Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Улы гепатиттердегі бауырдың антитотықтырғыш жүйесіне паннувладиннің әсері

Аннотация

Жұмыстың мақсаты: Паннувладиннің әсерінен улы гепатиттердегі бауырдың антитотықтырғыш жүйесіндегі көрсеткіштердің өзгерісін интегральды көрсеткішпен салыстырмалы анықтап, улы гепатиттердегі паннувладиннің гепатопротекторлық әсерін зерттеу. Қорытынды. Сонымен, ксенобиотиктердің әсерінен пайда болатын улы гепатиттерді паннувладин және рувиминмен емдегенде бауыр жасушаларындағы липидтердің асқын тотығу (ЛАТ) үрдістерінің ұлғаюы және антитотықтырғыш жүйесінің (АТЖ) тепе-теңдігін көрсететін ИК деңгейі паннувладиннің әсерінен айқын төмендегені дәлелденді.

Кілт сөздер: липидтердің асқын тотығуы, антитотықтырғыш жүйесі, паннувладин, гепатопротектор, улы гепатит.

Қазіргі таңда адам ағзасына көптеген химиялық өндірістік заттар мен дәрі-дәрмектер дің зиянды әсері кеңінен таралуда.Олардың ағзаға тигізген улы немесе жанама әсерлері ағзада әртүрлі дерттік өзгерістер туғызады. Улы гепатиттердің негізгі патогенездік факторларының бірі болып, липидтердің асқын тотығу (ЛАТ) үрдістерінің ұлғаюы мен антитотықтырғыш жүйесінің (АТЖ) депрессиясы жатады. Бұл туралы ғылыми еңбектер зерттеліп, едәуір жетістіктерге қол жеткізілді [1, 2, 3].

Гепатобилиарлық жүйенің зақымдануын алдан - алу және емдеу үшін әртүрлі шөптен алынған фитожинақтарды көптеген ғалымдар, сонымен қатар мия тамырынан алынған рувимин препараттарын гепатопротектор ретінде кеңінен қолданып келеді [4, 5, 6].

Қорғасын және фосфорлы улануда рувимин препаратының антирадикалды, антитотық- тырғыш және гепатопротекторлық қасиеттерінің бар екеніндігін клиникалық жағдайда зерттеп дәлелдеді [7, 8].

Өкінішке орай қазіргі кезде медицинада қолданылатын гепатопротекторлар толығымен қойылған талаптарды қанағаттандырмайды. Осыған қарамасатан соңғы жылдары гепатопротектор- лық дәрілер қатары жаңа табиғи препараттармен толықтырылуда, олар көп жағдайда созылмалы гепатит, бауыр циррозында тиімдірек. Сол себепті осы жұмыстың өзектілігі жаңа, әсері жоғары және қауіпсіз гепатопротекторлық қасиеті мен бауырдың регенераторлық үрдісін белсендіретін, гепатобилиарлық жүйенің зақымдануын алдын алу және емдеу үшін қолдануға болатын отандық фитопрепараттарды іздестіру болып отыр.

Материалдар мен зерттеу әдістер. Зерттеулерде алғашқы салмағы 160-180 г болатын 270 егеуқұйрықтарға жүргізілді. Зерттеулердің міндеттері бойынша улы гепатиттер әртүрлі ксенобиотиктерді қолдану арқылы іске асырылды. Зерттеулерде алғашқы салмағы 160-180г болатын 270 тексіз егеуқұйрықтарға жүргізілді. Зерттеулердің міндеттері бойынша улы гепатитер-

ді әртүрлі ксенобиотиктерді қолдану арқылы іске асырылды. Сары фосформен жедел уланған гепатитті фосфордың сулы ертіндісін (суспензиясын) 1кг массаға 10 мг мөлшерде интрагастралды енгізу арқылы жасалынды [9]. Төтрхлорлы көміртекті гепатитті (ТХКГ) егеуқұйрықтарға 50% -ды CCL4 майлы ерітіндісін 100г салмаққа 0,4 мл мөлшерде құрсақ ішіне енгізу арқылы жасалынды [10]. Парацетамолды гепатитті шақыру үшін, бұл препаратты 1кг салмаққа 2,5г мөлшерде энтеральды әдіспен енгіздік [11]. Сыналатын препарат ретінде паннувладинді 60мг/кг мөлшерде қолданса, салыстырмалы препарат рувиминді 30мг/кг мөлшерде 14 күн бойы энтералды жолмен енгізілді.

Зерттеу мен талқылау. Біздің зерттеулеріміз бойынша улы гепатиттерде бауырда ЛАТ үрдістері белсенді түрде жүреді және АТЖ көрсеткіштері төмендейді, ал паннувладин ЛАТ көрсеткіштерін төмендетіп, АТЖ көрсеткіштерін жоғарлатады, осыған байланысты паннувладин фитопрепараты антитотықтырғыш және антирадикалды қасиетке ие болғаны дәлелденді. Улы гепатиттер кезінде бауырда ЛАТ өнімдері көбірек жиналып, АТЖ қызметінің төмендейтіні анықталды. Паннувладин фитопрепаратының улы гепатиттердегі ықпалын анықтау үшін ЛАТ- АТЖ қатынасын (1) формула арқылы есептеп, интигральды көрсеткішін (ИК) шартты бірлікпен (ШБ) анықтадық:

(1) Мұндағы: К-ЛБРТ-АТЖ жүйесіндегі диссбаланстың интегралды көрсеткіші; ХЛУК-

хемилюминесценциялық улы көрсеткіш; ДК-диенді конъюгаты; МДА-малонды диальдегид; СОД-супероксиддисмутаза;АРБ-антирадикалды белсенділік; АТБ-антитотықтырғыш белсен - ділік; К-каталаза; ТК-токоферол; ГП-глютатион-пероксидаза; ГР-глютатион-редуктаза; SH- сульфгидрилді топ; б-бақылау тобы, т-тәжірбиелік тобы.

СФЖУ кезінде ЛАТ-АТЖ интегралды көрсеткіштің ең жоғарғы мәні 1-суретте көрсетілгендей 7- ші тәулікте анықталып 4,1 есеге р<0,01 көтеріліп паннувладиннің әсерінен тәжірибелі тобына қарағанда 2,6 есе р1<0,05 төмендейді, ал рувиминді емде 1,8 есеге р2<0,05 азаяды.

78

ТХКГ-те ЛАТ-АТЖ-нің интегралды көрсеткіші 2 - суретте көрсетілгендей 7-ші тәулікте 5,4 есе р<0,01 көтеріліп паннувладиннің әсерінен тәжірибелі топқа қарағанда (1,600,04 шб) 3,4 есе р1<0,05 төмендейді, ал рувиминді емде 1,6 есеге р2<0,05 азаяды.

Парацетамолды гепатитте ЛАТ-АТЖ-нің интегралды көрсеткіш 3 - суретте көрсетілгендей 7-ші тәулікте 3,7 есе р<0,01 көтеріліп паннувладиннің әсерінен тәжірибелі топқа қарағанда (1,5 □ 0,10 шб) 2,4 есе р1<0,05 төмендейді, ал рувиминді емде 1,4 есеге р2<0,05 азаяды.

Қорытынды. Сонымен, ксенобиотиктердің әсерінен пайда болатын улы гепатиттерді паннувладин және рувиминмен емдегенде бауыр жасушаларындағы липидтердің асқын тотығу үрдістерінің ұлғаюы және антитотықтырғыш жүйесінің тепе-теңдігін көрсететін ИК деңгейі паннувладиннің әсерінен айқын төмендеді.

79

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Құлкабаев Г.А. Патогенетические механизмы общетоксического действия вредных факторов фосфорного производства // Тез. докл. на Республ. конф. «Патогенез клиника, диагностика, лечение и профилактика профессиональной интоксикации на фосфорном производстве», 23-24 декабря. - Шымкент, -1988.- С. 15-18.
 2. Сейсембеков Т.З., Тусипбекова М.М., Алимбаева Е.А., Алпысова А.Р. Клиникоэкспериментальная характеристика сваводнорадикальных процессов при острыч медикаментозных токсических гептитах //Астана мед. жур. -2006. -№4 .-С. 54-59.
 3. Байдурин С.А., Казак И.К. Окислительный метаболизм при заболеваниях печени и гепатопротекторы //Мед. журнал. - Астана, -№2.- 2004.-С. 10-13.
 4. Шарипов К.О. Коррекция антиокислительной системы печени соединениями селена в эксперименте //Вестник.-ЮКГМА.-2002.-№7.-С.104-106.
 5. Мухамбетов Д.Д., Шайдаров М.З., Гурцкая Г.М. Растительные лекарственные препараты при поражениях гепатобилиарной системы //Сб. научных трудов «Актуальные проблемы фармакологии». - Астана, -2002.-С. 131-139.
 6. Арыстанова Т.А. Создание отечественного гепатопротектора корня солодки // Фарм. бюллетень. - Алматы, - 2001. - №3. - С. 12-14.
 7. Арыстанова Т.А., Рахимов К.Д. Гепатозащитные свойства препарата солодкового корня «Рувимин» при экспер. остром и подостром гепатите. // Фарм. Бюлл. - Алматы,-2000. -N8. -С. 3236.
 8. Джакипбекова З.К., Адильбекова Д.А. Состояние антиоксидантной системы крови у больных хронической интоксикацией соединениями фосфора в зависимости от индивидуальной чувствительности ксенобиотику. //Вестник. ЮКГМА. - Шымкент, -2006. -№7. -С. 127-129.
 9. Стрелюхина Н.А. О патогенезе интоксикации желтым фосфором //Гигиена труда и профессиональная патология фосфорного производства. - Алма-Ата, -1991. -С. 51-52-57.
 10. Лим В.Г., Забродский П.Ф., Васильев В.В. Влияние четырыххлористого углерода на перекисное окисление и покзатели системы иммунитета // Саратов. восп. Мед. инст. - 2004. - С.6.
 11. Blazka D. R., Germolec P., Simeonova M.I. Luster Acetaminophen - induced hepatotoxicity. A. M. Matthews D.W., Roberts J. A., Hinson N.R. Pumford // Drug Metab. Dispos. - 1996. - v. 24, 11. - P. 1192-1196.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.