Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Екіншілік метаболиттердің сиверс астрагалы өсімдігінен бөлінуі

тҮЙІН

Оңтүстік Қазақстанда өсетін Астрагал туысының биологиялык белсенді қосылыстарын зерттеу кезінде шет ел ғалымдарының ғылыми нәтижелері бойынша әдеби шолу жасадық. Негізінен бұл өсімдіктен циклоартан қатарының тритерпеноидтары бөліп алынғанын байқадық. Сиверс астрагалы өсімдігінің жер үсті бөлігінен жұқа қабатты хроматография арқылы үш жекеленген зат бөлініп алынды. Алынған жекеленген затты ЯМР 1Н және 13С қозғалыстағы спектрінің көмегімен құрылысын анықтадық.

Өсімдіктің жер үсті бөлігінен 4-(2,2,3-триметил-5-оксоциклопентилиден)-бутан қышқылы, 1,2-диметил-1,2,3,3а,5,5а,6,7,8,9,9а, 11а-додекагидробензо(с)циклопента(һ)хромен-7,8-диол және 1-О-метил-в-О-глюкопираноза құрылымды қосылыстар бар екендігі анықталды.

Кілт сөздер: Astragalus sieversianus, экстракция, циклоартан, фитохимия

Кіріспе. Ғасырлар бойы дәрілік өсімдіктермен түрлі ауруларды емдеуде тәжірибесі мол халық медицинасы ғылыми медицинаға келешегі зор жаңа зерттеу объектілерін ұсынады. Қазақстан флорасы халық медицинасында кеңінен қолданылатын дегенмен аз зерттелген немесе мүлдем зерттелмеген дәрілік өсімдіктердің қорына өте бай. Астрагал туысының өсімдіктері осы өсімдіктер қатарына жатады. Біздің зерттеу объектімізге халық медицинасында кеңінен қолданылатын Астрагал туысының Сиверс Астрагалы болып табылады[1-2].

Астрагал - емдік қасиетке ие. Астрагалдың құрамындағы заттардың ағзаның барлық жүйесіне оң әсер көрсететіні соның ішінде қартаюды тежейтіні тәжірибе жүзінде дәлелденген.

Бұл өсімдікті көптеген ұлттар халық медицинасында кеңінен қолданады. Астрагалдың құрамында ББЗ-дың маңызды топтары кездеседі:

полисахаридтер - иммуностимулятор рөлін атқарады.

органикалық қышқылдар - ас қорыту жүйесін жақсартады, шіру үдерісінің дамуын болдырмайды.

флаванойдтар - ультракүлгінді жұту арқылы ісікке қарсы күреседі.

Илік заттар, рутин - тамырлардың қабырғаларын бекітіп, оларды тазартады, сонымен қатар бактерицидті қабілет көрсетеді.

Дәрумендер - С, Е.

Эфир майлары - қабынуға, тыныштандырғыш және микробқа қарсы әсер етеді.

Астрагал тонусты көтереді, гипотензивті, тыныштандырғыш, қан тоқтататын, несеп айдайтын, тер айдайтын, тамырды кеңейтетін сөйтіп қан айналымды жақсартатын қасиеті бар. Мияжапырақты астрагалды іш жүргізетін және қақырық түсіретін қасиетіне дерматитте және скрофулезде қолданады. Астрагал - дәрілік формалар. Емдік мақсатта астрагалдың барлық бөлігі қолданылады. Тамырын күздің аяғында қазып алады, жақсылап жуып, жақсы желдетілген бөлмелерде кептіреді[3-5].

Зерттеу мақсаты: Өсімдік құрамындағы биологиялық белсенді заттарды (ББЗ) бөліп алу және алынған жеке қосылыстардың химиялық құрылымын анықтау.

Жұмыстың нәтижесі. Массасы 58,3 г өсімдіктің жер үсті бөлігін кептіріп, бензолмен экстракцяланды. Нәтижесінде 5,81гр бензолды экстракт алынды.

ЯМР 1Н және 13С қозғалыстағы спектрдің көрсеткен көрсеткіштері бойынша алынған бірінші заттың құрылымдық формуласы 4-(2,2,3-триметил-5-оксоциклопентилиден)-бутан қышқылы.

1 - заттың протонды спектрінде, күшті аймақта(Н-6’, Н-7’, Н-8’) метил тобының (0,02 және 0,85 м.ү.) жоғары қарқынды синглетті сигналдарын байқауға болады. Сонымен бірге спектрдің бөлігінде 1,09-1,14 м.үлесінде бесмүшелі сақинаның СН2-тобының протондары дублет күйінде тербеліс көрсетеді. Осы берілген фрагменттің метил тобына 2,26-2,29 м.үлесінде триплетті дабыл тән, 4,04 м.ү. орталықтағы триплетті дабыл sp2 - гибриттелген (H-4) көміртегі атомының протонына сәйкес.

Сондай - ақ Сиверс Астрагалы өсімдігінің жер үсті бөлігінен хлороформды экстракт және колонкалы хроматография арқылы екінші жекеленген зат бөлініп алынды.

ACDL abc бағдарламасында модельденген әртүрлі құрылыстағы қосылыстар спектрлері бойынша ASHX-5 үлгісінің берілген протонды және көміртекті спектрлеріне сәйкес құрылым таңдалынып алынды.

67

Алдын ала болжанған құрылымдағы анықталған 1Н және 13С ядроларының дабылдарын сәйкестендіру төменде көрсетілген. ПМР спектрлерінің күшті өрістегі (0,90 м.ү.) бөлігінде жоғары пәрменді триплетті дабылы бір фрагменттің екі метилді орынбасарларының сутекті атомына қатысты екендігі анық. Басқа СН3 - радикалының протонына 1,36 м.ү. химиялық қозғалыстағы дабыл сәйкес келеді. 0,81-2,28 м.ү.-гі аймақта конденсирленген протондар жүйесінің метиленді және метинді дабылдарының жиынтығы сәйкес.

1-О-метил-в-D-глюкопираноза (3). Метокси-топтың протондары триплет белгімен 3,00 м.ү. облысында дыбыс шығарады. ПМР спектрдің күшті бөлігінде Н- 4 (5=2,62 м.ү.) және Н- 2 (5=3,13 м.ү.) белгісі қаралады. Эквивалентті ОН-топ 3,25 м.ү. облысында дыбыс шығарады.

Н- 1 және Н -5 пиранозды сақинаның протондары әлсіз аумақта (4,33 және 4,24 м.ү.

r-nvn.ni. Kv1 m-T-n. ..тп.п.иг.и L.vm ,і..пи тп-іил.п.п.

Қорытынды. Спектральды талдаулар ЯМР 1Н және 13С нәтижесінде теңдестіріліп бөлініп алынған 4-(2,2,3-үшметил-5-оксоциклопентилиден)-бутан қышқылы және 1,2-диметил-1,2,3, 3а, 5, 5а,6,7,8,9,9а,11а-додекагидробензо(с)циклопента(һ)хромен-7,8-диол құрылымды қосылыстар бар екендігі анықталды.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Мамедова Р. П., Исаев М. И. Astragalus өсімдігінің тритерпеноидтары // Химия природ. соедин. - 2004. - С. 257-293.
  2. Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. Дәрілік өсімдік шикізатының және фитопрепараттардағы негізгі бтологиялық белсенді заттардың сапалық және сандық анықталуы. -Алматы, 2004. - 48с.
  3. РСФСР ДМ. дәрілік өсімдіктерінің биологиялық белсенді заттары В.П. Георгиевский (и др.) Новосибирск: Наука, 1999. - 333c.
  4. Георгиевский, В.П. Дәрілік өсімдіктердің құрамындағы биологиялық белсенді заттар. / В. П. Георгиевский, Н.Ф. Комиссаренко, С.Е. Дмитрук. - Новосибирск: Ғылым, 1990. - 144с.
  • Жыл: 2015
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.