Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Асқазан және ұлтабар ойық жарасы ауруына қарсы пайдаланатын дәрілерді тиімді қолдануды ұйымдастыру

Кіріспе: Статистикалық мәліметтерді талдағанда Қазақстан Республикасының халқы барлық аурулар сырқаттанушылығы бойынша төмендеуде. Ал Оңтүстік Қазақстан облысы түрғындарында 1-суретте көрсетілгендей керісінше бүл көрсеткіштер өсуде. Сонымен қатар асқазан және үлтабар ойық жарасы ауруымен ауыратын аурулар саны жыл сайын Қазақстан Республикасы бойынша 2-суретте көрсетілгендей азаюда болса, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша бүл көрсеткіш жалпы республикалық орташа деңгейден жоғары және азаю қарқыны төмен. Асқазан және үлтабар ойық жарасы Қазақстан Республикасы бойынша 2011-2014 жылдары арасында 25,5%-ға азайған болса, ал Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 9-ақ %-ға азайған.

Мақсаты: Асқазан және үлтабар ойық жарасы ауруларына қарсы қолданылатын дәрі- дәрмектердің пайдалануын ғылыми түрғыда зерттеп, негіздеуді үйымдастыру.

Материалдар мен әдістәсілдер: Зерттеудің әдістемелік негізі болып, Қазақстан Республикасының статистикалық мәліметтері, Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің мәліметтері мен қаулылары және де жүйелі талдау теориясы саналады. Сонымен қатар фармацевтикалық фармакетинг.

Зерттеу объектілері болып, ұлтабар және асқазан ойық жарасымен ауырған науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету бойынша стационарлардың қызметінің көрсеткіштері, гастроэнтеролог, фармацевт және дәріхана тұтынушыларына жүргізілген сауалнама нәтижелері. Нәтижелер: Дәрі-дәрмектерді тиімді түрде тағайындау мен қолдану міндеттерін шешуді біз әр түрлі ауруларды емдеу мен олармен халықты тұрақты түрде қамтамасыз етудің шарттарын анықтау үшін аса тиімді дәрілік заттардың номенклатурасын қалыптастыру жолымен бастаймыз. Бұл жұмысымызда асқазан және ұлтабар ойық жарасы ауруын емдеуге қолданылатын дәрілік заттардың номенклатурасының негізгі принциптері қарастырылады: емдеудің тиімділігі; аралас және сәйкес келетін емдеудің мүмкіндігі; сәйкес келетін дәрілік заттардың тағайындау қажеттілігінің болмауы; емдеу курсының бағасы; сауығудың мерзімдері (емдеу ұзақтығы); рецидивтердің болу мүмкіндігінің төмендеуі; еңбекке қабілеттілікті уақытша жоғалтудың мерзімдерінің қысқаруымен, ремиссия ұзақтығымен сипатталатын еңбек шығындарының төмендеуі; халықты және емдеу-профилактикалық мекемелерін және т.б. дәрі-дәрмектермен тұрақты түрде жабдықтаудың мүмкін болуы мен қол жетімді болуының дәрілік заттардың номенклатурасын экспертті түрде бағалаудың негізгі қағидалары. Осымен бір мезгілде біз өзіміздің зерттеу жұмысымызда қарастырылатын осы ауруды емдеуге қолданылатын дәрілік заттардың ассортиментінің көлеміне ықпал ететін факторларды: контигентінің жынысы, жасы мен әлеуметтік статусы, негізгі аурудың нозологиялық формасы мен ауыр түрде өтуінің дәрежесі, оған ілеспелі сәйкес келетін патологияның саны мен нозологиялық формасы, жүргізілген емдеудің сипаты және т.б. нақтыланады.

Қорытынды: Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша асқазан және ұлтабар ойық жарасы ауруының саны республикалық орташа көрсеткіш деңгейінен жоғары және азаю қарқыны төмен екендігі анықталып, осы ауруға қарсы қолданылатын дәрілік заттарды тиімді пайдалануды ұйымдастырудың зерттеу құралдары нақтыланды.

Әдебиеттер

  1. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2008 году». Астана 2009. С. 77-79
  2. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2009 году». Астана 2010. С. 77-79
  3. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2011 году». Астана 2012. С. 79-81
  4. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2012 году». Астана 2013. С. 79-81
  5. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2013 году». Астана 2014. С. 79-81
  6. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2014 году». Астана 2015. С. 79-81
  7. Статистический сборник «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2015 году». Астана 2016. С. 79-81
  8. М. К. Дилданов, Н. Н. Жумабаев, У. А. Аликулова, Ж. Б. Исаев, Жумабаев Н.Ж.. Асқазанның және ұлтабардың ойық жарасы ауруына қарсы қолданылатын дәрілік заттардың тиімділігін айқын- дау жолдары. «Фармацевтикалық білім, ғылым және өндіріс «Қазақстан-2020» стратегиясы бағытында» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. // Журнал ОҚМФА Хабаршысы. 2014. №3(68). Б. 42-45