Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Күнжіт майы негізінде жасалған ректальді суппозиторийлердің сапалық көрсеткіштерін зерттеу

АННОТАЦИЯ

Бүл мақалада күнжіт майы және лидокаин гидрохлоридімен витепсол W-35 негізінде қалыпқа қүю әдісі бойынша жасалған суппозиторийлердің барлық физико-химиялық көрсеткіштері нормативті қүжаттарға сай сапалық көрсеткіштері анықталды: органолептикалық бақылау, суппозиторийлер массасының біркелкілігі, орташа массасы және одан ауытқу нормалары, балқу және толық деформациялану уақыты, микробиологиялық тазалығы, өзі екендігі, әсер етуші заттардың сандық мөлшері.

Кілт сөздер: күнжіт майы, лидокаин гидрохлориді, витепсол W-35, сапалық көрсеткіштер, суппозиторийлер.

Қазіргі кезде паталогиялық қабыну процестерін емдеу мақсатында жаңа отандық дәрілік препараттарды іздестіріп зерттеудің маңызы жоғары [1,2].

Суппозиторийлер проктологиялық тәжірибеде қолдануға қолайлы дәрі түрі. Олар жергілікті әсер ете отырып, қабынуды, ауырсынуды басады, жақсы сіңіріліп, биологиялық тиімділігі жоғары болады [2,3].

Біздің мақсатымыз күнжіт майы және лидокаин гидрохлориді негізінде алынған суппозиторийлердің сапалық көрсеткіштерін анықтау.

Күнжіт майы және лидокаин гидрохлоридімен витепсол W-35 негізінде қалыпқа қүю әдісі бойынша жасалған суппозиторийлердің барлық физико-химиялық көрсеткіштері МФ XI, 2 басылым, ҚР МФ I, т.1, сәйкес «Ректальді қолдануға арналған дәрілік қүралдар» жалпы мақаласында көрсетілген талаптар бойынша жүргізілді: органолептикалық бақылау, суппозиторийлер массасының біркелкілігі, орташа массасы және одан ауытқу нормалары, балқу және толық деформациялану уақыты, микробиологиялық тазалығы, өзі екендігі, әсер етуші заттардың сандық мөлшері.

Дайын ректальді суппозиторийлер ақ түсті, күнжіт майына тән иісі бар, торпедалы формалы. Біркелкілігін үзына бойы кесіп көзбен шолу арқылы қарағанда пішіні бірдей, қаттылығы қолдану ыңғайлылығын қамтамасыз етеді, көзге көрінетін дақтар және механикалық қоспалар жоқ.

Орташа массасы және одан ауытқуы: орташа массасын 20 суппозиторийлерді 0,01 г. дәлдікпен өлшеу арқылы анықталды. Орташа массасы 2,02 қүрады. Суппозиторийлердің орташа массасынан ауытқуы МФ XI талаптарына сай ±5 % аспады.

Суппозиторийлердің балқу температурасы: суппозиторийлер үшін тері ағзасында еруіне байланысты (МФ XI, 1 басылым, б. 18 ) анықталды. Балқу температурасы 35 °С және 36,5 °С аралығын қүрады.

Толық деформациялану уақыты: ҚР МФ I, т. I, басылымда көрсетілген әдіс бойынша анықталды. Толық деформациялану уақыты 8-11 минут аралығын қүрады.

Микробиологиялық тазалығы: зерттеу МФ XI, басылым. 2, б. 193 талаптарына сай жүргізілді. 1 г препаратта 10000 аэробты бактериялар және жалпы 1000 саңырауқүлақтар жіберіледі.

Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli түқымдасынының бактериялары жіберілмейді.

Өзі екендігін анықтау. 1 суппозиторий өлшегіш колбаға салынып, 5 мл петролей эфирінде ерітілді және негіз толық ерігенше қыздырылды. Алынған қоспа салқындатылды, фильтрленді.

Алынған фильтратқа 0,1 мл фурфурол ерітіндісі және 5 мл түз қышқылы ерітіндісі қосылды. Қызыл түс пайда болды (күнжіт майы).

Скальпель көмегімен майдаланған 2 суппозиторий өлшегіш колбаға салынып, 10 мл тазартылған су қүйылып (60±2) °С температурада араластыра отырып негіз ерігенше қыздырылды. Алынған қоспа салқындатылды және көк ленталы қағаз фильтр арқылы фильтрленді.

Алынған фильтратқа 2 мл 10 % натрий гидроксиді ерітіндісі қосылды. Алынған түнба көк ленталы қағаз фильтр арқылы фильтрленіп, фильтрдегі түнба үш рет 5 мл тазартылған сумен порциялап жуылды. Алынған түнба 1 мл 95 этил спиртімен ерітіліп және 1 мл кобальт хлориді ерітіндісі қосылды; көк-жасыл қалдық түзілді (лидокаин гидрохлориді).

Сандық мөлшерін анықтау.

1. Лидокаин гидрохлоридінің сандық мөлшері спектрофотометриялық әдіспен анықталды.

10 суппозиторийлер скальпель көмегімен майдаланды және жақсылап араластырылды.

Сынамадан шамамен 10 г (дәл өлшем) алынды, конус тәрізді сиымдылығы 250 мл колбаға салынды, 20 мл тазартылған су қосылды, 5 минут бойы үнемі араластыра отырылып су моншасында (60±2) °С температурада негіз ерігенше қыздырылды. Алынған қоспа 20 °С температурада салқындатылды және көк ленталы қағаз фильтр арқылы сиымдылығы 100 мл колбаға фильтрленді. Содан соң екінші экстракция біріншіге үқсас 20 мл тазартылған сумен жүргізілді. Колба және фильтрдегі шайылған су сол өлшегіш колбаға жинау арқылы 8 мл тазартылған сумен шайылды және 40 мл 95 % этил спирті, 10 мл 0,1 М хлорсутек қышқылы қосылып, ерітінді көлемі белгісіне дейін тазартылған сумен жеткізілді және араластырылды.

Спектрофотометрде /_=262.5±2 нм толқын үзындығында, кювета қабатының қалыңдығы 10 мм, зерттеліп отырған ерітіндінің оптикалық тығыздығы өлшенді, салыстырмалы ерітінді ретінде 0,01 М хлорсутек қышқылының сулы-спиртті ерітіндісі қолданылды.

Паралельді жағдайда лидокаин гидрохлоридінің жүмысшы стандартты үлгісінің оптикалық тығыздығын өлшенді.

Лидокаин гидрохлоридінің бір суппозиторийде мөлшері миллиграммен келесі формула бойынша есептелінді.

D • m • іоо • ь • P

D • m • 100 • 100 ,

D 1 - препараттың зерттелінетін ерітіндісінің оптикалық тығыздығы;

D 0 - лидокаин гидрохлориді ерітіндісінің ЖСҮ оптикалық тығыздығы;

m 1 - препараттың массасы. миллиграммен;

m 0 - лидокаин гидрохлоридінің ЖСҮ массасы. миллиграммен;

b - бір суппозиторийдің орташа массасы. миллиграммен;

P - лидокаин гидрохлоридінің ЖСҮ лидокаин гидрохлоридіндегі қүрамы. процентпен.

Лидокаин гидрохлоридінің мөлшері бір суппозиторийдің орташа массасын есептеу арқылы бір суппозиторийде 9.5 тен 10.5 миллиграмм аралығында болуы керек.

2. Күнжіт майының сандық мөлшері қүрамындағы майлы қышқылдарға негізделген. Плазменді-ионизациялық приборда газ-сүйықтық хроматография әдісі арқылы анықталды.

10 суппозиторийлер скальпель көмегімен майдаланды және жақсылап араластырылды.

Орташа сынамадан шамамен 8.0 г (дәл өлшендісін) 50 мл спирт-эфирлі (1:2) қоспасында ерітілді. Қоспа 0.1 N KOH ерітіндісімен бейтараптандырылды.

Диэтил эфирімен 20 мл-ден үш рет экстракция жүргізілді. Эфирлі экстрактарды 3 г сусыз натрий күкірт қышқылы толтырылған саңылауы 40 мкм шот фильтр арқылы фильтрленді. Содан соң алынған ерітіндіге 30 мл метанол қосылды және 5 мл хлорлы ацетил тамшылатып қосылды. Қоспа 10 мин бөлме температурасында үсталынды және су моншасында 80-90 °С буланды.

Сулы фаза алынып тасталған соң қалдық 5 мл ацетонда ерітілді.

Хроматографиялау плазменді - ионизационды детекторлы хроматографта жүргізілді. Тот баспайтын қүрыштан жасалған колонка 3000х4 (мм). 15% диэтиленгликольсукцинаттың (ДЭГС)

сорбентімен NAW-НМДС хроматонда толтырылды. термостат колонкаларының температурасы 170°С. буландырғыш температурасы 220°С. детектор температурасы 220°С. азот газ - тасымалдағышының шығыны 40 см3/мин. сутегі жылдамдығы 40 мл/мин. жазушы лентасының жылдамдығы 1.5 мм/мин.

Зерттелетін ерітінді және стеарин қышқылының жүмысшы стандартты үлгі (ЖСҮ) ерітіндісінен 3 мкл-ден газды хроматографқа енгізілді. одан үштен кем емес хроматограмма алынды.

Зерттелетін ерітінді компоненттері аудандарының шыңдары қатынастарына және ерітіндінің ЖСҮ байланысты препаратта майлы қышқылдардың мөлшері келесі формула бойынша есептелінді:

X_S 1 • mpco • V • P

S • V • m -100 ,

Сонымен күнжіт майы және лидокаин гидрохлоридімен жасалған суппозиторийлердің витепсол W-35 негізінде қалыпқа қүю әдісі бойынша жасалған суппозиторийлердің барлық физико - химиялық көрсеткіштері МФ XI, 2 басылым, ҚР МФ I, т. 1 талаптарына сай екендігі анықталды.

Қорытынды: Суппозиторийлердің нормативті қүжаттарға сай сапалық көрсеткіштері анықталды.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Тегисбаев Е.Т., Темірғалиева Э. М., Ли Е. Л., Байназарова Г.М., Қайыржанова А.Н., Масимханов Р. Ш., Ефромова А.В. Фармакология саласында фитопрепараттардың маңызы // Фармация Казахстана. — 2012.— № 6.— С. 46-47.
  2. Жузенова Г.А. Күнжіт майы негізінде жасалған суппозиторийлердің қүрамы және технологиясы /Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Медицина Академиясы Хабаршы //- 2010 ж. - № 2. Б. 155-156
  3. Тулегенова А.У., Пучкина Л.Н., Жусупова Г.Е. Суппозитории: общая характеристика, оценка качества и перспективность//Фармация Казахстана.— 2007.— № 2.— С. 14-17.
  • Жыл: 2014
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.