Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Адам өкпесінің эмбриогенездік даму ерекшеліктері мен балалардың перинаталды кезеңдегі респираторлы тінінің қүрылысы (әдебиеттерге шолу)

Мәселенің өзектілігі. Балалардың бронхөкпелік патологиясына арналған әр зерттеуде адам өкпесінің онтогенезі мен эмбриогенезі туралы мәселелер қаралады [1]. Белгілі бір зерттеліп отырған жастағы өкпе қүрылымының морфологиялық жетілгендігін есепке алмай, балалардағы бронхөкпе ауруларының пато-морфогенезінің мәселелерін шешу мүмкін емес. Әсіресе перинатальды кезеңдегі өкпе тінінің жетілу деңгейін білу маңызды [2].

Зерттеу мақсаты. Адам өкпесінің эмбриогенездік даму ерекшеліктері мен балалардың перинаталды кезеңдегі респираторлы тінінің қүрылысын зерттеу.

Зерттеу әдісі мен материалдары. Әдебиеттік шолу және ақпараттық талдау жүргізу. Өкпенің антенатальды дамуын әртүрлі кезеңдер мен сатыларға бөлетін бірнеше жіктеулер бар. Олардың барлығы да белгілі бір деңгейге дейін ерікті және шартты, бірақ олар өкпе эмбриогенезін әртүрлі зақымдаушы факторлардың тератогенді әсер ету түрғысынан және респираторлы тіннің жетілу деңгейін анықтауға мүмкіндік береді [4].

Нәтижелер мен талдаулар. Ұрықта кеңірдек-пульманарлық жүйенің түзіле бастауы эмбриондық дамудың 3 аптасының соңында, 4-ші аптасының басында басталады . Ол жүтқыншақтық ішектен дивертикула тәрізді томпайып шығып, бронхтардың эпителиальды жабындысына, бездерге және альвеолалардың респираторлық эпителилеріне бастама береді. Бастаманың айналасында орналасқан мезехима жасушаларынан дәнекер, шеміршек және бүлшықет тіндері дамиды [3]. Өкпе дамуында бір-бірімен ерекшеленетін 5 кезеңді ажыратады: ерте эмбриональді, бездік, өзектік, терминальді қапшықтық және альвеоларлы кезеңдер [2]Бездік кезеңде ауа өткізетін жолдардан үсақ бронхтарға дейін дамиды. Жүктілік мерзімінің 16-шы аптасында 20-24 реттік бронхтар дамиды. Ары қарай өкпенің газ алмасу қүрылымын қүрайтын, ацинустар дамитын терминальды бронхиолалар дамиды. Соңында әр ацинус 3-4 респираторлы бронхиолалардан, альвеолалық түтіктерден, альвеолалық қапшықтардан және альвеолалардан түрады. Респираторлы бронхиолалардың түзілуі эмбриондық кезеңнің 4-5-6 айларына сипатталатын өзектік кезеңге тән. Эмбриогенездің 7-ші айынан бастап альвеолалық кезең басталады, бүл кезде альвеолалық жолдар мен альвеолалар пайда болады. [5]. Бездік кезеңнің ерте мерзімінде қан тамырлары ауа өткізу жолдарынан қашықта орналасады. Өзектік кезеңнің басында бөліктік, сегменттік және субсегменттік артериялардың түзілуі аяқталады. [6].

16 апталық үрықта барлық ауа өткізуші жолдар болады. Ары қарай респираторлы бронхиолалар дамиды. Эпителиальды терминальды түтіктерден түзілген өзектер респираторлы бронхиолаларға ауысады. Оларда жабынды сипаты өзгеріп, олардың тармақталуы жалғасады. [7] Альвеолалық кезең эмбриогенездің 7-ші айынан басталып, туылғаннан кейін аяқталады. 32-40 апталық үрықта негізінен ацинустардың соңғы бөліктері дамитыны анықталды. Терминальды бронхиолалардан тарайтын өзектер үзарып, олардың қабырғасында көптеген үсақ альвеолалар пайда болады. Ары қарай альвеолалық жолдардың қабырғасындағы және альвеола аралық қалқадағы капиллярлық торлар дамиды. Өкпе алвеолизациясы гистогенезі мен пайда болу уақыты әлі дүрыс шешімін таппаған және толық зерттелмеген.

Қорытынды. Сонымен, туылар алдындағы жетілген үрықтың бронхөкпе жүйесінің қүрылысын бағалай отырып, өкпелер ағза ретінде сыртқы тыныс алу мен газ алмасуға қүрылымдық дайын болады. Бірақ бронхтық тармақ туылу алдында толығымен қүрылады, ал өкпенің қызметтік бірлігі - ацинустар мен оларды қүратын альвеолалар альвеолизация үрдісінде болады.[6]. Тыныс алмаған үрықтың респираторлық бөлігінің саңылау тәрізді кеңістігі І, ІІ және ІІІ реттік жіңішке респираторлы бронхиола және альвеолалық жолдар түрінде болады. Ұрықта бірінші тыныстық қозғалыстарға байланысты-ақ альвеолалар мен респираторлы бронхиолалардың дистальды бөліктерінің қайта қүрылуы болады. Жаңа туылған нәресте өкпесінің бөлігінде терминальды бронхиолалардың жалпы саны орташа есеппен - 40000-ға жетеді /10/.Оларда ағзаның жалпы салмағының 60% қүрайтын строма жақсы дамыған, арасында цилиндрлі эпителилі тармақталып жатқан тыныс жолдары орналасады, сондай-ақ текше тәрізді эпителимен жабылған альвеолалық жолдар мен альвеола бастамаларының воронка тәрізді ісінуі кездеседі.

Әдебиеттер

  1. .Шишкин Г.С., Соболева А.Д., Валицкая Р.И. Развитие легких в эмбриональном и постнатальном периоде жизни. /Легкое в норме.-Новосибирск. 2002. С. 151-173.
  2. .Романова Л.К. Морфологические изменения плаценты и легких у плодов /Морфология .- 2000 - Т.113,№3.-С.88.
  3. .Савельева Г.М., Панина О.Б. и др. Пренатальный период и его значение в развитии плода и новорожденного./Акушерство и гинекология.-2004.№2.-С.60-61.
  4. .Das B.K., Mishra R.N., Mishra O.P. et al// Comparative outcome of low birth weight babies/ Indian Pediat. - Vol.30, 2000. №1. -P.15-21
  5. .Hage E. Morphology and histochtmstry of the normal and abnormal pulmonary endocrine cell.//In: The endocrine lung in health and disease.-Philadelhfia.-2001.-p.127-131
  6. .Миршанова Л.Н. Клинико-анатомический анализ причин смерти плодов и новорожденных детей при нарушении созревания легких./Тр.Ленинград. науч.об-ва патанатомов.-Л., 2003.-С.123-126.
  7. .Герсамия Г.К. Некоторые морфологические признаки неполноценности легочной ткани как критерий экспертной оценки мертворожденности и нежизнеспособности. /Судеб. Мед. Экспертиза.-2002.-22.-4.-С.40-42.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.