Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ауыл және қала тұрғындары арасындағы қант диабетінің қауіп топтарын саралау

АННОТАЦИЯ

Қарағанды обылысының тұрғындар арасында қант диабетінің даму қауіп топтарын бағалау үшін FINDRISC сауалнамасы бойынша бірмезетті көлденең скринингтік зерттеу жүргізілді. Қарағанды облысының ауылдық және қалалық тұрғындары арасында FINDRISC градациясы бойынша қант диабеті дамуының төменгі қауіпі басым екені анықталды.

Кілт сөздер: қант диабеті, қауіп топтары, ауыл, қала, салыстыру.

Зерттеудің өзектілігі: Қант диабеті инсулиннің түзілуінің жеткіліксіздігі немесе инсулинге қатысты тіндердің сезімталдығының төмендеуінен гипергликемиямен көрінетін метаболиттік аурулар тобына жатады. Халық арасындағы мүгедектік пен өлім жағдайына алып келетін үштік аурудың бірі болып саналады.Сондықтан, осы жағдайды ескере отырып Қарағанды облысының Балқаш қаласы мен Жаңаарқа ауылдық аймағындағы тұрғындар арасында қант диабетінің даму қауіпін анықтау мақсатында скринингтік зерттеу бағдарламасы жүргізу.

Материалдар мен зерттеу әдістері: Зерттеуге 2022 адам Қарағанды облысының қатыстырылды, қалалық1098 респондент (Балқаш қ.) және ауылдық 924 респондент(Жаңаарқа ауданы) тұрғындары арасында скрининг түрінде бірмезетті көлденең (кросс-секционды) зерттеу жүргізілді.

Зерттеуге респонденттерді қосудың келесі критерийлерді қалыптастырылды: 1) респонденттер жасы 18-65 жас қоса; 2) зерттеліп жатқан мемлекет аймағында отбасылардың соңғы бір жылдан кем емес уақыт бойы тұруы; 3) зерттеу уақытында респондентте жедел аурудың және созылмалы аурудың өршуіболмуы; 4) респонденттің қазақнемесе орыс тілін еркін меңгеру және зерттеуге қатысуға ақпаратты келісімінің болуы.Қатыстырылмау критерийлері: жүктілер, психикалық, ауыр неврологиялық аурулары бар адамдар.

Ерсектерде он жылдық кезең бойы қант диабетінің даму қауіпін бағалау үшін FINDRISC (FlNnishDiabetesRiskScore) пайдаланылды. Санау және ақпаратты ұсынудың ыңғайлығы үшін FINDRISC сауалнамасында алынған балдардың қорытындысын 5 градацияға бөлінді: 0 - қауіп жоқ, 1 - төмен (<7 балл), 2 - аздап төмен (7-11 балл), 3 - орташа (12-14 балл), 4 - жоғары (15-20 балл), 5 - өте жоғары (21 балл >).

Негізгі нәтижелер: Қарағанды облысының респонденттеріне сауалнама жүргізудің нәтижесі бойынша қант диабетінің даму қауіпі 156 адамда (0,7%) анықталмады және 1866 адамда (92,3%) анықталды: қауіпі төмен - 762 адам (40,8%), аздап төмен - 727 адам (39%), орташа - 206 адам (11%), жоғары - 156 адам (8,4%), өте жоғары - 15 адам (0,8%). Алынған мәліметтер ҚД әлемде таралу қарқындылығы бойынша болжамда ұқсас беталыстың болуына және алдын алу шаралараның мақсатқа сайлылығын меңзейді.

Жаңаарқа ауданында қант диабеті қауіпі 55 адамда (6%) анықталмады және 869 адамда (94%) анықталды, оның ішінде градация бойынша нақтылағанда: қауіпі төмен - 369 адам (42,5%), аздап төмен - 343 адам (39,5%), орташа - 85 адам (9,7%), жоғары - 67 адам (7,7%), өте жоғары - 5 адам (0,6%). Нәтижесінде, ауыл тұрғындары арасында қант диабеті дамуынының төмен қауіпі басым.

Балқаш қаласында қант диабетінің даму қауіпі 101 адамда (0,2%) анықталмадыжәне 997 адамда (90,8%) анықталды, қауіпі төмен - 393 адам (39,4%), аздап төмен - 384 адам (38,5%), орташа - 121 адам (12,1%), жоғары - 89 адам (9%), өте жоғары - 10 адам (1%).

Нәтижесінде, қалалық тұрғындар арасында қант диабеті дамуынының төмен қауіпі басым.

Қорытынды. 1. Қарағанды облысының Жаңаарқа ауданы мен Балқаш қаласының тұрғындары арасында қант диабеті дамуының төменгі қауіпі 42,5% және 39,4%-ға сәйкес басым екені анықталды. 2. Ауыл тұрғындары арасында қалалық тұрғындармен салыстырғанда қант диабетінің дамуының төмен қауіпі 3,1% жоғарыболды.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Ханова А. Ф., Тачкова О. А., Костин В. И. Распространенность факторов риска сахарного диабета у лиц с доклиническими нарушениями углеводного обмена// «Современные наукоемкие технологии».- 2005.- Выпуск№ 1.
  2. Шортанбаева Б.А. Сахарный диабет и факторы риска // Медицина-2010.- №7.- с. 114-115.
  3. Древаль А.В. Риск развития сахарного диабета 2 типа и острых сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ранним нарушением углеводного обмена// Клиническая медицина .- 2012. №11.
  4. П.А. Фадеев. Сахарный диабет // М.: ООО «Издательство Оникс»:, 2009.-208 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.