Оқу бөлмелері микроклиматының студенттер денсаулығына әсерін зерттеу және гигиеналық баға беру

Адам өзінің өмірінің көп бөлігін жабық бөлмеде өткізеді, сондықтан оқу бөлмелері студент денсаулығына, көңіл-күйіне, жүмыс қабілеттілігіне әсер етеді. Климаттық жағдайға қарамастан оқу бөлмелерінде түрақты микроклимат болу керек, микроклиматқа студент денсаулық жағдайы тікелей тәуелді болады.

Кілт сөздер: оқу бөлмесі микроклиматы, студенттер денсаулығы

Микроклимат адам ағзасына үлкен әсер етеді. Ол оқу бөлмелерінде білім алатын студенттер денсаулығын сақтауға және күшейтуге, өмірде болып жатқан барлық процестердің қалыпты жағдайда өтуіне әсер етеді. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысымен 2011 жылғы 30 желтоқсанда бекітілген №1684 "Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары қүжатына сәйкес,оқу бөлмелерінде зерттеу жүргізу жүктеліп отыр.

Зерттеудің мақсаты: ОҚМФА оқу бөлмесі микроклиматының студенттер денсаулығына әсерін зерттеу.

Материалдар және әдістер: оқу бөлмелері, микроклиматтың ылғалдылығын,

температурасын анықтау үшін люксметр - яркомер, термогигрометр қүралдары, оқу бөлмелерінің ауданын анықтау үшін метрлік өлшеу лентасы алынды.

Нәтижесі және талдау: Зерттеу нәтежесінде сабақ басталғанға дейін ауа температурасы нормаға сай, үзіліс кезінде және сабақтан кейін ауа температурасының 0,1±0,7°C №1,2,3,4,5 оқу

болмелерінде артқандығы байқалады.Оқу және дәріс бөлмелеріне жүргізілген зерттеулер нәтижесі №1-кестеде көрсетілген

№1-кесте - Оқу бөлмелерінің температурасы мен салыстырмалы ылғалдылық көрсеткіштері

Оқу бөлмелері

Сабаққа дейін

Үзіліс кезінде

Сабақтан кейін

Норма бойынша

 

t°C

С.ылғалдылық %

t°C

С.ылғалд ылық %

t°C

С.ылғалд ылық %

t°C

С.ылғалдылық, %

№1

19.9

43

19.8

45

21.3

50

18

21

40-60

№2

20.1

44

21

44.6

21,5

49.5

№3

20.1

39,8

21.1

40.2

21,3

45.7

№4

20,1

40

21

43

21,5

47,7

№5

20

40,9

21.1

44.1

21,7

49

ҚОРЫТЫНДЫ:

Зерттеу барысында оқу бөлмелеріндегі микроклиматтың зерттеу қорытындысы бойынша ауа температурасы мен салыстырмалыылғалдылығының айтарлықтай ауытқымағандығы анықталды.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. ҚР "Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары: 30 желтоқсан 2011 жылғы. №1684/Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы.

2. В.Р Кучма. Гигиена детей и подросков. М.:- ГЕОТАР-МЕДИА. - 2008 - 480 с.

Жыл: 2014
Қала: Шымкент
Категория: Медицина