Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Туран жусанның аминқышқылды құрамын зерттеу

Түйін

Біздің мақаламызда туран жусан өсімдігі аминқышқылдарының қүрамын зерттеу нәтижелері берілді. Аминқышқылды анализатор тәсілімен сандық және сапалық қүрамы анықталды. Алынған мәліметтерді белсенді диспансерлік бақылауды қүруда пайдалануға болады.

Кілт сөздер: туран жусан, аминқышқыл, спектр, аминқышқылды анализатор, хроматография.

Жусан түқымдасының өсімдіктері химиялық қүрамы жағынан өте бай болып келеді, ол биологиялық кең спектріне байланысты бос және байланысқан аминқышқылдарынан түрады [1].

Өсімдікте аминқышқылдарының кең таралуы және олардың жоғары белсенділік көр- сетуінің арқасында өсімдіктен алынған дәрлік заттардың тиімді әсер етуіне септігін тигізеді. Атап өтетін болсақ, метионин гепатопротекторлы дәрілік зат ретінде қолданылса, аспарагин қышқылының түзы-жүрек-қантамыр ауруларын, глутамин қышқылы- орталық жүйке жүйесінің ауларын емдеу үшін қолданылады. Осы мақсатта дәрілік өсімдік шикізатының қүрамындағы амин- қышқылдарын сапалық және сандық түрғыдан зерттеудің тәжірибелік және ғылыми мәні бар [2].

Жүмыстың мақсаты: туран жусан өсімдігінің аминқышқылдарының қүрамын зерттеу болып табылды.

Материалдар мен әдістер: Туран жусан өсімдігінің қүрамындағы аминқышқылдарын сапалық талдау үшін біз еріткіштер жүйесіндегі жүқа қабатты хроматографияны пайдаландық. Хроматографиялық зерттеулер үшін алдымен жылжымайтын фаза, камераның қанығу уақытын, хроматографиялық пластинкалардың белсену уақытын, сынама енгізу әдістеріне өңдеу жүргізілді.

Кесте 1 - Аминқышқылдардың идентификациясы

Куәгерлер және сығындылар

Rf мәні

УК-жарық

диазотталған

сулфанил қышқылы

1

L-аргинин

0,72

-

Әлсіз-қызғылт

2

L-тирозин

0,71

-

 

3

Аминосірке қышқылы

0,77

-

 

4

Триптофан

0,84

-

 

5

Метионин

0,92

-

 

6

DL-оргинин

0,68

-

 

7

Валин

0,82

-

 

8

DL-лизин

0,75

-

 

9

Фенилаланин

0,86

-

 

10

DL-лейцин

0,84

-

 

11

DL-орнитин

0,59

-

 

12

Лейцин

0,76

-

 

13

L-глутамин

0,49

-

 

14

Треонин

0,80

-

 

15

Изотин

0,85

-

Сарғыш түсті

16

Аспарагин қышқылы

0,54

-

Жасыл түсті

17

Глутамин қышқылы

0,59

-

 

18

Изолейцин

0,67

-

 

19

Серин

0,43

-

 

20

DL-аспарагин

0,67

-

 

Сы ғы н ды л ар

Н2О

0,35; 0,56

күлгін

күлгін

Ацетон

0,5; 0,52;

0,75; 0,94

күлгін

күлгін

50 % ацетон

0,35; 0,56; 0,74

әлсіз-күлгін

қоңыр

70 % спирт

0,73; 0,86

әлсіз-күлгін

қоңыр

50 % спирт

0,50; 0,86

әлісз-күлгін

әлсіз-қоңыр

30 % спирт

0,81:

күлгін

қоңыр

40 % спирт

0,50; 0,35;

күлгінді- қызғылт

қоңыр

Туран жусаны өсімдігінің қүрамындағы аминқышқылдары туралы нақты мәлімет алу және хроматографиялау үшін 70% спирттегі түнба, сулы-спиртті сығынды, 40%, 60%, 70%, 90% этил спиртіндегі экстракция жолымен алынған сығындылар алынды.

Хроматографиялық камераға 5 мл жылмалы фазаны қүйып, қақпағын жауып қанығуы үшін 2 сағатқа қалдырдық.

Жоғарыда алынған спиртті ерітінділерді және олардың стандартты үлгілерінің ерітінділерін «Силикагель» хроматографиялық пластинканың старт сызығына капиллярмен тамызады. Пластинканы 5 минут бойы ауада кептіреді, содан кейін гексан-ацетон (8:2) немесе бензол-этилацетат (2:1) еріткіштер жүйесі бар камераға салады, жоғары ағынды әдіспен хроматографиялайды. Еріткіштердің ағыны старт сызығынан 10-12 см өткеннен кейін пластинканы камерадан шығарып, 5 минут бойы суық ауа ағынында немесе сорғыш шкафта кептіреді және УК жарығында қарайды.

Аминқыш қылы

Құрамы мг/100 г

 

Аминқышқылы

Құрамы мг/100 г

1

Аланин

928

11

Аспартат

1385

2

Глицин

480

12

Цистин

64

3

Лейцин

462

13

Оксипролин

2

4

Изолейцин

428

14

Фенилаланин

350

5

Валин

365

15

Тирозин

402

6

Глютамат

2720

16

Гистидин

296

7

Треонин

360

17

Орнитин

2

8

Пролин

848

18

Аргинин

510

9

Метионин

132

19

Лизин

352

10

Серин

400

20

Триптофан

112

Кесте 2- Туран жусанның жер үсті бөлігінің аминқышқылды құрамы

Дақтарын және олардың флуоресценциясының түсін пластинкада жай қаламмен белгілейді. Хроматограмманы 10% калий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен бүркейді, кептіргіш шкафта 2-3 минут 110-1200 С-та кептіреді, содан кейін жаңа дайындалған диазотталған сулфанил

30

қышқылы ерітіндісімен бүркиді. Дақтары қызғылт сары түстен көк-күлгін түске дейін боялады [3,4].

Аминқышқылдардың идентификациясы арнайы куәгерлер мен сығындылардан алынған Rf мәндерін салыстыру және УК жарықта түстерін салыстару арқылы жүргізілді.

20 аминқышқылдың Rf шамасы мен мемлекеттік стандартты үлгі (МСҮ) таңба түсіретін және сығындыларды салыстыру барысы өсімдікте барлық аминқышқылдардың барын, бірақ жеке компоненттердің әртүрлі сығындыларда әртүрлі екендігін көрсетті және сандық мөлшері туралы нақты мәлімет алу үшін аминқышқылды анализатор Amino Acid Analyzer S 433 әдісімен анықтадық.

Зерттеу нәтижелерін қорытындылай келе, туран жусан жер үсті бөлігінің аминқышқылды қүрамына сапалық және сандық талдаулар жүргізіліп 20 аминқышқыл анықталды. Алынған нәтижелер туран жусан өсімдігін медицина мен фармация саласында қолдану мүмкіншілігі бар екендігін көрсетті.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. П.Д.Соколов, Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, использование. Сем. Asteraceae. СПб., 1993.
  2. М.И. Горяев, Химический состав полыней / М.И.Горяев, В.С.Базалицкая, П.П.Поляков. - Алма- Ата, 1962.
  3. Государственная фармакопея Республики Казахстан. Т.2. / Под.ред.А.У.Тулегеновой. -1-е изд. - Алматы: Жибек жолы, 2009.
      1. Государственная фармакопея СССР: вып.2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье / МЗ СССР.-11-е изд.доп.-М.: Медицина, 1987. -Т І,ІІ.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.