Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Балалардың жастық ерекшеліктеріне байланысты орталық жүйке жүйесінің туа пайда болған даму ақаларының клиникалық көріністері

ТҮЙІН

Балалардағы орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) туа пайда болған даму ақаулары (ТДА) мәселесінің өзектілігі, осындай патологиялары бар балаларды жүргізу тактикасын таңдау үшін даму ақауларын уақытылы анықтау және жағдайдың алдағы болжамы болып табылады. ОЖЖ-нің ТДА сан алуан. Олардың көпшілігі нәресте туылған кезінде және ерте балалық шағында клиникалық көріністерін береді. ОЖЖ-нің ТДА бар балалардағы неврологиялық бүзылыстардың клиникалық көріністерін интерпритациялаудағы қиындықтардың басты себебі симптоматикалардың жоғарғы полиморфизмінде. Осыған байланысты, әртүрлі жастық кезеңдердегі ОЖЖ-нің ТДА анықтау және клиникалық манифестациясы толық зерттелмеген сүрақ болып қалуда.

Кілт сөздер: балалардағы орталық жүйке жүйесі, даму ақаулар, нәрестелер.

Кіріспе. Зерттеудің нысанасы, балалардағы ОЖЖ-нің ТДА клиникалық көріністерінің және ерекшеліктерінің жастық өзгерістеріне байланысты манифестациясы болып табылады.

Зерттеулер. Зерттеуде ОЖЖ-нің ТДА бар 140 бала қаралды. ОЖЖ-нің ТДА клиникалық белгілерінің басталу уақытын ескере отырып балаларды 6 жастық топқа бөлдік: 1 тәулік - 1 ай, 1 ай - 1 жыл, 1 жыл - 3 жыл, 3 жыл - 7жас , 7 - 15 жас, 15 - 18 жас. Ондағы науқастар саны 5,7±7,7%-ден 27,8±7,1%-ге дейін ауытқып отырды. Барлығынан жиі ( 1/5 - 1/4-де) 1 тәулік - 1 ай, 1 ай - 1 жыл және 7 - 15 жас аралығындағыларда кездесті (21,4±7,3 - 27,8±7,1%). ОЖЖ-нің ТДА түр-түрін анықтау жетекші клиникалық синдромға және нейровизуализация әдістерінің көмегімен анықталған функциональдық еркшеліктеріне байланысты болды. Зерттеулер көрсеткендей, жаңа туылған нәрестелер тобында жиі шектелген даму ақаулары кездесті, оның ішінде туа пайда болған гидроцефалия (37,0±14,5%), агенезия және сүйелді дененің гипоплазиясы (33,3±15,7%). Аз жағдайларда жүлын ми жарықтары анықталып жатты (22,3±15,7%), басқа патологиялар сирек, санаулы жағдайларда кездесті (бассүйек-ми жарықтары, агирия). Жаңа туылған нәрестелерде байқалған бірлескен даму ақаулары алуан түрлі комбинацияларда кездесіп жатты.

Ең жиі кездескен жүлын-ми жарықтары мен Арнольда - Киари патологиясының II-ші түрінің бірлесуі болды (41,7±20,1%). Балалардағы шектеулі ақаулардың ішінен жетекші қүрысу синдромы (59,2±11,9%), гипертензионды-гидроцефалиялық (40,7±13,6%) және қозғалыс бүзылыстарының синдромы (40,7±13,6%) анықталды. Сирек гиперқозғыштық, жалпы тежелу синдромдары (22,2±15,7 - 29,6±15,2%) кездесті. Бірлескен ақаулардың түрлерін талдағанда, жетекші синдром қозғалыс бүзылыстары болды (75,0±13,7%). Бірлескен ақаулардың ішінде қүрысу және гипертензионды-гидроцефалиялық синдромдардың кедесу жиілігі бірдей болды (58,3±17,4%). 1 айдан 1 жыларалығындағы балалар тобын зерттегенде шектелген ақаулар ішінде туа пайда болған гидроцефалиялар жиі кездесті (31,3±14,0%). Субарахноидальды жылауықтар және Денди-Уокер патолгиясы 15,6±14,8% жағдайда кездесті. Басқа да ақаулар (жүлын-ми жарықтары, порэнцефалия, голопрозэнцефалия) сирек анықталды. ОЖЖ-нің ТДА-ның шектелген түрлерін анықтауға мүмкіндік беретін клиникалық синдромдар ішінде басты орынды психомоторлық дамудың артта қалуы алды (84,4±6,9%). Маңызы жағынан екінші орында қүрысу (56,3±11,4%) және гипертензионды-гидроцефалиялық синдромдар (56,3±11,4%) түрды.

Қозғалыс бүзылыстары, гиперқозғыштық, жалпы тежелу синдромдары сирегірек кездесті (15,6±14,8 - 31,3±14,0%). Бірлескен түрлерінің ішінде жетекші орында қозғалыс бүзылыстарының синдромы түрды (83,3±15,2%). Соныменқатар, маңыздылығы жағынан қүрысу және психомоторлық дамуының артта қалу синдромдары да кездесті (66,7±21,0%). 1-3 жас аралығындағы зерттелген балалар тобының арасында ОЖЖ-нің ТДА ең аз кездесті(8 балада). Топта шектелген ақаулар түрінде сүйелді дененің агенезиясы немесе гипоплазиясы, туа пайда болған гидроцефалия, жүлын-ми жарықтары кездесті. Олардың кездесу жиіліктері де жобалас болды ( 33,3±27,2%). Зерттелген топтың шектелген ақауларының клиникасы гиперқозғыштық

синдромымен (66,7±21,1%) және психикалық дамудың қалыңқылығымен (66,7±21,1%) сипатталды. Қүрысу және қозғалыс бүзылыстарының синдромдары 50,0±25,0% жағдайда кездесті. Гипертензионды- гидроцефалиялық синдром сирегірек кездесті (33,3 ±27,2%). 3-7 жас аралығындағы балалар тобында басым шектелген ақаулар (83,3±11,2%), олардың ішінде Денди-Уокер ақауы және артериовеналық мальформациялар 25,0±21,7% кездесті. Бірдей жиілікте (16,7±21,5%) самай бөлігінің гипоплазиясы, сүйелді дене агенезиясы (гипоплазия) және жүлын-ми жарықтары анықталды. Бүл топтағы шектелген ақаулар гипербелсенділік пен назардың кемшілігі (80,0±13,3%) және психикалық дамуының арттақалу синдромдарымен клиникалық көріністер берді (70,0±16,2%). Басқа синдромдар (қүрысу, гиперкинетикалық, атактикалық және қозғалыс бүзылыстары) 20,0±23,1 ден 50,0±22,3% аралығындағы жиілікте кездесті. Екі жағдайда да бірлескен ақаулар психикалық дамудың артта қалуымен және атактикалық синдроммен көрінді.

7-15 жас аралығындағы балалар тобында шектелген ақаулардың саны басым болды (81,4±6,5%), әрі сан алуандығымен ерекшеленді. Олардың ішінде субарахноидальды жылауықтар басым болды(25,9±15,5%). 18,5±15,9% жағдайда Арнольд-Киари ақауының I-ші түрі және 14,8±15,9% жүлын-ми жарықтары мен сүйелді дененің агенезиясы (гипоплазиясы) анықталды. ОЖЖ-нің ТДА басқа түрлері (порэнцефалия, микроцефалия, туа пайда болған гидроцефалия) сирек кездесті (7,4±15,1 - 11,1±15,%). Бірлескен ақаулар түрлі комбинацияда кездесті және саны жағынан да аз болды (18,6±19,4%). Бүл топтағы шектелген ақаулардың клиникасы цефалгиялық синдром және когнитивті функциялардың бүзылысы түрінде көрінді(51,9±12,9 - 55,6±12,4%). Сирек қүрысу, гипербелсенділік және назардың кемшілігі синдромдары байқалды (29,6±15,2%). Бірлескен патологиялар жиі қүрысу, цефалгиялық синдром және когнитивті функциялардың бүзылысы түрінде көрінді (66,7±27,2%).

15-18 жас аралығындағы жасөспірімдер тобында шектелген ақаулар арасында артериовеналық мальформациялар (37,5±24,2%) жиі кездесті. Басқа ақаулар (сүйелді дене агенезиясы , Денди-Уокер патологиясы, жүлын-ми жарықтары) сирегірек анықталды (12,5±23,4 - 25,0±25,0%). Бірлескен ақаулар сирек және 3 жасөспірімде ғана кездесті және бір-біріне үқсастығы да болмады. ОЖЖ-нің ТДА-ның шектелген түрлеріне талдау жүргізгенде, аталған топта жетекші клиникалық синдром - цефалгиялық болды, жасөспірімдердің 75,0±16,4% анықталды. 50,0±22,4% жағдайда қүрысу, атактикалық синдромдар және когнитивті қызметтердің бүзылыстары байқалды. Осылайша, ОЖЖ-нің ТДА-ның клиникалық манифестациясын бала өмірінің кез-келген жасында, туылғаннан 18 жасқа дейінгі аралығында күтуге болады. Клиникалық көріністеріне қарай ОЖЖ-нің ТДА-н ерте анықтау, ақаулардың ауыр түрлері бар жаңа туылған және емшек жасындағы нәрестелерде мүмкін болады. ОЖЖ-нің ТДА-н кеш анықтау, жасырын клиникалық ағыммен жүретін патологиялары бар мектеп жасындағы балаларға тән (7 - 15 лет).

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Гескилл, С. Детская неврология и нейрохирургия: монография / С. Гескилл, А. Мерлин. - М.: АОЗТ "Антидор", 1996. - 347 с.
  2. Научно-практическая конференция посвященная 25-летию нейрохирургической службы ЮжноКазахстанской области : сб. науч. трудов / Депорт. здравоохранения Южно-Каз. обл. админстр.; ЮКГМА;Обл. об-во врачей травматологов, ортопедов, нейрохирургов и невропатологов. - Шымкент : Б. и., 1997. - 184 с.
  3. Цементис, С. А. Дифференциальная диагностика в неврологии и нейрохирургии [Текст] : руководство / С. А. Цементис ; пер. с англ. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2007. - 378 с. - ISBN 978-5-9704-0548-2
  4. Опыт применения эндоскопических технологий в лечении врожденных форм гидроцефалии у детей/ К. А. Самочерных [и др.] // Нейрохирургия. - 2011. - №4. - С. 49-55.
  5. Неинвазивный видео-ЭЭГ-мониторинг в диагностике фокальной эпилепсии у детей / С. О. Айвазян [и др.] // Вопросы нейрохирургии. - 2009. - № 1. - С. 33-41.
  6. Синдром Киари у новорожденных/ Л. А. Петрова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2010. - № 1. - С. 34-37.
  7. Хирургическое лечение детей с врожденными пороками сердца/ С. М. Шахнабиева [и др.] // Педиатрия и детская хирургия. - 2013. - № 1. - С. 30-34.
  8. Декстракардия у ребенка в сочетании с двойным отхождением магитральных артерий от правого желудочка/ К. С. Батталова [и др.] // Педиатрия и детская хирургия. - 2013. - № 1. - С. 26-28.
  9. Абауова, К. С. О совершенствовании кардиохирургической помощи детям с врожденными пороками сердца в Республике Казахстан/ К. С. Абауова // Педиатрия и детская хирургия. - 2012. - №3. - С.61-63.
  10. Хирургическое лечение врожденного гидронефроза у детей/ Е. А. Аязбеков [и др.] // Вестник интенсивной терапии. - 2011. - № 1. - С. 5-7.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.