Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оқо топырағындағы табиғи радионуклидтердің алты жылдық орташа деңгейі

Түйін

Халықтың радиациялық қауіпсіздігін бақылау формаларының бірі - әсіресе адам өмірімен тікелей байланысы бар нысандардағы, яғни атмосфералық ауадағы, судағы, топырақтағы, азық-түліктердегі және т.б. радионуклидтердің концентрациясын анықтау. Оңтүстік Қазақстан облысы топырақтарындағы радио- нуклидтердің қүрамын бақылау барысында радиациялық қауіпсіздік принциптерінің бірі - нормалау принципі.

Кілт сөздер: радиация, топырақ, сынама, белсенділік, спектрометрия.

Кіріспе. Халықтың радиациялық қауіпсіздігі дегеніміз - шарушылықтың, ғылымның және медицинаның әртүрлі саласында пайдалы сәулеленулерге негізсіз шектеу қоймастан, радиациялық қауіпсіздіктің нормалары мен негізгі принциптерін сақтау арқылы адамзаттың қазіргі және болашақ үрпағының иондаушы сәулелердің зиянды әсерінен қорғалу жағдайы [1]. Ғылыми тәжірибе көрсеткендей, халықтың денсаулығының нығаюы мен оны қорғау аясындағы жетістіктер елеулі түрғыда қоршаған ортаның жағдайына тәуелді болатыны анық.

Бүгінгі таңда радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бірнеше негізгі принциптерге сүйенбек, атап айтқанда нормалау принципі - барлық иондаушы сәулеленуді көздерінен азаматтардың жекебасты сәулелену дозаларын рүқсат етілмеген шегтерінен асырмау; негіздеу принципі - иондаушы сәулеленудің көздерін пайдалану барысында адам мен қоғам үшін келтірілетін пайдасы табиғи радиациялық аямен қосымша зиян келтіріру қауіпі тәуекелінен асып түспей жатса, барлық оған байланысты барлық іс- әрекеттердің түрлеріне тыйым салу; оптимизация принципі - экономикалық және әлеуметтік факторларды ескере отырып, жекебасты сәулелену дозаларын және кез-келген иондаушы сәулеленудің көзін пайдалану кезіндегі сәулеленуге шалдығушы адамдар санын мүмкіндігінше төмен әрі қолжетімді деңгейде үстау. [2].

Радиациялық қауіпсіздікті бақылау формаларының бірі - басым көпшілігінде адамның тіршілік етуіне тікелей қатысы бар қоршаған орта объектілерінде, яғни атмосфералық ауада, суда, топырақта, тағам өнімдерінде және т.б радионуклидтер концентрациясын анықтау.

Жер шары түрғындары сәулеленудің негізгі бөлігін радиацияның табиғи (шынайы) көздерінен алады. Адам сәулеленуге екі жағдайда шалдығады: радиоактивті заттар организмнен тысқары жерде түрып. оны сырттан сәулелендіреді, және де бүл сыртқы сәулелену деп аталады. Немесе ол заттар адам дем алып жатқан ауада, тағамда, суда болып. адам организмінің ішіне түсуі мүмкін. Мүны ішкі сәулелену деп атайды.

Сыртқы сәулелену көздерінің бірі топырақ. Жерден туындаған радионуклидтерден сыртқы сәулеленудің негізін калий-40 және уран-238 (радий-226 топырақта уран-238-бен теңдес мөлшерде болады)

бен торий-232 әулеттерінің радионуклидтері және де олардың ыдырау өнімдері қүрайды. Топырақтағы табиғи радионуклидтердің меншікті белсенділігіне өзі түзілген тау жыныстарының белсенділігі, топырақтың жер асты суларымен сілтілену процестері, радионуклидтердің топырақпен сорбциялануы және қайсібір басқа да факторлар әсер етеді. [3].

Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында радиациялық мониторинг пен қоршаған орта объектілеріне, соның ішінде топыраққа бақылау жүргізуші мемлекеттік мекемелердің бірі Оңтүстік Қазақстан облыстық санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы. Біздің жүргізен жумысымыз осы мекеменің мемлекеттік тапсырысты орындау барыстында ОҚО көлемінде топырақтың радиациялық сәулеленуіне жүргізген көпжылдық мониторингісіне талдама жасау.

Материалдар мен әдістер. Зертханалық зерттеулер ОҚО-ындағы 14 аудандық және қалалық санитарлық- қорғаныс аймақтарынан алынған топырақ сынмалары жасалған. Зерттеу ҚР ДСМ-мен бекітілген «Жиынтық альфа, бета белсенділкті және табиғи радионуклидтер (радий-226, торий-232, кали-40) спектрометриялық деңгейін анықтаудың» әдістемелік нүсқаулығы негізінде жүргізілгкн. Меншікті белсенділіктің калий-40 бойынша әдеттегі диапозоны 110-нан 740 бк/кг, радий-226 - 11-ден 52 бк/кг, торий-232 - 14-тен 90 бк/кг шегінде. Жиынтық альфа, бета белсенділік көрсеткіші салыстырмалы түрде топырақтың радиоактивтілік сипаттамасын береді. Анықтау гамма-спектрометр «Прогресс-гамма» қүралымен жүргізілген. Барлық мәліметтер төменгі кестелерде келтірілген.

ОҚО бойынша жиынтық альфа белсенділіктің орташа көрсеткіші 2,7 бк/кг құрап, біршама жоғары

көрсеткіштер ретінде Төлеби, Мақтаарал аудандарын атап өтуге болса, жиынтық бета белсенділіктің облыс бойынша орташа көрсеткіші 36,8 бк/кг қүраған, мүндағы жоғары көрсеткіштер ретінде Төлеби, Сайрам, Отырар аудандарын атап өтуге болады.

Спектометриялық зерттеулер қорытындысы бойынша облыста радийдің меншікті орташа көрсеткіші 28,8 бк/кг, мүнда барлық аудандарда көрсеткіш біркелкі деңгейде болғанмен Кентау қаласы бойынша екі есеге жуық жоғары, жалпы торийдің меншікті орташа көрсеткіші 29,7 бк/кг, мүнда да барлық аудандарда көрсеткіш біркелкі деңгейде болғанмен Шардара, Төлеби, Қазьнүрт аудандарындағы көрсеткішті өзгелерден жоғары деп атауға болады. Калийдің облыс бойынша меншікті орташа көрсеткіші 457 бк/кг, мүнда барлық аудандардан жоғары көрсеткіш Төлеби, Түлкібас, Қазығүрт аудандарына тиесілі болып отыр.

Қорытынды. Оңтүстік Қазақстан облысы аумағында топырақтың радионуклидтеріне бақылау жасау қортындысымен радиологиялық қауіпсіздіктің негізгі принциптерінің бірі - нормалау принципі деп түжырым жасауға болады. Яғни, барлық көрсеткіштер рүқсат етілген шектерулерден аспаған. Дегенмен, Төлеби ауданы топырағының көрсеткіштері барлық зерттелген радиологиялық көрсеткіштердің 80 пайызында облыстық деңгеймен және басқа да жергіліктермен салыстырғанда жоғары екендігін ескерген жөн.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы = О радиационной безопасности населения: ҚР-ның 23.04.98 ;k.N219-I Заңы/Қазақстан Республикасының Заңы // Қазақстан Респ.Парламент.жаршы- сы=Ведомости Парламента РК. - 1998. - N7-8. - С. 8.-3-15 б
  2. Нажимеденов,Т. Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздікті нормативтік- құқықтық қамтамасыз етудің қазіргі күйі мен перспективалары/ Нажимеденов, Т. // ҚазҰУ хабаршысы: Халықаралық қатынастар ж/е халықаралық қүқық сериясы. - 2004. - N2. - С. 75-79 б.
  3. Радиация. Дозы, эффекты, риск. -Издательство «Мир».- 1998.-256с.
  4. Козлов,В.Ф. Справочник по радиационной безопасности: научное издание / Козлов В.Ф., Трошкин Ю.С. - М. : Атомиздат, 1967. - 276с. : табл.
  5. Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана/ под рук. С. Н. Лукашенко ; рец.: М. С. Панин, В. П. Солодухин. - Павлодар: Дом печати, 2010- Вып.2 : Сборник трудов Института радиационной безопасности и экологии за 2007-2009 гг. - 2010. - 527 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - Алф. указ.: с. 521. - ISBN 978-601-7112-32-5

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.