Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ибериялық гүлкекіренің уыттылығы мен медицинадағы маңызы

АННОТАЦИЯ

Зерттеудің мақсаты. Халық медицинасында дәрілік өсімдіктер ежелден қолданысқа ие, олардың көп бөлігі қазіргі күнге дейін толық зерттелмеген. Осындай фармакологиялық қасиеттері толық зерттелмеген өсімдіктердің бірі - Ибериялық гүлкекіре. Сол себепті, аталған өсімдіктің фармакологиялық қасиеттерін зерттеу маңызды болып отыр. Осы мақсатта Торғай көкбас гүлкекіренің уыттылығы мен медицинадағы маңызы зерттелді.

Кілт сөздер: Ибериялық гүлкекіре, уыттылық, дәрілік өсімдіктер, зерттеу.

Заманауи әдістерді қолдана отырып, биологиялық белсенді заттарды зерттеу арқылы жоғарғы белсенді дәрілік заттарды табу казіргі ғалымдардың алдына қойған өзекті мәселесі болып табылады. Сонымен бірге зерттелініп отырған дәрілік заттардың адам ағзасына тигізетін әсері, уыттылық көрсеткіштері маңызды роль атқарады.

Осы мақсатта фармакогнозия және химия кафедрасы үжымы Ибериялық гүлкекіре өсімдігіне макроскопиялық және микроскопиялық зерттеулер жүргізе отырып, химиялық қасиеттеріне және халықтық, дәстүрлі медицинада қолданылуын қарастырды, сонымен қатар өсімдік экстрактысын дайындады.

Халық медицинасында зәр айдағыш және асқазан ойық жарасына қарсы пайдаланған [1]. Дәл осы өсімдікті таңдау себебі де осымен байланысты.

Ибериялық гүлкекіре бір және екі жылдық өсімдік, биіктігі 20-100 см. Оңтүстік өңірінде, сонымен бірге Алатау маңайында, Батыс Тянь-Шанде көптеп кездеседі [2].

Фитохимиялық зерттеулер нәтижесіне сүйенсек, Ибериялық гүлкекіреде алколоидтар мен флавоноидтар бар екендігі анықталды. Әдетте қүрамында тек флавоноидтар ғана емес, сонымен қатар басқа да қосымша заттар (витаминдер, полисахаридтер) бар болған жағдайда емдік қасиетке ие болады.

Бөлініп алынған қосылыстың қүрылымы ИК-спектроскопия әдісімен анықталды.

Ибериялық гүлкекіренің уыттылығын анықтау мақсатында Фармакология кафедрасы зертханасында фармакологиялық заттардың жалпы уыттылығын анықтау методикалық нүсқауларына сай жүргізілді. Зерттеу бір жынысты лабораториялық ақ тышқандарға жүргізілді. Олар методикаға сай 14 күн карантиннен өткізілді, қалыпты температурада және күн/түн режимінде, тағам рационына сай қоректік заттармен және сумен шексіз қамтамасыз етілді. Жануарлар 10 данадан торларға отырғызылды [3,4,5].

Жануарларды 4 топқа бөліп, бірінші топтағы жануарларға - 5000 мг/кг, екінші топқа - 2000 мг/кг, үшінші топқа - 500 мг/кг болатындай етіп per os асқазан зонды арқылы Ибериялық гүлкекіре (Centaurea iberica ) өсімдігінен алынған сулы экстракт берілді. Төртінші топтағы тышқандарғасынама ретінде экстракт берілген жоқ. Жануарлардың жалпы жағдайын бақылау 14 күнде жүргізілді, оның бірінші күні жануарлар үздіксіз бақылауда болды. Экстрактыны бергенге дейін және беріп болған соң әр апта сайын олардың салмақтары өлшеніп түрды.

14 тәулік ішінде жануарлардың өлімі орын алмағандықтан LD50 анықталған жоқ, тек сынамамен салыстырғанда жануарлардың салмақ қосу дәрежесінде өзеріс анықталды (1-кесте).

дәлдік көрсеткіші

Зерттеу нәтижесінде берілген үш дозадан тышқандар өлімі тіркелген жоқ, сол себепті 5000мг/кг дозада LD50 анықтауға мүмкіндік болмады және LD50>5000мг/кг екендігі анықталды. 9 қараша 2010жылғы №1219 «Уытты және жоғары уытты заттардың қауіпсіздігіне талаптар» қаулысына сай 2000<LD50<5000мг/кг дозада пероральды енгізгенде уыттылық көріністері болмағандықтан 5 классқа (уыттылығы төмен) жатқызуға болады.

Берілген дозалар

Экстрактыны бергенге дейінгі жануарлар массасы (п=5),г

Экстрактыны бергеннен 2апта кейінгі жануарлар массасы (п=5),г

Өзгерістер,%

5000мг/кг

27,170±0,5

31,890±0.870*

116,50%

2000мг/кг

28,242±0,63

30,556±0.780а

108,19%

500мг/кг

29,112±0,43

1.200±0.652а

107,17%

Сынама

22.02±0.70

27.580±0.60

125,24%

1-кесте - Зерттеуге дейін және зерттеуден кейінгі салмақтарының өзгерісгері.

Ескерту. * - Р < 0,05, а - Р < 0,01 сынақ алдындағы көрсеткішпен салыстырғандағы

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин, Ж.А.Абилов «Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах»,монография, Алматы, «Қазақ университеті»,2004г (стр4-5);
  2. И.И.Курамысова, В.Ф.Аксенова, Н.Г.Татимова , учебное пособие «Лекарственные растения» //Макроскопический анализ// 3-е изд., доп. и перераб. - Алма-Ата: Кайнар, 1989г, (стр.14);
  3. Ахмедов У. Фармакогностическое изучение некоторых растений народной медицины Узбекистана./:авт. дисс. на с. уч.ст.докт.фарм.наук. - Ташкент. Ташк.фарм. инс., 1999.-31-41с.
  4. СССР ДСМ 10.03.1966 N 163 бүйрығы «О нормах кормления лабораторных животных и продуцентов»
  5. Р.У. Хабриев «Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» М.: Медицина, 2005. - 832 б.
  • Жыл: 2014
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.