Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ірімшікті жылумен өңдеу кезіндегі температураның ұю процесіне әсерін зерттеу

ТҮЙІН

Берілген мақалада ірімшікті жылумен өңдеу кезіндегі ұю процесіне тигізетін әсері келтірілген. Зерттеулер барысында, пастерлеу температурасының қоспаның ірімшіктің ұю процесіне тигізетін әсері анықталды.

Кілт сөздер: ірімшік, ұю процессі.

Кіріспе. Ірімшік өндірісі екі сатыдан тұрады - ірімшікті өндіру және оның пісіп-жетілуі. Ірімшік өндіру кезінде маңызды микробиологиялық және биохимиялық процестер жүреді. Олардың бірі - сүт ақуыздарының мәйекті ұюы және ұйытындының синерезисі, себебі бұл процестер ірімшіктің пісіп-жетілуін алдын ала анықтайды. Ақуыздардың, майлардың және де сыр массасының басқа компоненттерінің терең өзгерісі - сүттің ұю жылдамдығына, сүтқышқылды ашудың қарқындылығына және ұйытындының сарсуды бөліп шығару қасиеттеріне байланысты болады. Ірімшік өндірісінде пастерлеу - сүтті өндіруге дайындау сатысындағы механикалық операциялардың бірі болып табылады. Пастерлеу нәтижесінде ішек таяқшаларына жататын микроб жасушалары жойылады және сырлардың кебуі болмайды [1].

Зерттеу объектілері мен әдістері. Зерттеу объектілері: Ешкі сүті, бидай кебегі. Зерттеулер барысында, бидай кебегі сүтке пастерлеу алдында қосылды, бұл өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, микробиологиялық ластануды болдырмауға мүмкіндік береді. Бидай кебегінің мөлшері алдыңғы жүргізілген зерттеулерде тағайындалған шамада (4 %) алынды.

Пастерлеу процесінің тиімділігі қолданылатын режим мен ұзақтылыққа тәуелді болады, сонымен қатар жылумен өңдеу температурасы сүттің ұюына да әсерін тигізеді [2,3].

Нәтижелер және оларды талқылау. Зерттеулер барысында, пастерлеу температурасының қоспаның ұю процесіне тигізетін әсерін анықтау үшін, зерттелетін барлық объектілер келесі температуралық режимдерде: 65±2 0С ұстау мерзімі 30 минут, 75±2 0С ұстау мерзімі (15-20) секунд, 85 0С және 95 0С (ұстау мерзімі жоқ) пастерленді. Бақылау үлгі ретінде ешкі сүті алынды. Пастерлеу режимдері, сүт өндірісінде қолданылатын жылумен өңдеу режимдері негізінде таңдалды. Пастерлеу режимдерінің қоспаның мәйекті - қышқылды ұюына тигізетін әсері

Қоспалардың жылумен өңдеу температураларын жоғарылатқан кезде, ұйытындылардың түзілу уақытының арта түскенін көруге болады. Бидай кебегі қосылған ешкі сүтін 65±2 0С және 75±2 0С температурада пастерлегенде ұйытындылардың түзілу уақыты бірдей болды. Ал, 85 және 950С температурада пастерленгенде ұйытынды түзілу процесінің ұзақтығы сәйкесінше 1,17-1,27 есеге жоғары болды.

Бақылау үлгіде қоспаны 65±2 0С температурада пастерлеумен салыстырғанда 85 0С және 95 0С температурада пастерлеу, ұйытындының түзілу уақытын 1,15 есеге арттырды.

Бұл өзгерістер сүттерді жоғарғы температурада пастерлеген кезде ақуыздар денатурацияға ұшырап, нәтижесінде қоспаның ұю жылдамдығының нашарлайтындығымен түсіндіріледі.

Жұмыстың барысында қолданылатын пастерлеу режимдерінің, ұйытындының сарсуды бөліп шығару қабілетіне тигізетін әсері зерттелді.

Пастерлеу температурасы жоғарылаған сайын, бөлініп шығатын сарсудың мөлшерінің жоғарылайтындығын көруге болады. Әртүрлі температурада пастерленген қоспаларды ұйытқан кезде, түзілген ұйытындылардан бөлініп шыққан сарсудың мөлшерлері 30 % дан (65±2 0С және 75±2 0С температурада пастерлегенде) 60 % дейін (95 0С пастерленгенде) жоғарылады .

Сүттің ұю процесін зерттеу кезінде, активті және титрлік қышқылдықтардың өзгеру динамикасы да үлкен назар аударуды талап етеді. Осы өзгерістердің қарқындылығына пастерлеу температурасы да ықпалын тигізеді.

Кесте 1 - Пастерлеу температурасының активті және титрлік қышқылдыққа әсері

Пастерлеу режимдері, 0C

Ешкі сүті

титрлік қышқылдық, 0T

активті қышқылдық, рН

65 ±2

58 ±0,1

4,89 ± 0,05

75 ±2

67 ± 0,1

4,70 ±0,05

85

69 ±0,1

4,71 ±0,05

95

69,5 ±0,1

4,69±0,05

  1. - кестеде келтірілген мәліметтерден, пастерлеу температурасының ұйтындының титрлік және активті қышқылдықтарының өзгеруіне әсерін тигізгенін көруге болады. Пастерлеу температурасын жоғарылату, титрлік қышқылдықтың өсу қарқынын арттырды. 65±2 0С тан 95 0С дейінгі аралықта пастерлеген кезде, бидай кебегі қосылған ешкі сүтінің титрлік қышқылдықтың мөлшері 110Т жоғарылады. Титрлік қышқылдықтың жоғарылауы, ұйытындының сарсуды бөліп шығару қабілетін арттырды.

Қоспаларды әртүрлі температура қолданып пастерлеу, түзілетін ұйытындылардың консистенциясына да әсерін тигізді.

Пастерлеу режимдері, 0C

Ұйъітъіндъінъің сипаттамасы

ешкі сүті

65±2, ұстау мерзімі 30 минут

Жеткілікті тығыз, сарсуы жақсы бөлінген

75±2, ұстау мерзімі 15-20 секунд

Тығыз, сарсуы жақсы бөлінген

85, лезде

Тығыз, сарсуы жақсы бөлінген, ешкі сүтінің татымы бар

95, лезде

Тығыз, сарсуы жақсы бөлінген, ешкі сүтінің айрықша татымы бар

  1. - кестеде келтірілген мәліметтер бойынша, пастерлеу режимдері қоспаның сарсуды бөлу қабілетіне және оның органолептикалық көрсеткіштеріне әсерін тигізеді. Пастерлеу температурасын жоғарылату, бөлініп шығатын сарсудың мөлшерін арттырды және тығыз ұйытындының түзілуіне ықпал етті, ал керісінше органолептикалық көрсеткіштерін (дәмін) төмендетеді.

Қорытынды. Зерттеулер нәтижелерінің салыстырмалы талдаулары, пастерлеу температураларының жоғарғы режимдерін (85 0С және 95 0С) қолдану, сүттің ақуыздарының қасиеттерін өзгертетіндігін, түзілген ұйытынды тығыз, мықты болатынын және нәтижесінде ұйытындыдан сарсу жақсы бөлініп шығатынын көрсетеді. Бірақ, жоғарғы температураларды қолданып пастерлегенде, майдың ыдырауынан ешкі сүтінде жағымсыз иіс пен дәм пайда болатындығын да ескеру керек. Ал бұл иіс сүттен өндірілетін ірімшікке беріліп, пісіп-жетілу процесі кезінде күшейе түсуі мүмкін. Сондықтан 4 % бидай кебегі қосылған сүттерден органолептикалық көрсеткіштері жақсы ұйытынды алу үшін және ұйытындыдан сарсу жақсы бөлініп шығу үшін, пастерлеуді ұстау мерзімі 15-20 секунд 75±2 0С температурада жүргізу қажеттілігі анықталды.

Әдебиеттер

  1. Производство сыра. Технология и качество. (пер. с франц.) -М:Агропромиздат, 1989.
  2. Мұхтарханова Р.Б., Өсімдік ақуызын қолданып ешкі сүтінен жұмсақ сыр өндіру технологиясын жасау.// Диссертациялық жұмыс - Семей, 2006
  3. Котова Т.В. Разработка и исследование технологии мягких сыров с использованием ржаных отрубей : диссертация ... кандидата технических Кемерово, 2001.- 125 с.: ил. РГБ ОД, 61 01-5/2329- X
  • Жыл: 2015
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.