрозидтің және салидрозидтің жүмысшы стандартты үлгілерінің спиртті ерітінділерін талдауда есептелінді [7]. Валидациялық сипаттамаларды зерттеу таңдамалылық (спецификалық), сызықтық тәуелділік, дүрыстық және орындаушылық сияқты көрсеткіштер бойынша жүргізілді.

Жасалынған әдістеменің спецификалығы хроматографиялаудың тиімді таңдалған шарттарында салидрозидтің ЖСҮ-мен сәйкес келетін талданатын үлгілердің хроматографиялық шыңдарының үсталу уақыттарына сай келуімен анықталынды.

Әдістеменің сызықтығы хроматографиялық ауданның ЖСҮ-дегі салидрозидтің кон- центрациясына тәуелділік графигі бойынша бағаланды. Сызықтық тәуелділікті статистикалық өңдегенде y=bx+a теңдеуі бойынша сызықтық регрессиялық графиктің корреляция коэффициенті r салидрозид үшін 0,9992 тең болды.

Шикізаттағы салидрозидтің концентрациясын көп реттік жеке анықтаулар жүргізгенде нәтижелердің дүрыс сәйкестіктері байқалды, аналитикалық әдістеменің орындаушылығына тән. Бүл жағдайда салидрозид бойынша орташа нәтижелердің салыстырмалы қателігі ±1,65% қүрады.

Зерттелетін шикізаттағы салидрозидті сандық анықтағанда мөлшері абсолютті қүрғақ шикізатқа санағанда 0,87-1,41 %, 0,87±0,063% кем еместігі анықталынды.

Қорытынды. Сонымен, Rhodiola Semenovii Boriss тамырсабақтары мен тамырларындағы салидрозидті сандық анықтаудың валидацияланған әдістемесі жоғары тиімді сүйықтық хроматография әдісімен жасалынды.

Әдістеменің салыстырмалы қателігі ± 1,65% қүрады, ол Rhodiola Semenovii Boriss тамырсабақтары мен тамырларындағы фенолды гликозидтерді салидрозид бойынша стандарттау үшін үсынуға болатын әдістеме болып табылады.

 

Әдебиеттер

  1. Нурханова Г.Ж., Турсубекова Б.И., Ордабаева С.К. Определение числовых показателей корней и корневищ Rhodiola Semenovii BorissZ/Вестник ЮКГФА.-2015-№2(71) 6.105-108.
  2. Нурханова Г.Ж., Махова Е.Г., Турсубекова Б.И., Ордабаева С.К. Изучение элементного состава и его количественного содержания в корневищах и корнях Rhodiolae Semenovii BorissZ/Вестник ЮКГФА. -2015-№4(73) 6.180-183.
  3. Самылина И.А., Сорокина А.А. Атлас лекарственных растений и сырья. Уч. пос. по фармакогнозии // Москва: Авторская Академия,-2008.-226-227 6.
  4. Муравьев Д.А. Золотой корень, корень родиолы//Фармакогнозия.-М: Медицина, 1981.541-545 6.
  5. Кукенов М.К., Грудзинская Л.М., Беклемишев Н.Д. және т.6. Лекарства из растений// Алматы: Мектеп, 2002.-130-132 6.
  6. Нурханова Г.Ж. Rhodiola Semenovii Boriss тамыр са6ақтары мен тамырларын фитохимиялық зерттеу және стандарттау//Шымкент, ОҚМФА, 2016 - 1096.
  7. Қазақстан Респу6ликасының Мемлекеттік Фармакопеясы/Т.1.-Алматы, «Жи6ек жолы», 2008. 6.592
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.