Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оқо бойынша орталықтандырылған ауыз суының көпжылдық зертханалық зерттеулерінің талдамасы

ТҮЙІН

Халықты сапалы ауыз суымен қамтамасыз ету оның денсаулығын қорғаудың маңызды бағыттарының бірі. Соңғы онжылдықта айқындалғандай қоршаған ортаның ғаламдық және аймақтық ластануы халық арасында бейспецификалық аурулардың өсуіне себеп болып отыр. ОҚО бойынша соңғы жеті жылда орталықтандырылған ауыз суының саны 1,4 есеге артып, жалпы алғанда ауыз суының санитарлық-химиялық және микробиологиялық көрсеткіштері жақсара түсуде.

Кілт сөздер: ауыз су, су қүбыры, зертханалық зерттеу, РЕШ.

Кіріспе. Халықтың денсаулығын нығайту мен қорғау мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық үдемелі дамуына бағытталған кезек күттірмес мақсаты. Халықтың денсаулығын сақтаудың маңызды бағытарының бірі оның сапалы ауыз суымен қамтамасыз етілуі болып табылады. ҚР Конституциясына сәйкес халықтың денсаулығын қорғау мемлекеттік мекемелерге жүктелген міндет. Осы түрғыда санитарлық эпдиемиологиялық қызмет үйымдарына халықтың денсаулығын қорғау аясында ғылыми-тәжірибелік жүмыстар жүргізу арқылы халықтың санитарлық эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету, санитарлық эпидемиологиялық мониторингті жүзеге асыру, есепке алу мен статистика жүргізу сияқты бірқатар міндеттер қоса жүктелген.

Қазіргі уақытта анықталғандай, соңғы онжылдықта бейинфекциялық аурулардың өсуі қоршаған ортаның жаһандық және аймақтық ластануымен байланысты болып отыр. Қазақстан Республикасының едәуір аймақтары тек халықтың жалпы бейспецификалық ауруларының өсуі байқалып қана отырған емес, сонымен қатар, нақты бір әсер етуші факторларға тән, халықтың денсаулығының специяфикалық бүзылулары да айқындалып отырған экологиялық нәубет аймақары статусына ие.

Зерттеу мақсаты. Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің іс-әрекеттерінің жетекші бағыты - қоршаған орта факторларының өзгеру динамикасына және халық денсаулығына әлеуметтік-гигиеналық мониторинг жүргізу болып табылады. Осы мақсатта атқарылып отырған іс-әрекеттердің бірі сумен қамсыздандыру нысандарына және ауыз су сапасына мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау жүргізу. Біздеің зерттеу жүмысымыздың мақсаты да 2006-2012 жылдар аралығындағы ОҚО бойынша халықты сумен қамсыздандыру нысандарының ауыз су сапасына зертханалық зерттеулер негізінде талдама жасау.

Зерттеу барысы. Зерттеу барысына Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік статистика туралы» Заңына сәйкес ҚР ДСМ Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау Комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Департаментімен үсынылған ведомстоволық статистикалық есептілігі негізге алынды. Ауыз су сапасына зертханалық зерттеулер ҚР МСМ МСЭҚК Оңтүстік Қазақстан облыстық санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы зертханаларында, бекітілген зертханалық зерттеулер номкенклатурасына сәйкес санитарлық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық көрсеткіштері бойынша жүргізілген.

Бүгінгі таңда халықты ауыз суымен қамтамасыз ету саласында «Таза су», «Ақ бүлақ» сияқты мемлекеттің бағдарламалардың негізінде бірқатар жүмыстар атқарылып жатқандығына №1 кестедегі көрсеткіштер дәлел боларлықтай.

№1 кесте - 2006-2012 жылдар аралығында ОҚО бойынша зертханалық зерттеулер жүргізілген

орталықтандырылған су қүбырлары нысандарының саны (бірлік).

Сумен қамсыздандыру

нысандары

2006ж.

2007ж.

2008ж.

2009ж.

2010ж.

2011ж

2012ж.

Қалалық түрақтардың су қүбырлары

22

24

23

24

24

19

23

Ауылдық түрақтардың су қүбырлары

269

269

276

303

309

359

380

Топтасқан су қүбырлары

4

4

5

10

16

15

16

Барлығы

295

297

304

337

349

393

419

2006 жылмен салыстырғанда 2012 жылы орталықтандырылған су қүбырлары нысандарының саны 1,4 есеге артқан, оның ішінде, әсіресе, топтасқан су қүбырлары нысандары 4 есеге үлгайған.

Су қүбырларыны нысандарының саны артқан сайын олардың сапасының мемлекеттік стандартқа сәйкестілігіне қадағалау жүргізу жүмысының қарқыны төмендеуге тиісті емес. Осы түрғыда атқарылған жүмыстарға тоқталсақ, №1 кестеде көрсетілген нысандардан 2006 жылы -22 600, 2007 жылы - 21 610, 2008 жылы - 24 257, 2009 жылы - 20530, 2010 жылы -19296, 2011 жылы -20 799, 2012 жылы -17 878 сынама зертханалық тексеруге алынды. Олардың ішінде санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін, яғни рүқсат етілген шектеулерден асқан сынамалар №№1,2,3 сүлбаларда келтірілген. «ОҚО СЭСО» РМҚК- ында МСЭҚК-мен бекітілген зертханалық зерттеулер номенклатурасына сәйкес, ауыз судың адам және жанауарлар бөлінділерімен ластануын, яғни санитарлық-химиялық түрғыда судың органолептикалық қасиетін, қүрамындағы азоттық негіздердің концентрациясын, рН-ын анықтауға, микробиологиялық түрғыда жалпы микробтардың, жалпы және термофильді колиформалы бактериалардың, колифагтардың мөлшерін анықтауға негізделген.

2 сүлба - 2006-2012 жылдардың микробиологиялық зерттеулерінің нәтижесіне сәйкес ОҚО бойынша орталықтандырылған су сынамаларының РЕШ-ден асудағы үлес салмағының көрсеткіштері , %.

Зерттеудің нәтижесі. №1 сүлбада келтірілген мәліметтер бойынша 2006-2012 жылдар аралығында қалалық түрақтардың орталықтандырылған су қүбырынан алынған сынамалардың санитарлық-химиялық зерттеулері бойынша РЕШ-ден орташа асу көрсеткіші 2,7% көрсетсе, 2012 жылы 0,8%-ды қүрап, жалпы көрсеткіш 3,4 есеге төменген, ауылдық түрақтардың су қүбырлары бойынша орташа көрсеткіш 1,3 % көрсетіп, алайда 2012 жылы да сол деңгейде (1,3%) қалып отыр. Топтастырылған су қүбырларынан алынған сынамалардың РЕШ-ден асуының орташа көрсеткіші 0,9% болса, 2012 жылғы көрсеткіш 0,3%-ды қүрап, РЕШ-ден асу көрсеткіші 3 есеге төменген.

№2 сүлбада келтірілген мәліметтер бойынша 2006-2012 жылдар аралығында қалалық түрақтардың орталықтандырылған су қүбырынан алынған сынамалардың микробиологиялық зерттеулері бойынша РЕШ- ден орташа асу көрсеткіші 2,7% көрсетсе, 2012 жылы 0,3%-ды қүрап, жалпы көрсеткіш 9 есеге төменген, ауылдық түрақгардың су қүбырлары бойынша орташа көрсеткіш 1,9 % көрсетіп, 2012 жылы 1,3% қүрап жалпы көрсеткіш 1,4 есеге төмендеген. Топтастырылған су қүбырларынан алынған сынамалардың РЕШ-ден асуының орташа көрсеткіші 2,5 % болса, 2012 жылғы көрсеткіш 2,1%-ды қүрап, РЕШ-ден асу көрсеткіші 1,1 есеге төменген.

№3 сүлбада келтірілген мәліметтер бойынша 2006-2012 жылдар аралығында қалалық түрақтардың орталықтандырылған су қүбырынан алынған сынамалардың коли-фагқа зерттеулері бойынша РЕШ-ден орташа асу көрсеткіші 3,3% көрсетсе, 2012 жылы 0,5%-ды қүрап, жалпы көрсеткіш 6,6 есеге төменген, ауылдық түрақгардың су қүбырлары бойынша орташа көрсеткіш 1,2 % көрсетіп, 2012 жылы 1,1% қүрап жалпы көрсеткіш өзгеріссіз қалып отыр деуге болады. Топтастырылған су қүбырларынан алынған сынамалардың РЕШ-дтен асуының орташа көрсеткіші 0,7 % болса, 2012 жылғы көрсеткіш 4,3%-ды қүрап, РЕШ-ден асу көрсеткіші 6,1 есеге өскен.

Салыстырмалы түрде қарар болсақ, соңғы жеті жылдағы орталықтандырылған су қүбырынан алынған сынамалардың санитарлық-химиялық зерттеулері бойынша РЕШ-ден асуының орташа көрсеткіші 1,6%, микробиологиялық зерттеулері бойынша 2,3%, коли-фагқа зерттеулері бойынша 1,7%-ды қүрайды.

Қорытынды. Орталықтандырылған ауыз суын ластаушы көздердің сипатымен қарайтын болсақ, 3 көрсеткіштің бір-бірінен алшақтығы жоқ. Оны заңдылық деп қарастыруға болады, себебі біртекті ластаушы көз бар жерде бүл 3 көрсеткіш те бірқалыпты деңгейде анықталады. Дегенмен де ауылдық түрақтағы орталықтандырылған ауыз су сапасы өзгелермен салыстырғанда төмендігі анықталып отыр. Ал санитарлық- эпидемиологиялық түрғыдан қарар болсақ, 7 жылдағы орталықтандырылған ауыз су нысандары 1,4 есеге артып отырған шақта оның сапасының көрсеткіштерінің РЕШ-ден асу жиілігі төмендеп отырғанын ескерсек, санитарлық эпидемиологиялық қадағалау қызметінің жүмысын қанағаттанарлық деп бағалауға болады. Алайда, ауыз судың сапсын өте жоғары деп, тек оның сапалық көрсеткіштерінің РЕШ-ден асуы 0-ге теңелгенде ғана айтуға болады. Және де оған халыққа қызмет ету көрсету түрғысындағы барлық жүмыстар мен оның нәтижелерін халықаралық стандартқа сәйкестендіру арқылы қол жеткізуге болады.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Скоробогатов,Г.А. Осторожно! Водопроводная вода!: ее химические загрязнения и способы доочистки в домашних условиях / Г. А. Скоробогатов, А. И. Калинин. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. унта, 2003. - 152 с. - ISBN 5-288-03324-2

2. Никаноров,А. М. Глобальная экология: учеб.пособие / Никаноров А.М., Хоружая Т.А. - М. : ПРИОР, 2000. - 285с. - ISBN 5799004337

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.